Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR I/4/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej uchwałami Nr XXXIV/329/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr XXXV/336/10 z dnia 18 marca 2010 r., Nr XXXVI/344/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Nr XXXVII/356/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr XXXVIII/363/10 z dnia 9 lipca 2010 r., Nr XXXIX/389/10 z dnia 23 września 2010 r., Nr XLI/393/10 z dnia 28 października 2010 r. oraz Nr XLII/396/10 z dnia 10 listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na rok 2010 zmniejsza się o kwotę 1 618 241 zł, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 513 zł, z czego:
a) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 26 474 zł;
b) w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się o kwotę 539 zł;
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 1 500 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 646 754 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, z czego:
a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zmniejsza się o kwotę 508 098 zł;
b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie dotacji na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zmniejsza się o kwotę 1 106 823 zł;
c) dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się o kwotę 31 833 zł.

2. Wydatki budżetu na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 511 418 zł, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 19 007 zł, z czego:
a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 16 968 zł;
b) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 539 zł;
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 1 500 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 530 425 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zmniejsza się o kwotę 513 941 zł;
b) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 16 484 zł.

3. Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 106 823 zł, z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
4. Określony w § 10 pkt 1 załącznik Nr 10 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 10 pkt 2 załącznik Nr 11 "Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 10 pkt 3 załącznik Nr 12 "Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML