Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr I/3/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

UCHWAŁA NR I/3/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, zwany dalej Programem.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Namysłów;
3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Namysłowa;
4) Podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy;
5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy.

§ 3. Program zawiera:
1) cel główny i cele szczegółowe Programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy,
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji Programu;
7) sposób realizacji Programu;
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu;
9) sposób oceny realizacji Programu;
10) informację o sposobie tworzeniu Programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 4. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między Gminą a Podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

§ 5. Cele szczegółowe Programu to w szczególności:
1) wzmacnianie aktywności obywatelskiej - poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) wykorzystanie potencjału i możliwości Podmiotów do realizacji zadań  publicznych;
4) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych, w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy;
5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność - poprzez umożliwienie Podmiotom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które będą prowadzone przez Gminę;
6) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych oraz pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 6. Współpraca Gminy z Podmiotami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności - Podmioty mają prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych. Gmina respektuje i uznaje to prawo  poprzez współpracę wspierając działalność Podmiotów i umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2) partnerstwa - Podmioty, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych w wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
3) efektywności - Gmina przy zlecaniu Podmiotom zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w ustawie;
4) uczciwej konkurencji i jawności - Podmioty mają dostęp do informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Udostępniane są im informacje o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez Gminę. Wszystko to odbywa się zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy z Podmiotami jest realizacja zadań publicznych, szczególnie w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość,
6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
7) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) krajoznawstwa, turystyki i promocji Gminy,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych,
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
12) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 8. Współpraca Gminy z Podmiotami odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecenia Podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2) informacyjno-promocyjnej, tj.:
a)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
b) prowadzenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego serwisu informacyjnego,  zawierającego dane o organizacjach pozarządowych, działających na terenie Gminy,
c) promowania osiągnięć i działalności Podmiotów na łamach gazety samorządowej, strony internetowej Urzędu oraz pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
d) przekazywania informacji o szkoleniach dotyczących sposobów pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa,
e) udostępnianie informacji o środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych i zasadach przyznawania dotacji;

3) organizacyjnej, tj.:
a) koordynacja współpracy z Podmiotami  przez koordynatora d.s. współpracy z Podmiotami,
b) przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych,
c) zapraszanie Podmiotów na spotkania, konferencje organizowane przez Gminę,
d) monitorowanie zmian aktów prawnych dot. Podmiotów oraz informowanie ich o wprowadzonych zmianach;

4) szkoleniowej, tj.:
a) inicjowanie i współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość współpracy Gminy z Podmiotami w sferze zadań publicznych,
b) pomoc w organizowaniu konferencji, przeglądów, spotkań, podczas których Podmioty mogą zaprezentować swoje osiągnięcia.

5) inne, tj.:
a) udostępnianie Podmiotom w drodze bezprzetargowej lokali z zasobów gminnych oraz bezpłatnie pomieszczeń Urzędu w celu odbywania spotkań, konferencji i szkoleń,
b) pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, pomoc w nawiązywaniu różnych kontaktów,
c) udzielanie rekomendacji Podmiotom współpracującym z Gminą,
d) na wniosek Podmiotów, w miarę możliwości, przekazywanie materiałów promocyjnych.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 9. Za priorytetowe obszary współpracy uznaje się zadania publiczne w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
b) prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i gimnazjach,
c) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, promujących Gminę oraz udział w imprezach  sportowych i obozach szkoleniowo-wypoczynkowych;

2) ochrony i promocji zdrowia poprzez:
a) wspieranie profilaktyki zdrowotnej,
b) organizowanie bezpłatnych ogólnodostępnych badań lekarskich;

3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez:
a) ochronę dóbr kultury i tradycji,
b) kultywowanie tradycji i pielęgnowanie polskości,
c) kultywowanie lokalnej tradycji, propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego;

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych poprzez wspieranie:
a) zadań związanych z gospodarką kół  łowieckich,
b) zadań związanych z gospodarką kół wędkarskich,
c) zadań związanych z gospodarka kół pszczelarskich;

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:
a) realizację zadań ujętych w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii",
b) realizację zadań zawartych w "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2005 -2015".

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 10. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 11. 1. Realizacja programu odbywa się poprzez:
1)  zlecenie realizacji zadań Podmiotom drodze konkursów;
2) obejmowanie patronatem przedsięwzięć podejmowanych przez Podmioty;
3) współorganizację przedsięwzięć mających na celu promowanie gminy i rozwój Podmiotów; 
4) rekomendowanie projektów realizowanych przez Podmioty.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 9 Burmistrz wskazuje odpowiedzialne wydziały, powołuje Komisje Konkursowe oraz określa warunki konkursów w drodze zarządzenia.
3. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po uchwaleniu przez Radę Miejską budżetu Gminy na rok 2011.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 12. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje Programu określi uchwała budżetowa Gminy na rok 2011.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 13. 1 Miernikami efektywności realizacji Programu współpracy w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby zadań publicznych realizowanych przez Podmioty,
2) liczby osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie,
3)  stopnia zaangażowania społeczności lokalnej (liczba osób, w tym wolontariuszy),
4) liczby Podmiotów podejmujących po raz pierwszy realizację zadania publicznego w oparciu o dotacje,
5) liczba Podmiotów korzystających z dotacji,
6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,
7) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego Podmiotów w realizację zadań publicznych,
8) wysokości uzyskanych funduszy ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa przez Podmioty na realizację zadań ujętych w Programie.

2. Ocena realizacji Programu, dokonana w oparciu o mierniki wymienione w ust. 1, stanowić będzie istotny element sprawozdania rocznego z realizacji Programu.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU

§ 14. 1. Projekt Programu opracowuje Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie głównie w oparciu o złożone przez Podmioty wnioski i propozycje z uwzględnieniem oceny efektywności poprzednich Programów. 
2. Projekt Programu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.namyslow.eu, w zakładce "Organizacje Pozarządowe" oraz przedstawia do konsultacji  przedstawicielom Podmiotów poprzez organizację spotkania.
3. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z Podmiotami. 
4. Koordynator pełni funkcję łącznika między Burmistrzem a Podmiotami oraz odpowiada za przygotowanie projektu Programu oraz sprawozdania rocznego z jego realizacji.

TRYB POWOŁYWANIA I  ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI  KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 15. 1. Komisje konkursowe w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Burmistrz stosownym zarządzeniem.
2. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust.1, wchodzi trzech przedstawicieli Burmistrza spośród pracowników Urzędu Miejskiego oraz dwie osoby reprezentujące Podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących Podmioty biorące udział w konkursie.
3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza, będący naczelnikiem wydziału odpowiedzialnego za dany konkurs.
4. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej Burmistrz dokonuje wyboru ofert oraz podejmuje decyzję o wysokości przyznanej dotacji. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML