Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2017 roku

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2017 po 2 aktualizacji wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka/ucznia:

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10ustawy - prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności wynosi - po aktualizacji - 936.

Namysłów, 31.10.2017 r.

Naczelnik Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2017 po aktualizacji  wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka/ucznia:

 1. przedszkola - 10.712,60 zł rocznie (892,72 zł - miesięcznie),
 2. gimnazjum dla dorosłych - 1.965,63 zł rocznie (163,80 zł - miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności wynosi 930.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2017 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka/ucznia:

 1. przedszkola - 10 669,37 zł rocznie (889,11 zł - miesięcznie),
 2. gimnazjum dla dorosłych - 1 908,23 zł rocznie (159,02 zł - miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności wynosi 930.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska

Wersja XML