Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wybory wyznaczono na dzień 25 maja 2014 roku.


Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że w sekretariacie i punkcie informacyjnym Urzędu jest dostępna:

 1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - sporządzona alfabetem Braille’a.
 2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. - sporządzona alfabetem Braille’a.

Z up. Burmistrza
/-/ Wanda Myca


Informacja w sprawie udostępniania spisu wyborców Gminy Namysłów

Burmistrz Namysłowa informuje, że spis wyborców z terenu gminy Namysłów jest udostępniany do wglądu każdego wyborcy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, budynek B, pokój Nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj.:

Spis Wyborców udostępniany jest do wglądu, na wniosek wyborcy, w dniach 5 - 16 maja 2014 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński


Stałe zamieszkanie

Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty.

Państwowa Komisja Wyborcza


Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli złoży w tej sprawie wniosek konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza


Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą we Wrocławiu biorących udział w wyborach:

 1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
 6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
 7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
 8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Państwowa Komisja Wyborcza


Dokumenty do pobrania:

Wersja XML