Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIV/232/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/232/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust.1, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1.   Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2009.

§ 2.

 1. Ustala się  dochody budżetu gminy w wysokości 64 174 855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 73 763 370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 588 515 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.
 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11 576 230 zł i rozchody budżetu  w wysokości 1 987 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.   Ustala się  dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6 420 008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień  lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
  a) dochody w kwocie 122 240 zł,
  b) wydatki w kwocie 90 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.  Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości  385 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.   Ustala się:

 1. plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25 465 919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 2. plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.   Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody w kwocie 100 000 zł,
 2. wydatki w kwocie 271 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.   Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.   Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie 1 552 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.   Ustala się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w wysokości 358 303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.   Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11.   Tworzy się rezerwę budżetu:

 1. ogólną w wysokości 450 000 zł,
 2. celową w wysokości 1 031 109 zł, z czego:
  a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 631 109 zł planuje się na:
  -  odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników zakładu obsługi ekonomicznej szkół i nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i świetlicach szkolnych w kwocie 424 713 zł,
  - odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie w kwocie 201 396 zł,
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000 zł,
  b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki dotyczące realizacji planowanych inwestycji, w tym na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12.   Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2009 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 4. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w załącznikach nr 8 i nr 13 do uchwały.

§ 13.   Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 na łączną kwotę 100 000 zł.

§ 14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 16.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML