Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr II/09/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr II/9/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089/ - Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Tadeusza Jaroszewskiego z okręgu wyborczego Nr 1 w związku ze zrzeczeniem się mandatu.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka
Wersja XML