Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 105/6 położonej w Bukowie Śląskiej

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 287/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Bukowa Śląska, obejmującej działkę nr 105/6 k.m. 1, obszaru 0,3304 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00070693/5. Działka jest niezabudowana, o rozłogu zbliżonym do prostokąta o lokalizacji narożnej. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Rpo - tereny ośrodków obsługi rolnictwa.

Cena wywoławcza - 20 947,00 zł.
(słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 00/100 zł)

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Wadium wynosi - 2 094,70 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery 70/100 zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. o godzinie 10:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 24 czerwca 2013 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki z dnia 12.10.2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia, II przetarg publiczny z dnia 22.03.2013 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 419-03-38 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 17 maja 2013 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-05-17
Data udostępnienia do publikacji: 2013-05-22
Wersja XML