Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIV/329/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/329/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 449 590 zł, z tego:
a) dochody bieżące w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tytułu wpływów z podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się o kwotę 449 593 zł;
b) dochody majątkowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 3 zł;

2) wydatki budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 1 439 092 zł, z tego:
a) wydatki bieżące, zwiększa się o kwotę 883 112 zł, z czego:
- w dziale 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się  o kwotę 497 zł;
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się  o kwotę 438 664 zł;
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się  o kwotę 10 432 zł;
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się  o kwotę 413 850 zł, z czego:
1. rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 186 651 zł;
2. rozdział 80104 - Przedszkola - kwota 107 056 zł;
3. rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 120 143 zł;
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w zakresie wydatków jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 5 613 zł;
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 6 643 zł;
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 7 413 zł;
b) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 555 980 zł, z czego:
- dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 414 813 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - 312 623 zł;
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 30 000 zł;
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 59 167 zł;
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 52 000 zł, z czego:
1. rozdział 92601 - Obiekty sportowe - kwota 2 000 zł;
2. rozdział 92695 - Pozostała działalność - kwota 50 000 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

3) przychody budżetu zwiększa się o kwotę  989 502 zł - z tytułu  innych rozliczeń krajowych;
4) określony w § 6 ust. 3 załącznik Nr 6 "Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
5) określony w § 7 załącznik Nr 7 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych", otrzymuje brzmienie określone w załczniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
6) określony w § 10 pkt 1 załącznik Nr 10 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) określony w § 10 pkt 2 załącznik Nr 11 "Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi na 2010 rok", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
8) określony w § 10 pkt 3 załącznik Nr 12 "Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML