Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - próbka pobrana w dniu 8 września 2015 r.

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 t.j.) informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, na podstawie sprawozdań z badań pobranej w dniu 8 września 2015 r. wody, stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
/-/ Roman Kania

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML