Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr III/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r. Nr 2, poz. 29, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie w następującym składzie osobowym:

1) Dzwoniarek Władysław - przewodniczący
2) Głąb Dariusz Marek - członek
3) Kowalczyk Wojciech Stanisław - członek
4) Płaczek Jacek Leszek - członek
5) Teodorczyk Maria - członek
6) Węglarz Tadeusz Sylwester - członek
7) Wilczyńska Jolanta Alina - członek
8) Wołczański Ryszard - członek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwał podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML