Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIV/231/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIV/231/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


     Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   Zarządza się na terenie Gminy Namysłów pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów, należnych od osób fizycznych.

§ 2.

  1. Inkasentami podatków i opłaty, określonych w § 1, będą sołtysi sołectw z terenu Gminy Namysłów według załącznika.
  2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 12% od zainkasowanej kwoty.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.   Traci moc uchwała Nr XXXVII/476/02 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


       
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML