Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Namysłów, dnia 24 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), a także na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowościach Baldwinowice - Głuszyna
na działce  nr 136 k.m. 1, położonej w miejscowości Baldwinowice.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński

Wersja XML