Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa

UCHWAŁA NR II/12/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2010  r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)  Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 15 grudnia 2010 r. wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Namysłowa - Krzysztofa Kuchczyńskiego, przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. Nr 50, poz. 398,  z późn. zm.)  w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6 000,00 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 100,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3 240,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Namysłowie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/157/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML