Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadanie numeru PESEL

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

 1. Przy zameldowaniu:
  • zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego,
  • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców - paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu/. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 2. Przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) - do wglądu.
 3. Dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:
  • wniosek o nadanie numeru PESEL,
  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Podstawa prawna:

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości. Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Wersja XML