Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/226/05 z dnia 1 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXX/226/05
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 01 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 52 ust.1, art. 109 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, z 2005 Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 180 poz. 1495) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2006.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 40.835.470 zł z tego:

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 50.872.036 zł z tego:

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4 (PDFZałącznik Nr 4.pdf) na łączną wartość  10.784.339 zł, w tym 237.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych gminy:

§ 5

Deficyt budżetowy w wysokości 10.036.566 zł zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości  369.000 zł.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków dla:

 1. zakładów budżetowych
 2. funduszy celowych

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych na kwotę  764.434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 (PDFZałącznik Nr 7.pdf).

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla:

 1. zakładów budżetowych 4.272.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 (PDFZałącznik Nr 8.pdf),
 2. instytucji kultury 1.002.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 (PDFZałącznik Nr 9.pdf).

§ 10

Ustala się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości 188.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 (PDFZałącznik Nr 10.pdf).

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową:

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2006 na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 na łączną kwotę 500.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Nowinach Namysłowskich, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Wołoszczuk

Wersja XML