Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów (...)

UCHWAŁA NR II/10/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

§ 2. Określa się jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na  wydzielonych rachunkach bankowych:
1) Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie;
2) Przedszkole Nr 3 w Namysłowie;
3) Przedszkole Nr 4 w Namysłowie;
4) Przedszkole Nr 5 w Namysłowie;
5) Przedszkole Integracyjne w Namysłowie;
6) Przedszkole w Bukowie Śląskiej;
7) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie;
8) Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie;
9) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie;
10) Szkoła Podstawowa w Kamiennej;
11) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ligocie Książęcej;
12) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głuszynie;
13) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich;
14) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu;
15) Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie;
16) Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie;
17) Gimnazjum w Ligocie Książęcej;
18) Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie.

§ 3. Źródłem dochodów własnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych wymienionych w § 2 pkt 1-18, są:
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
3) wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a w szczególności z:
a) opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu,
b) odpłatności za wyżywienie,
c) opłat za reklamy,
d) sprzedaży prac wychowanków, uczniów, pracowników i ofiarodawców,
e) wpływów z organizacji festynów, imprez sportowych i okolicznościowych,
f) opłat za wydawanie duplikatów i legitymacji szkolnych,
g) prowizji za ubezpieczenia uczniów,
h) wpływów z najmu lokali, pomieszczeń, boisk sportowych i terenów rekreacyjnych oraz innych terenów pozostających w dyspozycji jednostki;
4) odsetki od nieterminowego regulowania należności;
5) odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 4. Dochody, o których mowa w § 3, przeznacza się na:
1) cele wskazane przez darczyńcę;
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 3 pkt 2;
3) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów, o których mowa w § 3 pkt 3;
4) finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności:
a) wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń,
b) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
c) świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalentów za świadczenia,
d) zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży,
e) pomocy socjalnej dla uczniów,
f) kosztów przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, przeglądach oraz zakup nagród,
g) zakupu materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, wyposażenia,
h) doskonalenia zawodowego i szkolenia pracowników,
i) przejazdów służbowych, usług reklamowych, poligraficznych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet,
j) napraw, usuwania usterek i remontów,
k) zakupu opału i energii,
l) zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, opłat abonamentowych za korzystanie z oprogramowania,
m) bieżącego utrzymania terenów zielonych będących w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
n) zakupu usług zdrowotnych, innych usług oraz ubezpieczenia majątku,
o) kosztów prowadzenia rachunków bankowych.

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej wydzielonego rachunku dochodów w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.
2. Kierownik jednostki opracowuje projekt planu oraz plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Projekty planów oraz plany finansowe w zakresie  wydatków sporządza się w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
3. Kierownik jednostki przedstawia Burmistrzowi projekt planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z objaśnieniami w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6. 1. Kierownicy jednostek budżetowych przedkładają Burmistrzowi wnioski dotyczące zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych polegających na przeniesieniach w ramach działu klasyfikacji budżetowej wraz z uaktualnionym planem finansowym.
2. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków planu finansowego mogą nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej na wniosek kierowników jednostek budżetowych.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdza Burmistrz.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/190/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2.06.2005 roku w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych na wydzielonych rachunkach bankowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa i kierownikom jednostek budżetowych.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Wersja XML