Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr I/6/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR I/6/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  wyposażonych w katalizator spalin niewyposażonych w katalizator spalin
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 671,00 zł 734,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 857,00 zł 918,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 100,00 zł 1 163,00 zł

2) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  wyposażonych w katalizator spalin niewyposażonych w katalizator spalin
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł 613,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 722,00 zł 795,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 977,00 zł 1 040,00 zł

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r. przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  wyposażonych w katalizator spalin niewyposażonych w katalizator spalin
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 346,00 zł 1 469,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r., przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  wyposażonych w katalizator spalin niewyposażonych w katalizator spalin
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 221,00 zł 1 285,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
7) od przyczep i naczep wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 737,00 zł;

8) od przyczep i naczep wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 615,00 zł;

9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
10) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  wyposażonych w katalizator spalin niewyposażonych w katalizator spalin
a) mniej niż 30 miejsc 857,00 zł 918,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 834,00 zł 1 897,00 zł

11) od autobusów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  wyposażonych w katalizator spalin niewyposażonych w katalizator spalin
a) mniej niż 30 miejsc 734,00 zł 795,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 712,00 zł 1 775,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/318/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML