Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna:

​​​​​​​Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne Informacje:

Wniosek może złożyć osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego. Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Wersja XML