Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXIV/16 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Protokół Nr XXIV/16
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
29 grudnia 2016 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny na wstępie poinformował, że Rada Miejska otrzymała nowy sprzęt firmy MW Concept, który usprawni i unowocześni prowadzenie sesji, tzw. "e-sesja", a tym samym pozwoli na większą sprawność i elastyczność pracy radnych. Podkreślił jednak, że protokół jest nadal obowiązującą formą zapisu przebiegu sesji, jak i weryfikacji głosów podczas głosowania.

Przewodniczący Rady otworzył XXIV sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), a także wirtualnego potwierdzenia obecności przez zebranych, że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z jego zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, obsługę prawną Urzędu, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa Gacka, prezesów i przedstawicieli spółek gminnych, dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej oraz środowiskowego domu samopomocy, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli Namysłowskiej Rady Seniorów, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Sebastiana Warowego, mieszkańców gminy, gości oraz radnych.

Obrady sesji protokołowała Justyna Cieślak we współpracy z Eweliną Małko - pracownice Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie do pkt. 3. czterech projektów uchwał:

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Lechowi Wałęsie,
  2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok,
  8) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów,
  9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ziemiełowice na lata 2016-2022,
  10) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Objazda na lata 2016-2022,
  11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niwki na lata 2016-2022,
  12) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  13) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  22) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  23) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  24) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  25) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  26) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  27) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  28) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  29) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  30) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów,
  31) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku,
  32) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  33) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  34) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,
  35) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  36) uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.,
  37) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z likwidacją Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie,
  38) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej" pomiędzy Gminą Namysłów a Rzymskokatolicką parafią pw. św. Mikołaja w Wilkowie, Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, Rzymskokatolicką parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach, Rzymskokatolicką parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej,
  39) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2014 - 2015.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Namysłowa w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 30 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIII sesji 30 listopada 2016 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek, realizując program kampanii "Czad i ogień - obudź czujność", kompleksowo omówił problematykę zagrożeń, wynikających z zetknięcia się z dymami i toksycznymi produktami spalania, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i następstw zatrucia tlenkiem węgla.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji, w kolejności, w jakiej odbywały się komisje:

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2016 r. dokonała oceny bezpieczeństwa lokatorów budynków komunalnych w zakresie drożności przewodów kominowych i skuteczności działania wentylacji. Sprawozdawcami byli Prezes ZAN - Mirosław Lewandowski oraz Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie - Krzysztof Jankowiak. Informacje i wnioski zawarte są w protokole. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 r. Komisja opracowała również plan pracy komisji na rok 2017 oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Miejskiej, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
  Przewodniczący komisji, nawiązując do słów Komendanta Straży Pożarnej, zaapelował o zdrowy rozsądek przy użytkowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych, które mogą emitować tlenek węgla.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie Komisji pomiędzy sesjami obradowali w dniu 27 grudnia 2016 r. Wśród tematów obrad komisji było przyjęcie sprawozdania z jej działalności za 2016 r. Opracowany został także roczny plan pracy komisji na 2017 r. oraz zaopiniowano projekty uchwał Rady Miejskiej, będących przedmiotem obrad sesji. Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Burmistrza Namysłowa z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 - 2015 oraz z autopoprawkami Burmistrza do budżetu na rok 2017, gdzie szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej kwestii udzielił Pan Mateusz Bieniek, który poinformował dodatkowo komisję o pozytywnej opinii dotyczącej budżetu na 2017 r. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Dodatkowo, na wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, komisja wydała pozytywną opinię na temat przeznaczenia do sprzedaży działki 183/4 położonej w Namysłowie oraz obniżenia ceny nieruchomości działki nr 14/1 położonej w Pawłowicach Namysłowskich, a także obniżenia ceny dziewięciu działek położonych w Namysłowie.
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie komisji obradowali 27 grudnia 2016 r. w składzie 4-osobowym. Programem obrad komisji było przyjęcie sprawozdania z działalności komisji w 2016 r., które zostało przyjęte jednogłośnie. Opracowano również plan pracy komisji na 2017 r., a także pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Miejskiej będące przedmiotem obrad sesji. Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2017 r. i zaopiniowali go pozytywnie, w głosowaniu, 4 głosami "za". Ponadto zapoznali się z informacją na temat działalności spółki "ZEC". Na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowano wszystkie przedłożone projekty uchwał. Dodatkowo członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeznaczenia na sprzedaż dwóch działek w Krasowicach.
 4. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że komisja swoje posiedzenie odbyła 27 grudnia 2016 r. w pełnym 9-osobowym składzie. Przedmiotem obrad komisji było przyjęcie sprawozdania komisji z działalności za rok 2016 r. oraz podjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Podczas spotkania zaopiniowano także projekty uchwał, będących przedmiotem sesji.
 5. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja obradowała w dniu 28 grudnia 2016 r. w pełnym 6-osobowym składzie. Podczas posiedzenia komisja przyjęła sprawozdanie z działalności komisji za 2016 r. Zatwierdzony został także plan pracy komisji na 2017 r. oraz zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
 6. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że posiedzenie komisji odbyło się 28 grudnia 2016 r. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie z prac komisji za 2016 r., opracowano roczny plan pracy komisji w 2017 r., a także zaopiniowano projekty uchwał, będące przedmiotem obrad obecnej sesji.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Lechowi Wałęsie.

Radny Gęsiarz zadał pytanie, czym szczególnym dla Namysłowa zapisał się Lech Wałęsa.

Burmistrz Julian Kruszyński, w kilku słowach, uzasadnił sformułowanie projektu uchwały, stwierdzając, że Lech Wałęsa, jako człowiek, który wiele zrobił dla wolności i demokracji w Polsce, współpracował również ze strukturami solidarnościowymi, działającymi w Namysłowie. Byłby to wielki zaszczyt i splendor dla Namysłowa, jeśli znalazłby się w gronie tych miast, które oddają szacunek jego odwadze i heroizmowi, temu, co zrobił dla  wolności, kraju i pokoju w Polsce.

Przewodniczący Rady Miejskiej, podzielając stanowisko Burmistrza, wypowiedział się w kwestii nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa" Panu Lechowi Wałęsie, ze szczególnym uwzględnieniem jego zasług dla Namysłowa. W pierwszej kolejności przypomniał rolę Pana Wałęsy w kreowaniu "nowej rzeczywistości" w Polsce, o wolnych związkach zawodowych w roku 1978, o narodzinach "Solidarności" w roku 1980, o roku 1981, o Nagrodzie Nobla w roku 1983, o pracy nominowanego na rzecz samorządności lokalnej, pracy na rzecz praw człowieka, demokratyzacji społeczeństw. Ustosunkowując się natomiast do wątków namysłowskich wspomniał, że Lech Wałęsa odwiedził Namysłów dwa razy. Pierwsza jego wizyta miała miejsce we wrześniu 1998 r., kiedy to był gościem ś.p. księdza prałata Aleksandra Matyki, uhonorowanego również pół roku temu tytułem "Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów. Po raz drugi Wałęsa odwiedził Namysłów w roku 2000. Uczestniczył on wówczas w licznych spotkaniach z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z ludźmi kultury oraz kościoła. Złożył wizytę w Browarze Namysłów oraz Zakładzie Elektrotechniki Mechanicznej. Przewodniczący podkreślił, że Lech Wałęsa ma w Namysłowie wielu przyjaciół, dla których słowo "Solidarność" zawsze będzie znaczyć "jeden dla drugiego", a nie "jeden przeciwko drugiemu". Zaznaczył, że wstąpienie nominowanego w poczet uhonorowanych obywateli jest wielkim wyróżnieniem i inspiracją dla kolejnych pokoleń mieszkańców.

Radny Kazimierz Drapiewski, jako członek pierwszej "Solidarności", również odniósł się do zasadności pozytywnego zaopiniowania i podjęcia uchwały w sprawie uhonorowania Lecha Wałęsy.

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Adamowi Świtlikowi - organizatorowi wcześniejszych pobytów Lecha Wałęsy w Namysłowie, który w swojej wypowiedzi wskazał na historyczny aspekt podjęcia decyzji o nadaniu nominowanemu tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa". Zauważył również, ustosunkowując się do pytania radnego Gęsiarza odnośnie zasług Lecha Wałęsy dla Namysłowa, że nieznajomość powiązań Wałęsy z Namysłowem nie jest winą radnego, ponieważ być może wtedy nie był mieszkańcem Namysłowa.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 radnych było "przeciw", 4 "wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 559/VII/16.

2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 560/VII/16.

3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 561/VII/16.

4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 562/VII/16.

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 563/VII/16.

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 564/VII/16.

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 565/VII/16.

8) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.|
Uchwała została podjęta - Nr 566/VII/16.

9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ziemiełowice na lata 2016-2022.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 567/VII/16.

10) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Objazda na lata 2016-2022.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 568/VII/16.

11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niwki na lata 2016-2022.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 569/VII/16.

12) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 570/VII/16.

13) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 571/VII/16.

14) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

/Wyszła radna Urszula Łyżniak. Radni głosowali w 20 osobowym składzie./

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 572/VII/16.

15) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

/Wyszedł radny Tomasz Wiciak. Radni głosowali w 19 osobowym składzie./

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 573/VII/16.

16) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

/Wyszedł radny Jakub Włodarczyk. Radni głosowali w 18 osobowym składzie./

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 574/VII/16.

17) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 575/VII/16.

18) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 576/VII/16.

19) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

/Wrócił radny Jakub Włodarczyk. Radni głosowali w 19 osobowym składzie./

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 577/VII/16.

20) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 578/VII/16.

21) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

/Wróciła radna Urszula Łyżniak. Radni głosowali w 20 osobowym składzie./

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 579/VII/16.

22) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 580/VII/16.

23) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

/Wrócił radny Tomasz Wiciak. Radni głosowali w pełnym składzie./

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 581/VII/16.

24) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 582/VII/16.

25) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 583/VII/16.

26) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 584/VII/16.

27) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 585/VII/16.

28) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 586/VII/16.

29) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 587/VII/16.

30) wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 588/VII/16.

31) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 589/VII/16.

32) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 2 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała została podjęta - Nr 590/VII/16.

33) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 2 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała została podjęta - Nr 591/VII/16.

34) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 2 głosy "wstrzymujące się".
Uchwała została podjęta - Nr 592/VII/16.

35) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej, przed głosowaniem, przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie, w pierwszej kolejności, odbyło się nad Autopoprawką Burmistrza Namysłowa Nr 2, złożoną do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady zadał pytanie Pani Skarbnik Iwonie Wilczyńskiej związane z numeracją aneksów i ich treścią- aneksu Nr 1 i aneksu Nr 2.

Pani Skarbnik potwierdziła, że Autopoprawka Nr 2 zawiera treści, uwzględnione w autopoprawce nr 1.

"Za" Przyjęciem Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 19 radnych, 1 głos "przeciwny" i 1 głos "wstrzymujący się".

Radni po uchwaleniu Autopoprawki przeszli do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 głos "przeciwny" i 1 głos "wstrzymujący się".
Uchwała została podjęta - Nr 593/VII/16.

36) uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2017 r. oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2017 r. - pełne uzasadnienie do wglądu w biurze rady.

Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

"Za" przyjęciem autopoprawki głosowało 19 radnych, 1 głos "przeciwny" i 1 głos "wstrzymujący się".

Głosowanie nad uchwaleniem budżetu gminy na 2017 r.

"Za" przyjęciem głosowało 19 radnych, 1 głos "przeciwny" i 1 głos "wstrzymujący się".
Uchwała została podjęta - Nr 594/VII/16.

37) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej" pomiędzy Gminą Namysłów a Rzymskokatolicką parafią pw. św. Mikołaja w Wilkowie, Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, Rzymskokatolicką parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach, Rzymskokatolicką parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 595/VII/16.

38) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 596/VII/16.

39) stanowiska Rady Miejskiej w związku z likwidacja Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 0 głosów "przeciwnych" i 1 głos "wstrzymujący się".
Uchwała została podjęta - Nr 597/VII/16.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za okres 19.05.2016 r. - 31.12.2016 r.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej w Namysłowie przedstawili sprawozdania ze swojej działalności za okres od 19 maja 2016r. do 31 grudnia 2016 r., (niniejsze dokumenty dostępne są w biurze rady). Wszystkie sprawozdanie zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2014 - 2015.

Radni Rady Miejskiej bez uwag przyjęli sprawozdanie Burmistrza Namysłowa z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2014 - 2015.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o dwóch wnioskach pisemnych:

Radny Jakub Włodarczyk zadał pytanie, dotyczące budżetu obywatelskiego i jego edycji w roku 2017.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, ustosunkowując się do powyższego pytania, zapewnił, że działania w przedmiotowej kwestii zostaną podjęte jak najszybciej, aby już od marca ruszyła procedura związana z uruchomieniem budżetu obywatelskiego. Kwota i regulamin pozostają bez zmian.

Radna Stanisława Wilczak zadała pytanie Komendantowi Krzysztofowi Gackowi, dlaczego nie świecą lampy, umiejscowione na terenie siedziby straży pożarnej wzdłuż alei od Namysłowskiego Ośrodka Kultury, ponieważ jest to miejsce nieoświetlone, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców.

Komendant Krzysztof Gacek pozytywnie ustosunkował się do pytania radnej i potwierdził, że wskazane oświetlenie zostanie w części uruchomione, aczkolwiek zauważył, że nie może on odpowiadać za oświetlenie dróg, placów czy ulic podległych kompetencji Burmistrza. Nadmienił również, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło już do niego pismo od Burmistrza Namysłowa, na które udzielił już pisemnej odpowiedzi.

/Wyszedł przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny, przekazując prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Lucynie Medyk/

Radny Konrad Gęsiarz zwrócił się do Burmistrza Kruszyńskiego z pytaniem odnośnie utworzenia Namysłowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy znane są już struktury organizacyjne i gdzie będzie miała siedzibę spółka.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że NOSiR stanowić będzie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w obiektach sportowych, czyli najprawdopodobniej na basenie. Złożone zostały już dokumenty rejestrowe w sądzie i wkrótce powinna wpłynąć decyzja w niniejszej sprawie. Burmistrz podziękował ponadto Panu Marcinowi Piekarkowi, Krzysztofowi Szyndlarewiczowi, Januszowi Nowakowi, Mirosławowi Lewandowskiemu za to, że podjęli się udziału w tej spółce na zasadzie członków Zarządu nieodpłatnie.

Radna Danuta Łukasiak zapytała Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Romana Kanię o drogę gminną w Jastrzębiu-ulice Leśna i Dworcowa. Wcześniej otrzymała zapewnienie od naczelnika o realizacji zadania do końca roku 2016, jednakże do tej pory nie zostało ono wykonane.
Naczelnik zapewnił, że w najbliższych dniach zostaną podjęte działania zmierzające do realizacji uzupełnienia drogi.

Radna Maria Teodorczyk odniosła się do uszkodzonych przystanków autobusowych i kwestii ich napraw. Nadmieniła, że chodzi o ustalenie, czyją są własnością, ponieważ chcieliby zmodernizować przystanek, z którego korzysta głównie młodzież szkolna, ale okazało się, że będzie zajmować się tym spółka EKOWOD.

Prezes spółki Krzysztof Szyndlarewicz stwierdził, że jeżeli otrzyma stosowne zlecenie, to wówczas wykona tę pracę.

Radna Maria Teodorczyk zapytała, czy to spółka EKOWOD sprawuje pieczę nad przystankami.

Naczelnik Roman Kania udzielił odpowiedzi na zadane pytanie, stwierdzając, że właścicielem zarówno przystanków autobusowych, jak też wiat jest Gmina Namysłów i to ona, w ramach bieżących zadań, przystanki te będzie w należytym stanie utrzymywać. Odpowiednie zlecenie zostało już przekazane do spółki EKOWOD, dlatego też w najbliższym czasie zostanie ono zrealizowane.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, która firma wygrała przetarg na przewozy szkolne i za jaką kwotę.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Anita Kolat - Walkowicz stwierdziła, że wszelkie informacje umieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Lucyna Medyk podziękowała, w imieniu mieszkańców Namysłowa Burmistrzom, Radzie Miejskiej oraz Naczelnikowi Romanowi Kani i Krzysztofowi Szyndlarewiczowi - Prezesowi spółki EKOWOD za realizację dwóch inwestycji. Pierwsza to wykonanie ze środków budżetu obywatelskiego ścieżki pieszo-rowerowej. Druga inwestycja to przebudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej. Poinformowała ponadto o zmianie organizacji ruchu na ul. Parkowej, M. Konopnickiej i Żwirki i Wigury. Prosiła o zamieszczenie stosownej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

/Wiceprzewodnicząca Lucyna Medyk zarządziła pięciominutową przerwę/

/Wrócił przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny/

Ad. 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił, w imieniu radnego Kazimierza Drapiewskiego, do Filharmonii Opolskiej na jego wernisaż, zatytułowany "Między czernią a bielą", który odbędzie się 7 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły i Burmistrza Namysłowa Pana Juliana Kruszyńskiego przy współudziale Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Ad.8. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 21 radnych.

Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Edward Marek podziękował Burmistrzowi Namysłowa oraz Sekretarzowi Gminy za paczki świąteczne zorganizowane dla dzieci z koła plastycznego "Tęcza", które funkcjonuje w Muzeum Techniki Młynarskiej. Prace te można oglądać w holu Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Radna Danuta Łukasiak podziękowała Burmistrzom za zorganizowanie spotkania opłatkowego dla sołtysów w Przeczowie. Organizacja była wzorowa, a sami sołtysi bardzo zadowoleni z faktu, że nie są pomijani przy organizowaniu tego typu spotkań, podczas których integrując się, mogą porozmawiać i podzielić się doświadczeniami pełnienia funkcji sołtysa.

Radny Tomasz Łuczak podziękował Panu Krzysztofowi Szyndlarewiczowi z EKOWODU za pomoc finansową przy cyklinowaniu i lakierowaniu sali w Głuszynie.

Radny Tomasz Wiciak poinformował sołtysów, że dysponuje wolnymi miejscami dla 35 osób na zimowy wypoczynek dla dzieci. Przedstawił ponadto sukcesy naukowe uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Sebastian Warowy podziękował Burmistrzowi oraz Naczelnikowi Romanowi Kani za realizację inwestycji sfinansowanej przez Młodzieżową Radę Miejską w Namysłowie, jaką była budowa siłowni zewnętrznych w Kowalowicach i Ligocie Książęcej.

Radny NRS Józef Sypko pogratulował wszystkim dobrego roku i podziękował Burmistrzom oraz radnym Rady Miejskiej za wsparcie w realizacji postawionych zadań. Pogratulował także kultury osobistej podczas załatwiania spornych spraw, nadmieniając, że życzyłby sobie takiej postawy pośród radnych Rady Seniorów.

Władysław Siejka zadał pytanie Burmistrzowi Namysłowa, dlaczego swoim działaniem zlikwidował prokuraturę w Namysłowie oraz dlaczego poprzez "wchodzenie w układy z Tadeuszem i Kazikiem" doprowadzili do sytuacji, że w Smarchowicach Wielkich na linii wysokiego napięcia postawiony został płot grodzący park, w którym chodzą dzieci. W. Siejka zwrócił się także do przewodniczącego Rady z zarzutem matactwa.

Ponieważ wystąpienie W. Siejki wyraźnie odbiegało od przedmiotu obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej dwukrotnie przywołał go "do rzeczy", w konsekwencji, mając na uwadze zachowanie porządku i powagi sesji, na mocy § 33. ust. 1. w zw. z § 33. ust. 3., odebrał mu głos.

Władysław Paluch zwrócił się z propozycją usprawnienia koryta rzeki Widawy i umożliwienia większej żeglugi kajakami.

Radna Urszula Łyżniak prosiła o wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Burmistrz Julian Kruszyński złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady, składając życzenia świąteczne, zakończył obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML