Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXVI/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 roku

Protokół Nr XXVI/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
24 lutego 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXVI sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 15 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, obsługę prawną Urzędu, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów namysłowskich spółek: prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Rafała Pniewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Gacka, Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa wraz z radnymi NSR, przewodniczących namysłowskich osiedli, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy Namysłów, projektantów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Bartosza Malugę i Marka Woźniaka, wszystkich mieszkańców, gości oraz zebranych  radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie wniósł o zmianę porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 29 głosowało 14 radnych, 1 osoba "wstrzymała się" od głosu.

W związku z tym, że projekt uchwały nr 30 radni otrzymali tuż przed sesją Przewodniczący poprosił Burmistrza, jako projektodawcę, o komentarz do wskazanego projektu uchwały.

Burmistrz Julian Kruszyński, odnosząc się do zapisów projektu, wskazał przesłanki, warunkujące konieczność podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów. Poinformował, że konieczność zawarcia umowy na okres 12 lat podyktowana jest pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację określonych zadań, gdzie jednym z wymogów jest pozostawanie obiektu we władaniu przez okres minimum 10 lat. W związku z powyższym prosił radnych o pozytywne zaopiniowanie przedłożonego dokumentu.

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 30 głosowało 15 radnych.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza z podjętych i zrealizowanych działań w latach 2015 - 2016.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi,
  2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączany na lata 2017 - 2023,
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Woskowice Małe na lata 2017 - 2023,
  4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Małe na lata 2017 - 2023,
  5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baldwinowice na lata 2017 - 2023,
  6) nadania nazwy terenowi zielonemu,
  7) uchylenia uchwały Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy alei,
  8) nadania nazwy alei,
  9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie,
  10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe,
  11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice,
  12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice,
  13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska,
  14) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów,
  15) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  16) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  17) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  18) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  19) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  20) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
  21) zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie,
  22) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  23) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
  24) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  25) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów,
  26) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  27) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
  28) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  29) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów",
  30) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2016 r.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 r. oraz wnioski i plany na rok 2017.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 26 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXV sesji 26 stycznia 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Kruszyński, mając na uwadze awarię prądu oraz charakter przekazywanych informacji o podjętych i zrealizowanych działaniach w latach 2015 - 2016, które odbywać się miały poprzez prezentacje poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie, zaproponował przełożenie pkt. 3. porządku obrad na koniec sesji po pkt. 10. - sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli jednak awaria prądu nie zostałaby usunięta, sugerowałby przenieść prezentacje na przyszłą sesję.

Propozycja Burmistrza została przyjęta jednomyślnie - 15 głosami "za".

Ad. 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 1. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2017 r. wysłuchała informacji Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka na temat bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Namysłów. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie st. bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek przedstawił również ocenę bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 r., a szczegółowe informacje wraz z danymi statystycznymi zawarte zostały w specjalnej broszurze poświęconej omawianej tematyce. Komisja opiniowała także projekty uchwał Rady Miejskiej, stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie komisji pomiędzy sesjami obradowali w dniu 20 lutego 2017 r. Przedmiotem obrad komisji była m.in. tematyka wprowadzenia reformy oświaty i jej wpływ na budżet Gminy Namysłów (obciążenia, potrzeby i plany na 2017 r.), gdzie szczegółowych wyjaśnień, w formie prezentacji, udzieliła naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joanna Leszczyńska. Komisja zapoznała się również z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawioną przez Annę Gałczyńską - kierowniczkę placówki oraz działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawioną przez Renatę Wilczyńską. Podczas posiedzenia komisja opiniowała także projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Przewodnicząca wspomniała również o petycji rodziców dzieci uczących się w SP nr 5 w Namysłowie, stwierdzając, że z częścią wniesionych uwag członkowie się zgadzają i w związku z tym konieczna jest dalsza dyskusja w kwestii wdrożenia reformy edukacji. Ponadto do komisji ponownie wpłynęło pismo z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami odnośnie planów wydzielenia i sprzedaży nieruchomości. Komisja w przedmiotowej sprawie wstrzymała się od głosu i nie zajęła konkretnego stanowiska.
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie komisji spotkali się 21 lutego 2017 r. Była to komisja wyjazdowa obejmująca Przedszkole Integracyjne w Namysłowie oraz Przedszkole Nr 1, gdzie tematem przewodnim była kwestia wychowania przedszkolnego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli oraz ocena wdrażania nowych metod pracy z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki. Przewodnicząca komisji podkreśliła, że wszyscy obecni na spotkaniu byli pod wrażeniem zaangażowania, jakie nauczyciele przedszkolni wkładają w trud  pracy z dziećmi oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych. Wspomniała także o spotkaniach organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w poszczególnych placówkach edukacyjnych odnośnie reformy edukacji. Komisja podczas posiedzenia opiniowała też projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.
 4. Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowała, pod nieobecność radnego Tomasza Wiciaka - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że posiedzenie komisji z udziałem sołtysów odbyło się 21 lutego 2017 r. Tematem była analiza wykorzystania środków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Komisja zaopiniowała również projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji.
 5. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja w przerwie pomiędzy sesjami obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie nadzwyczajne odbyło się 9 lutego i dotyczyło rozpatrzenia skargi złożonej przez Barbarę i Zdzisława Sobaszków na brak działania Burmistrza. Po raz drugi komisja obradowała 22 lutego 2017 r., a tematem przewodnim była informacja na temat stanu zaległości podatkowych w roku 2016 z uwzględnieniem: ilości dłużników, kwoty zadłużenia, podejmowanych czynności egzekucyjnych i uzyskanych efektów oraz zwolnień i umorzeń podatkowych. Zaopiniowane zostały też projekty uchwał, będące przedmiotem sesji. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące bieżących spraw, na które szczegółowych odpowiedzi udzielili naczelnicy wydziałów. Zapoznano się także z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.
 6. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja spotkała się na posiedzeniu 23 lutego 2017 r. Tematem obrad był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2017, gdzie szczegółowych wyjaśnień udzielił naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Jan Hołowacz. Ponadto na posiedzeniu komisji przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie, które przedstawiła Ewa Koszela - kierowniczka placówki. Podczas posiedzenia zaopiniowane zostały również projekty uchwał na bieżącą sesję.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 612/VII/17.

