Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr II/7/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR II/7/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/392/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w latach 2010 - 2011 do kwoty 350 000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie zadania pod nazwą Budowa lodowiska stałego "Biały Orlik" w Namysłowie, z czego:
1) w 2010 roku do kwoty 157 275 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
2) w 2011 roku do kwoty 192 725 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML