Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczono dzień wyborów na niedzielę
25 października 2015 r.


Zmiana siedziby lokalu obwodowej komisji wyborczej

Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania nr 4. Siedziba została przeniesiona z Zespołu Szkół Rolniczych do Przedszkola Integracyjnego, ul. Parkowa 3, Namysłów.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Namysłów, dnia 5 października 2015 r.

Informacja

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 188/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 października 2015 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Namysłów.

W związku z powyższym zwołuje się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu
15 października 2015 r. (czwartek) następująco:

Posiedzenia komisji odbędą się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

W razie niemożności przybycia na pierwsze posiedzenie o przyczynie nieobecności należy powiadomić pisemnie (można elektronicznie na adres: ) Urząd Miejski w Namysłowie w terminie do
14 października 2015 r. Brak usprawiedliwienia spowoduje odwołanie członka ze składu komisji.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

 1. wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;
 2. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także  obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji;
 3. ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowanie sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów;
 4. zapoznaje się z wytycznymi dla obwodowych komisji wyborczych;
 5. sporządza protokół z posiedzenia komisji.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie uprzejmie informuje, że spis wyborców jest udostępniony dla mieszkańców Gminy Namysłów w okresie od 5 października 2015 r. do 23 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 z tym, że w dniu 23 października 2015 r. spis będzie wyłożony do godz. 17:00.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Komunikat
z dnia 2 października 2015 r.

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że stosownie do art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w dniu 5 października 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych o numerach: 26, 27 i 28, do których została zgłoszona liczba kandydatów przekraczająca dopuszczalny skład komisji, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

Pełnomocnik ds. wyborów
- urzędnik wyborczy
w Gminie Namysłów
/-/ Adam Lupa


Dokumenty do pobrania:

Wersja XML