2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączany na lata 2017 - 2023:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 613/VII/17.

3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Woskowice Małe na lata 2017 - 2023:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 614/VII/17.

4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Małe na lata 2017 - 2023:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 615/VII/17.

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baldwinowice na lata 2017 - 2023:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 616/VII/17.

6) nadania nazwy terenowi zielonemu:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 osoby były "przeciw", 5 "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 617/VII/17.

7) uchylenia uchwały Nr 599/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania nazwy alei:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 618/VII/17.

8) nadania nazwy alei:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 619/VII/17.

Przewodniczący zauważył, że przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi projektami uchwał, dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji wniesienia uwag, konieczne może być kilkakrotne głosowanie.

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 620/VII/17.

10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe radni zajęli stanowisko w kwestiach:

"Za" podjęciem uchwały, łącznie z zatwierdzonymi uwagami, głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 621/VII/17.

11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 622/VII/17.

12) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice radni zajęli stanowisko w kwestiach:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 623/VII/17.

13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska:

/Wyszedł radny Tadeusz Węglarz/

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice radni zajęli stanowisko w kwestiach:

/Wrócił radny Tadeusz Węglarz/

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 624/VII/17.

14) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice radni zajęli stanowisko w kwestiach:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 625/VII/17.

15) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 626/VII/17.

16) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 627/VII/17.

17) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 628/VII/17.

18 ) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 629/VII/17.

19) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 630/VII/17.

20) rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Smogorzowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 631/VII/17.

21) zamiaru likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowymw Smogorzowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 632/VII/17.

22) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:

Przewodniczący Rady poinformował, że radni głosować będą nad projektem uchwały w takiej wersji, jaką otrzymali, jednak zmianie ulegnie uzasadnienie do niej w punkcie odnoszącym się do zapisów o SP nr 5.

Burmistrz Julian Kruszyński, ustosunkowując się do zmiany uzasadnienia projektu uchwały nr 22, stwierdził, że konsultacje w sprawie ostatecznego opracowania sieci szkół obwiązujących na terenie gminy Namysłów ciągle trwają, w związku z czym, wsłuchując się w zdanie rodziców dzieci z SP Nr 5, przy konstruowaniu zasad reformy oświaty, uwzględnione zostały ich oczekiwania i postulaty. Wprowadzona zmiana zapisu uzasadnienia wskazuje jedynie na możliwość świadczenia obowiązku szkolnego w SP nr 1 w sytuacji, kiedy będzie to konieczne. W swojej wypowiedzi wykluczył natomiast możliwość tożsamego rozwiązania, względem SP nr 3 i SP nr 4, w przypadku których należy ustalić sztywne zasady, obowiązujące  jednostki.

Stanisław Wojtasik - Prezes ZNP, przedstawił stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego względem wprowadzanej reformy. Wskazał na obawy nauczycieli względem ciągłości ich zatrudnienia, które jego zdaniem są uzasadnione i mogą budzić niepokój. Przedstawił także działania, jakie ZNP będzie dokonywał w kwestii oceny i kontroli wdrażanych zmian, w szczególności o planowanym referendum.

/Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego ogłoszona została przerwa/

Po wznowieniu obrad Burmistrz Julian Kruszyński, poinformował o kolejnym spotkaniu z radnymi w sprawie reformy oświaty, które odbędzie się w poniedziałek. Zauważył, że uchwała intencyjna musi zostać podjęta dzisiaj, co związane jest z określoną procedurą wynikającą z zapisów ustawy. Podkreślił jednak, że nad uzasadnieniem do projektu uchwały, nad którym de facto nie głosuje się, potrzebna będzie dalsza konsultacja, dzięki której wypracowane zostanie wspólne stanowisko, akceptowane przez większość.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 633/VII/17.

23) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 634/VII/17.

24) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 635/VII/17.

25) zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 636/VII/17.

26) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 637/VII/17.

27) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 638/VII/17.

28) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 639/VII/17.

29) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 osoba "wstrzymała się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 640/VII/17.

30) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 641/VII/17.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2016 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez dodatkowych uwag i pytań.

Ad. 6. Ocena Stanu Bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 r. oraz wnioski i plany na rok 2017

Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie Krzysztof Gacek podziękował za wsparcie i pomoc przy prawidłowym funkcjonowaniu komendy. Następnie przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 r., wskazując jednocześnie poszczególne dane statystyczne odnoszące się do przedmiotowej problematyki, a także plany i wydatki na 2017 r. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował, dziękując ponownie za współpracę, o odejściu na emeryturę.

Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Namysłowa, zabierając kolejno głos, podziękowali Komendantowi Krzysztofowi Gackowi za długoletnią, ofiarną pracę dla dobra społeczeństwa, podkreślając jego profesjonalizm, oddanie i bezinteresowność w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Marek poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły dwa pisma: z Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, na które została udzielona odpowiedź. Wniesione zostały także dwa pisma od radnego Jakuba Włodarczyka, na które odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie, a także pismo od radnego Tomasza Łuczaka.

Radna Maria Teodorczyk zapytała o remont wiat autobusowych, czy wiadomo, kiedy ruszy ich remont.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania, ustosunkował się do pytania, wskazując konkretne wytyczne odnośnie kwestii realizacji zadania.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o bieżące utrzymanie dróg i kiedy planowany jest przetarg w tej sprawie.

Naczelnik Roman Kania, odpowiadając na pytanie, potwierdził, że przygotowywana została już odpowiednia specyfikacja, a przetarg zostanie zorganizowany w najbliższym czasie.

Radny Jakub Włodarczyk odniósł się do zagadnienia bioróżnorodności. Interesowało go, na jakim etapie jesteśmy i czy są już znane wyniki w sprawie otrzymania dotacji.

Z-ca Burmistrza Rafał Nowowiejski poinformował, że projekt o bioróżnorodności został złożony w listopadzie 2016 r. Około miesiąca kwietnia, maja, nastąpi rozstrzygnięcie w omawianej kwestii.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o remont ulicy Sejmowej, Moniuszki, czy Gmina otrzyma środki zewnętrzne na realizację zadania.

Z-ca Burmistrza Rafał Nowowiejski, odnosząc się do pytania, stwierdził, że zgłoszony został projekt do programu przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Poinformował również, że projekt nie został umieszczony na liście tych, które uzyskają dofinansowanie. Nie oznacza to jednak, że jest to ostateczne stanowisko i nie pozyskamy tych środków z tzw. "oszczędności poprzetargowych".

Radna Urszula Łyżniak poprosiła o interwencję w sprawie wyczyszczenia traktów drogowych, które po zimie są bardzo brudne.

Ad. 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady zaprosił na wydarzenia kulturalne, jakie odbędą się w Namysłowie, a także na terenie gminy. Pierwszym wydarzeniem jest zorganizowane 27 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w NOK spotkanie senior 80+. Drugie odnosi się do obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, gdzie organizatorzy zapraszają 1 marca 2017 r. do udziału w programie poświęconym tej tematyce.

Przewodniczący poinformował również o dwóch uchwałach nadesłanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, które pozytywnie opiniują: możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2017 r. oraz prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Namysłów. Powiadomił także o przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Seniorów Kazimierza Kosa informacji o podjętych działaniach Namysłowskiej Rady Seniorów w 2016 r.

Ponadto Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią pisma złożonego przez Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zarządu Koła w Namysłowie, które zajęło negatywne stanowisko w kwestii nadania Lechowi Wałęsie tytułu "Honorowego Obywatela Namysłowa". Przypomniał także o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego. Na zakończenie w imieniu Barbary Leszczyńskiej zwrócił się do Młodzieżowej Rady Miejskiej z prośbą o dofinansowanie zakupu soków na organizowany dzień dziecka.

/Wyszedł radny Jakub Włodarczyk/

Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, pod nieobecność radnego Jakuba Włodarczyka, głosowało 14 radnych.

Ad. 10. Sprawy różne i wolne wnioski

Radny Kazimierz Drapiewski odniósł się do pisma przedłożonego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, a także przybliżył postać Władysława Bartoszewskiego.

/Wrócił radny Jakub Włodarczyk/

Radny Tomasz Łuczak zapytał o sprawę boiska w Głuszynie.

Naczelnik Roman Kania ustosunkował się do pytania, wskazując plany, jakie w najbliższym czasie zostaną podjęte w przedmiotowej sprawie.

Ad. 3. Informacja Burmistrza z podjętych i zrealizowanych działań w latach 2015 - 2016

W niniejszym punkcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w krótkich prezentacjach, przedstawili zakres podjętych i zrealizowanych zadań w latach 2015 - 2016. Elektroniczny zapis przedmiotowych prezentacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 11. Zakończenie obrad XXVI sesji rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, ustalając wstępnie termin kolejnej sesji na 30 lub 31 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML