Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr I/5/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR I/5/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - w wysokości 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - w wysokości 4,02 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - w wysokości 0,31 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - w wysokości 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - w wysokości 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - w wysokości 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - w wysokości 4,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - w wysokości 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
- w zakresie budynków gospodarczych lub ich części typu: obora, chlewnia, stodoła, komórka na opał, kurnik, stajnia, szopa, owczarnia - w wysokości 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - w wysokości 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości zajęte na składowiska odpadów komunalnych,
2) nieruchomości zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne,
3) nieruchomości zajęte na baseny i pływalnie, udostępnione do użytku publicznego wraz z towarzysząca im infrastrukturą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML