Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 listopada 2016 roku

    Protokół Nr XXIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
30 listopada 2016 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący poinformował, że 27 listopada br. zmarł ks. prałat Aleksander Matyka - wieloletni proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, człowiek wielkiej wiary i wielkiego umysłu, osoba zasłużona dla Namysłowa, regionu, archidiecezji wrocławskiej oraz "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów".

Następnie pamięć ks. prałata uczczono minutą ciszy.

Przewodniczący Rady poinformował, że 30 listopada br. o 19.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie odbędzie się Msza św. w intencji zmarłego. Natomiast 1 grudnia o 11.00 również w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, odbędzie się Msza św. pogrzebowa, a po niej wyruszy kondukt żałobny ulicami Namysłowa na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów i przedstawicieli spółek gminnych, obsługę prawną Urzędu, dyrektorów placówek oświatowych, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, kierowników jednostek organizacyjnych, gości oraz radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie do pkt. 3 projektu uchwały nr 30) w sprawie nadania nazwy skwerowi.

"Za" zmianą porządku obrad głosowało 18 radnych.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok",
  2) nadania nazwy ulicy,
  3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie,
  5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark,
  7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna,
  8) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  9) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  10) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  11) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  12) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  13) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  22) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  23) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  24) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa,
  25) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki,
  26) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice,
  27) poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków,
  28) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
  30) nadania nazwy skwerowi.
 4. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 27 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXII sesji 27 października 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje:

 1. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji w okresie pomiędzy sesjami obradowali 23 listopada. Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2017 r. i zaopiniowali go pozytywnie, w głosowaniu, 4 głosami "za". Ponadto zapoznali się z informacją na temat działalności spółki "ZEC". Na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedłożone projekty uchwał. Ponadto członkowie Komisji Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowali wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeznaczenia na sprzedaż dwóch działek w Krasowicach.
 2. Krzysztof Grzyb - Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformował, że w okresie między sesjami komisja swoje posiedzenie odbyła 24 listopada. Tematem obrad komisji było zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 r. - członkowie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych projekt budżetu zaopiniowali pozytywnie. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również projekty uchwał na bieżącą sesję. Ponadto do komisji wpłynęło pismo od Namysłowskiej Rady Seniorów dotyczące zwiększenia limitu przyjęć pacjentów na Oddziale ZOL w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A. W imieniu członków komisji zapewnił radnych NRS, że przyjrzą się tej sprawie i poruszą temat na najbliższym spotkaniu z prezesem spółki.
 3. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że od czasu ostatniej sesji komisja obradowała dwukrotnie. Na posiedzeniu 8 listopada komisja odbyła II część kontroli w Namysłowskim Ośrodku Kultury, która zakończyła się sporządzeniem protokołu pokontrolnego. 28 listopada członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2017 r. oraz przyjęli protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w NOK. Ponadto pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał.
 4. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja obradowała 28 listopada. Na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2017 r. oraz zapoznała się z informacją na temat zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie zimowym, którą przekazała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Gałczyńska. Głos w tej sprawie zabrali również Janina Rudawska - przedstawiciel Namysłowskiej Rady Seniorów oraz mł. insp. Rafał Pniewski - Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie. Następnie pozytywnie zaopiniowano przedłożone projekty uchwał.
 5. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie komisji spotkali się 29 listopada, a podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2017 r. oraz przedłożone projekty uchwał. W sprawach różnych rozmawiano na temat planowanych zmian w systemie oświaty w związku z zamiarem likwidacji gimnazjów.
 6. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że komisja swoje posiedzenie odbyła 29 listopada. Przedmiotem obrad komisji było zaopiniowanie projektu budżetu gminy oraz projektów uchwał, będących przedmiotem obrad sesji. Członkowie komisji zapoznali się również z ceną skupu żyta jako podstawą do naliczania podatku rolnego na 2017 rok.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 529/VII/16.

2. nadania nazwy ulicy:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 530/VII/16.

3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 531/VII/16.

4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 532/VII/16.

5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 533/VII/16.

6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 534/VII/16.

7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 535/VII/16.

8. wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 536/VII/16.

9) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 537/VII/16.

10) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 538/VII/16.

11) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 539/VII/16.

12) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 540/VII/16.

13) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 541/VII/16.

14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 542/VII/16.

15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 543/VII/16.

16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 544/VII/16.

17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 545/VII/16.

18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 546/VII/16.

19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 547/VII/16.

20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 548/VII/16.

21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 549/VII/16.

22) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 550/VII/16.

23) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 551/VII/16.

24) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 552/VII/16.

25) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 553/VII/16.

26) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 554/VII/16.

27) poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 555/VII/16.

28) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 556/VII/16.

29) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 557/VII/16.

30) nadania nazwy skwerowi:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 558/VII/16.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku zwróciła się do Burmistrza Namysłowa z prośbą o przesłanie informacji o wyznaczenie podmiotów, w których skazani mieliby odbyć karę ograniczenia wolności. Burmistrz wyznaczył cztery podmioty, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2017 r., tj.:

Poinformował o miejscu i rodzaju wykonywanej pracy w każdym podmiocie oraz o szacowanej liczbie skazanych.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewoda Opolski w wyniku analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2015 rok przez Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Sylwestra Zabielnego stwierdził, że oświadczenia zostały złożone w terminie i w komplecie, nie wykazały naruszenia przepisów prawa i nie dały podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie.

Przewodniczący Rady poinformował, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Namysłowie, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady oraz pracowników Urzędu Miejskiego zobowiązanych do złożenia oświadczenia i przesłał informacje o uchybieniach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych, które zostały niezwłocznie poprawione.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie dokonał analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez dyrektora gminnej placówki oświatowej i stwierdził jego poprawność.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań rewitalizacyjnych na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Namysłowie.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował, że Urząd Miejski po raz kolejny przyłączył się do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka". Dodał, że z regionu została wybrana rodzina, która potrzebuje pomocy. Poinformował, że przygotowana jest puszka i zachęcił do wrzucania pieniędzy. Natomiast sekretarz gminy przedstawił historię rodziny oraz poinformował o ubiegłorocznej edycji akcji.

Przewodniczący Rady poinformował, że:

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 18 radnych.

Ad. 9.

Radny Włodarczyk złożył wniosek, by po nadaniu nazwy nowej ulicy została zakupiona tabliczka z jej nazwą i zamontowana.

Naczelnik Ciupa poinformowała, że tabliczki będą zamawiane i montowane.

Radna Łyżniak, w imieniu mieszkańców osiedla nr III oraz własnym, podziękowała Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu, Wiceburmistrzowi Rafałowi Nowowiejskiemu, Naczelnikowi Romanowi Kani, pracownikom Urzędu, radnym, zarządowi osiedla nr III, radnym Namysłowskiej Rady Seniorów za zakończenie inwestycji budowy dróg na tzw. osiedlu wschodnim. Życzyła kolegom radnym, aby drogi na ich osiedlach wyglądały równie pięknie.

Radna Łukasiak zapytała, co z wprowadzeniem lokalnego połączenia samochodowego.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że po raz pierwszy w historii namysłowianin, w swoim rodzinnym mieście, został uhonorowany nazwą skweru. Zaprosił wszystkich na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej prof. Leszkowi Kuberskiemu. Poinformował o udziale w spotkaniu na Uniwersytecie Opolskim i dodał, że chce to wydarzenie powtórzyć w Namysłowie, aby sylwetkę prof. Kuberskiego przybliżyć namysłowianom.

Następnie Burmistrz zaprosił na wszystkie organizowane przedsięwzięcia, w tym na spotkanie z Mikołajem w Rynku, podczas którego, po raz pierwszy, włączona zostanie tegoroczna iluminacja Rynku oraz odbędzie się oficjalne otwarcie lodowiska. Ponadto zaprosił radnych na spotkanie do Browaru - prosił o potwierdzenie obecności.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML