Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr II/18/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie.

UCHWAŁA NR II/18/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

Powołuje się skład osobowy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie jak następuje:

1. PAN JAN DRÓŻDŻ - PRZEWODNICZĄCY
2. Pan Jerzy Kopeć - członek
3. Pan Sławomir Spór - członek
4. Pan Lesław Mikluszka - członek
5. Pan Władysław Dziedzic - członek

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka
Wersja XML