Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR II/9/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/367/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Zaciąga się pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2010 - 2011 do kwoty 1 106 823 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 00/100) na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, z czego:
1) w 2010 roku do kwoty 548 625 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),
2) w 2011 roku do kwoty 558 198 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML