Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR II/14/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej uchwałami Nr XXXIV/329/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., Nr XXXV/336/10 z dnia 18 marca 2010 r., Nr XXXVI/344/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., Nr XXXVII/356/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr XXXVIII/363/10 z dnia 9 lipca 2010 r., Nr XXXIX/389/10 z dnia 23 września 2010 r., Nr XLI/393/10 z dnia 28 października 2010 r., Nr XLII/396/10 z dnia 10 listopada 2010 r. oraz Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu  na rok 2010 zwiększa się w zakresie dochodów bieżących o kwotę 5 770 zł, z czego:
1) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 28 458 zł;
2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę 22 688 zł.

2. Wydatki budżetu na 2010 rok zmniejsza się o kwotę 1 773 865 zł, z czego:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 51 808 zł, z czego:
a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 127 482 zł, z czego:
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 110 279 zł w zakresie wydatków jednostek budżetowych: związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 51 079 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę
59 200 zł;
- w rozdziale 80104 - Przedszkola, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 17 400 zł;
- w rozdziale 80110 - Gimnazja, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 15 000 zł;
- w rozdziale 80114 - Zakłady obsługi ekonomicznej szkół i przedszkoli, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 11 500 zł;
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 26 697 zł w zakresie wydatków jednostek budżetowych: związanych z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 10 598 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 16 099 zł;

b) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 1 200 zł;
c) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 31 790 zł;
d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie dotacji na zadania bieżące, zmniejsza się o kwotę 212 280 zł;

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 722 057 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 496 708 zł;
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę
3 241 zł;
c) w dziale 801 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 579 598 zł, z czego:
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 12 837 zł;
- w rozdziale 80104 - Przedszkola - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zmniejsza się o kwotę 592 435 zł;

d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zmniejsza się o kwotę 668 547 zł;
e) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym na dotacje inwestycyjną, zwiększa się o kwotę 212 280 zł;
f) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zmniejsza się o kwotę 192 725 zł;

3. Przychody budżetu zmniejsza się z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 779 635 zł.
4. Określony w § 7 załącznik Nr 7 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 8 załącznik Nr 8 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 10 pkt 1 załącznik Nr 10 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Określony w § 10 pkt 2 załącznik Nr 11 "Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Określony w § 10 pkt 3 załącznik Nr 12 "Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML