Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXVII/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXVII/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
30 marca 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: "Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów" Michała Stadniczuka wraz z rodziną, radną sejmiku województwa opolskiego Jolantę Wilczyńską, Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, obsługę prawną Urzędu, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, prezesów namysłowskich spółek: prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, I zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie podinsp. Tomasza Musialika oraz mł. asp. Tomasza Skawińskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, przewodniczących namysłowskich osiedli, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy Namysłów, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych  radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Informacja jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Namysłów z podjętych i zrealizowanych działań w latach 2015-2016.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów,
  2) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów,
  3) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat,
  4) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów,
  5) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  6) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
  7) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie,
  8) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie,
  9) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój,
  10) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów na lata 2017-2022,
  11) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2017 roku,
  12) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019,
  13) zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Wręczenie tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi

Burmistrz Julian Kruszyński wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny wraz z zastępcami Edwardem Markiem i Lucyną Medyk wręczyli tytuł "Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów" Panu Michałowi Stadniczukowi za krzewienie wśród namysłowian kultury fizycznej i sportu, gratulując wytrwałości, pogody ducha oraz spektakularnych osiągnięć w maratonach w Polsce i na świecie. Pan Michał Stadniczuk, dziękując za odznaczenie, opowiedział w kilku słowach o swojej przygodzie ze sportem, akcentując pozytywny wpływ aktywnego stylu życia na jego zdrowie.

Przed przystąpieniem do realizacji dalszych punktów porządku obrad, Burmistrz Namysłowa wspomniał o bohaterskiej postawie Damiana Litwina - strażaka OSP z Ligoty Książęcej, który, jako świadek wypadku samochodowego, wziął udział w akcji ratowniczej i utrzymywał przy życiu poszkodowanego, do momentu przyjazdu karetki pogotowia i pogotowia lotniczego. W imieniu p. Damiana okolicznościowy list gratulacyjny oraz statuetkę odebrali przedstawiciele Zarządu OSP Ligota Książęca - Stanisław Wojtasik i Wojciech Kowalczyk.

Stanisław Wojtasik - Prezes OSP w Ligocie Książęcej, podziękował, w imieniu Damiana Litwina, za wyróżnienie i docenienie jego obywatelskiej postawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu radnej wojewódzkiej Jolancie Wilczyńskiej, która w nawiązaniu do uchwały w sprawie nadania Parkowi imienia Władysława Bartoszewskiego podziękowała Radzie Miejskiej za podjęcie przedmiotowej uchwały, wnioskując jednocześnie o upamiętnienie wybitnej postaci profesora poprzez pomnik - ławeczkę, w oparciu o formułę inicjatywy obywatelskiej, wykorzystującej zbiórkę publiczną.

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów - Kazimierza Kosa.

Ad.3. Informacja jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Namysłów z podjętych  i zrealizowanych działań w latach 2015-2016

W niniejszym punkcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych - Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Namysłowskiego Ośrodka Kultury oraz spółek Gminy Namysłów - Zakładu Administracji Nieruchomości, Zakładu Energetyki Cieplnej i Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD", w krótkich prezentacjach, przedstawili zakres podjętych i zrealizowanych zadań w latach 2015 - 2016. Elektroniczny zapis przedmiotowych prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W przerwie pomiędzy prezentacjami Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu p. Barbarze Leszczyńskiej z "Rowerowego Patrolu", która zaprosiła wszystkich zebranych na "Święto Roweru" i uroczyste otwarcie sezonu. Podziękowała również sekretarzowi gminy Adamowi Lupie za długoletnią współpracę i pomoc przy realizacji różnych projektów.

Ad. 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 24 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI sesji 24 lutego 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 1. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że komisja obradowała 24 marca 2017 r. Tematem obrad był "Stan opieki zdrowotnej w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.: hospicjum, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, nocna, świąteczna pomoc lekarska". Przewodnicząca zakomunikowała, że posiedzenie komisji odbyło się w dwóch częściach. Pierwsza część miała miejsce w Namysłowskim Centrum Zdrowia, gdzie członkowie komisji wizytowali oddział medycyny paliatywnej, zakład opiekuńczo - leczniczy, oddział wewnętrzny oraz nowo powstałą nocną, świąteczną pomoc lekarską. Przewodnicząca zdała krótką relację z przebiegu spotkania, przedstawiając obecną sytuację oraz plany względem dalszej działalności wizytowanej jednostki. Druga część komisji odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego, gdzie zostały zaopiniowane projekty uchwał. W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 3 przedłożyła petycję rodziców odnośnie ustawy o systemie oświaty.
 2. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja w przerwie pomiędzy sesjami obradowała dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 23 marca 2017 r. w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie tematem spotkania była kontrola przedmiotowej jednostki. Jednak w związku z odbywającym się audytem i mogącą nastąpić kontrolą z RIO, członkowie komisji podjęli decyzję o przełożeniu realizacji tematu. Drugi raz komisja obradowała 24 marca 2017 r. Podczas obrad przeanalizowano zagadnienie utrzymania świetlic wiejskich, a także zaopiniowano projekty uchwał będące tematem obrad sesji. W sprawach różnych członkowie komisji zadawali pytania wynikające z bieżącej działalności.
 3. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie komisji, pomiędzy sesjami, obradowali 27 marca 2017 r. Podczas posiedzenia zapoznali się z informacją w sprawie działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury za 2016 r. oraz informacjami na temat bieżącej działalności, gdzie szczegółowych wyjaśnień udzielał dyrektor jednostki Marcin Piekarek. Zaopiniowane zostały także projekty uchwał będące przedmiotem obrad bieżącej sesji. W sprawach różnych zadawane były pytania związane z tematyką działalności komisji. Ponadto Przewodnicząca komisji poinformowała o złożonej petycji przedstawicieli rodziców uczniów SP nr 3, odnoszącej się do podejmowanych uchwał w sprawie reformy oświaty. Do Komisji Budżetu i Gospodarki wpłynęło pismo z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o wydanie opinii dotyczącej planowania do wydzielenia i sprzedaży nieruchomości - dz. 535/5 położonej w Kamiennej oraz dz. 753/9 położonej w Głuszynie. Komisja w powyższej sprawie wydała opinię pozytywną.
 4. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu 28 marca 2017 r. wysłuchała sprawozdania i dokonała oceny zadań realizowanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" z zakresu bieżącego utrzymania zieleni, bieżącego utrzymania dróg, porządku i czystości na terenie Gminy Namysłów. Na pytania odpowiadał prezes "EKOWOD" Krzysztof Szyndlarewicz oraz kier. działu komunalnego Mieczysław Rudnicki. Komisja opiniowała także projekty uchwał Rady Miejskiej, stanowiące przedmiot obrad sesji. W sprawach różnych poruszona została kwestia wypalania traw, w szczególności zarastających działki budowlane, na których nie zostały podjęte jeszcze prace budowlane. Przewodniczący komisji przypomniał o organizowanej przez policję akcji znakowania rowerów.
 5. Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakomunikowała, pod nieobecność radnego Tomasza Wiciaka - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że posiedzenie komisji odbyło się 29 marca 2017 r. Tematem była ocena stanu świetlic wiejskich oraz sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci na terenie Gminy Namysłów. Zagadnienie zostało zreferowane przez pracowników NOK Namysłów - Patrycję Moczkowską i Tadeusza Inglota. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem z organizacji zimowego wypoczynku dzieci, z wyszczególnieniem przeprowadzonych zajęć. Ponadto komisja zaopiniowała projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji.
 6. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że członkowie komisji spotkali się 29 marca 2017 r. Była to komisja wyjazdowa, obejmująca wizytację dwóch placówek oświatowych, w których nastąpiła zmiana na stanowiskach dyrektorów jednostek, tj. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głuszynie oraz w Jastrzębiu. Przewodnicząca komisji zreferowała stan wizytowanych placówek oraz przedstawiła planowane inwestycje i zmiany związane z reformą oświaty. Komisja podczas posiedzenia opiniowała też projekty uchwał będące przedmiotem obrad sesji. Oprócz posiedzenia 29 marca, komisja zebrała się także na nadzwyczajnym spotkaniu 13 marca 2017 r., które w całości poświęcone było wprowadzanej reformie oświaty, a w szczególności weryfikacji ankiet przeprowadzonych w SP nr 3 i SP Nr 4. Na posiedzeniu wymienione zostały również uwagi i spostrzeżenia po przeprowadzonych konsultacjach i spotkaniach z rodzicami uczniów ze wskazanych powyżej jednostek oświatowych.

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na posiedzenie sesji posła na Sejm RP Bartłomieja Stawiarskiego.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 642/VII/17.

2. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 osoba "wstrzymała się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 643/VII/17.

3. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 644/VII/17.

4. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania poinformował o dokonanej zmianie w zapisie projektu uchwały, gdzie w § 3.1.2 kwota 800,00 zł została zastąpiona kwotą 2.800,00 zł.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 645/VII/17.

5. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 646/VII/17.

6. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 647/VII/17.

7. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie:

Przewodniczący Rady przedstawił dwa komunikaty. Pierwszy stanowił oświadczenie nieobecnego podczas sesji radnego Tomasza Wiciaka, przedstawiające jego stanowisko odnośnie wprowadzanej na terenie Gminy Namysłów reformy oświaty. Drugi dotyczył jednej z petycji złożonych w Urzędzie 24 marca 2017 przez rodziców dzieci SP nr 3. Poinformował on, że w związku z wątpliwościami odnośnie wskazanego dokumentu oraz podejrzeniem bezprawnego wykorzystania na liście oryginalnych podpisów osób, które składały oświadczenie swojej woli w zupełnie innej intencji, nie mającej nic wspólnego z petycją, sprawa zostanie przekazana do właściwych służb celem weryfikacji i zbadania. Oświadczył także, że podjęcie niniejszych działań  podyktowane jest m.in. wolą rodziców, których podpisy, pomimo że nie były składane w przedmiotowej sprawie, zostały wykorzystane do potwierdzenia treści dokumentu.

Radny Konrad Gęsiarz poprosił o doprecyzowanie, które osoby miały wątpliwości co do prawidłowości złożonych podpisów.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że kilkoro rodziców złożyło swoje zastrzeżenia zarówno na piśmie, w formie sms, czy mailowo, twierdząc, że składały podpisy na czystej kartce lub w innej sprawie, na liście obecności. Zauważył również, że do podejrzenia nieprawidłowego wykorzystania podpisów i naruszenia prawa wystarczający jest chociaż jeden podpis użyty nie w tej sprawie, w której został złożony.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, czy wpłynęły jeszcze jakieś inne pisma od rodziców dzieci z SP nr 3, którzy nie zgadzają się na przeniesienie swoich dzieci do innej jednostki oświatowej.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk poinformował, że wpłynęło jeszcze jedno pismo od rodziców uczniów SP nr 3, a dokładniej kl. VI a.

Przewodniczący Rady zapoznał się z treścią dokumentu, potwierdzając złożenie pisma od rodziców kl. VI a z SP nr 3.

W dalszej części posiedzenia prowadzona była dyskusja dotycząca wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI z SP nr 3. Jak podkreślili Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maria Teodorczyk, przed podjęciem ostatecznej decyzji w kwestii uchwalenia projektów uchwał związanych z reformą oświaty, przeprowadzonych było wiele spotkań, podczas których radni kompleksowo zapoznawali się z dokumentacją dotyczącą omawianego zagadnienia, w tym z petycjami rodziców dzieci z SP nr 3.

Jolanta Szyndlarewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 3, zabierając głos, poprosiła w imieniu rodziców, o zniesienie "przymusu administracyjnego wobec ich dzieci" i nieprzenoszenia uczniów klasy VI "a" do nowej placówki oświatowej. Ustosunkowała się także do złożonej w Urzędzie listy podpisów rodziców uczniów wspomnianej klasy.

Przewodniczący Rady podał wniosek o zakończenie dyskusji w sprawie i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było "przeciw", 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 648/VII/17.

8. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 649/VII/17.

9. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 650/VII/17.

10. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Namysłów na lata 2017-2022:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 651/VII/17.

11. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2017 roku:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 652/VII/17.

12. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2017-2019:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 653/VII/17.

13. zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 654/VII/17.

14. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych,  1 osoba "wstrzymała się" od głosu, 1 osoba była "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 655/VII/17.

15. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 656/VII/17.

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji:

Radny Jakub Włodarczyk złożył dwa wnioski. Jeden odnosi się do uszczegółowienia zagadnień związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Drugi związany jest z podaniem informacji o udziale Gminy Namysłów w konkursach o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych od stycznia 2015 r. do marca 2017 r. Odpowiedzi na powyższe zagadnienia zostaną przygotowane i przekazane zainteresowanemu.

Radna Urszula Łyżniak złożyła trzy interpelacje: w sprawie uregulowania kwestii własnościowych ul. Buczka w Namysłowie, w sprawie wyrównania nawierzchni na ul. Sybiraków w Namysłowie i w sprawie instalacji punktu oświetleniowego przy drodze gminnej, obecnie bez nazwy, prowadzącej do ul. Na Skarpie i ul. Nad Widawą. Odpowiedzi na pytania zostaną przygotowane i przekazane do wiadomości radnej.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał Burmistrza o zagrożenie ekologiczne, jakie występuje na ul. Oleśnickiej. Interesowała go kwestia, kto jest odpowiedzialny za usunięcie zagrożenia.

Burmistrz Julian Kruszyński, odpowiadając na pytanie, stwierdził, że w znacznej mierze jest to problem Starostwa. Poinformował, że w tym temacie pozostaje w stałym kontakcie ze Starostą, który wystąpił na drogę prawną celem rozwiązania tematu.  W chwili obecnej czekamy na wyniki określonych postępowań. Odniósł się również do opinii wydanej przez Wojewódzką Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał o reprezentację właściciela nieruchomości przy ul. Oleśnickiej przez mecenasa, będącego radcą prawnym w Gminie.

Burmistrz Julian Kruszyński zaprzeczył istnieniu konfliktu interesów, ponieważ Gmina zatrudnia dwóch radców prawnych i mec. Bednarski jest wyłączony z postępowania w tej sprawie.

Radny Tomasz Łuczak poprosił o pisemną informację, według jakich zasad, obliczeń i kryteriów przyznawane są dotację z budżetu Gminy, jak i dotacje na wychowanie w trzeźwości dla klubów sportowych. Zapytał również, kiedy zacznie się bieżące utrzymanie dróg, ponieważ po zimie drogi wymagają renowacji i napraw.

Burmistrz Julian Kruszyński zapewnił radnego, że otrzyma odpowiedź na przedłożone pytania.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - Marię Teodorczyk, kto był i jest obecnie dyrektorem placówki oświatowej w Głuszynie.

Radna Maria Teodorczyk odpowiedziała, że poprzednim dyrektorem jednostki był p. Wojciech Surmacz, obecnie funkcję dyrektora pełni p. Katarzyna Kosut.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Joannę Leszczyńską, czy p. Wojciech Surmacz jest tą osobą, która obecnie wygrała konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

Naczelnik Joanna Leszczyńska potwierdziła przypuszczenia radnego Dzidowskiego.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał o plany remontu Orlika przy ul. Kolejowej w Namysłowie. Interesowała go również sprawa basenu i zaleceń Inspekcji Sanitarnej, które nakazywały wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę armatury.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk, odpowiadając na pytanie, zauważył, że obecny stan Orlika jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań i braku jakichkolwiek inwestycji w tej kwestii. Zapewnił jednak, że dokonane zostaną odpowiednie działania wymiany nawierzchni. Wypowiedział się również w sprawie basenu, przedstawiając stan kompleksu i zwracając uwagę na problemy z nieszczelnością niecek basenowych z powodu wady konstrukcyjnej obiektu. Odnośnie zaleceń Sanepidu zapewnił, że są one znane i będą usuwane w jak najwcześniej możliwym terminie.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o weryfikację organizacji wypoczynku zimowego dzieci.

Radna Maria Teodorczyk, odpowiadając na pytanie, przedstawiła uzyskane od pracowników NOK Namysłów na posiedzeniu komisji informacje na temat organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci. Poinformowała również, że odpowiedzialność za warunki i bezpieczeństwo uczestników spoczęła na sołectwach, które zapewniały je w miarę możliwości. Zauważyła także, że nie posiada wiedzy o jakichś ekstremalnie trudnych i uciążliwych warunkach, o wystąpieniu takich sytuacji nie poinformowali również pracownicy NOK.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk, uzupełniając wypowiedź radnej, stwierdził, że jest dumny z tego, że świetlice w sołectwach są wykorzystywane w celu organizacji tego typu zajęć dla dzieci. Poinformował, że na jednej ze świetlic faktycznie wystąpił problem zbyt późnego nagrzania obiektu. Nie był to jednak błąd NOK, lecz zaniedbanie osoby odpowiedzialnej za rozpalenie w kominku, ponieważ odpowiedzialność za warunki, w jakich dzieci spędzały czas wolny, leżała po stronie sołectw. Zauważył także, że znane są zalecenia Sanepidu w kwestii świetlic, które będą w miarę możliwości finansowych realizowane.

Ad. 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady zaprosił, w imieniu wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Domu Dziecka w Namysłowie "Kraina Przyjaźni", p. Katarzyny Kuśmierczyk,  na koncert charytatywny na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, który odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 19.00 w Dworku Różanym.

Poinformował również o złożonej skardze na zarządcę nieruchomości przy ul. Harcerskiej, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Skarga została przekazana do rozpatrzenia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Danucie Łukasiak.

Przypomniał także o obowiązku składania oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej do 28 kwietnia 2017 r.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o organizowanym 22 kwietnia br. w Woskowicach Małych I Turnieju Kwitnącej Jabłoni, przedstawiając pokrótce program imprezy. Organizatorem wydarzenia jest Burmistrz Namysłowa, a patronat honorowy objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

W dalszej kolejności wspomniał o koncercie Orkiestry Saxofonissimo, która wystąpi na scenie Namysłowskiego Ośrodka Kultury 2 kwietnia 2017 r. o godz.16.00.

Zaprosił też na "Święto Roweru", które odbędzie się 1 maja 2017 r.

Ad. 8. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji nie uczestniczyli radni: Jakub Włodarczyk, Maria Teodorczyk i Ewa Wolska.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 15 radnych.

Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski

Józef Sypko, członek Namysłowskiej Rady Seniorów, w imieniu emerytów, zwrócił się z prośbą o modernizację drogi z ul. Jana Pawła II w kierunku działek. Jej stan jest bardzo zły, co zdecydowanie utrudnia komunikację, również ze względu na jej małą szerokość i porastające brzegi krzewy, gdzie przejechanie samochodem w jedną stronę nie jest możliwe bez uszkodzeń w nawierzchni lakieru.

Jacek Pawłowski podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie reformy oświaty, odnoszącej się do zarządzanej przez niego placówki.

Radna Urszula Łyżniak zwróciła się z prośbą o przesyłanie wiadomości o wydarzeniach kulturalnych, mających miejsce na terenie gminy, na adresy mailowe radnych.

W niniejszym punkcie porządku obrad jeszcze raz podjęta została sprawa wprowadzenia na terenie Gminy Namysłów reformy oświaty. Głos zabrała radna Maria Teodorczyk, która szczegółowo przedstawiła poszczególne etapy pracy nad podjęciem ostatecznej decyzji w przedmiotowej kwestii. Ponadto w dyskusji stanowisko zajęli: radny Konrad Gęsiarz, radna Lucyna Medyk, wiceburmistrz Namysłowa Artur Włodarczyk, dyrektor Gimnazjum Nr 1 Jacek Pawłowski, Jacek Ochędzan - rodzic ucznia jednej ze szkół w Namysłowie oraz radna Urszula Łyżniak.

W sprawie wdrażania reformy oświaty stanowisko zajął także poseł Ryszard Wilczyński, który, ustosunkowując się do tematu, zauważył, że realizacja postanowień reformy została przerzucona na samorząd terytorialny, na którym spoczywa wprowadzenie w podległych jednostkach oświatowych odpowiednich zaleceń ustawy. W swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na niewłaściwą postawę przedstawicieli partii rządzącej. Zapewnił także o swoim poparciu w działaniach nad wdrażaniem reformy oraz pomocy w sytuacji rozwiązywania wątpliwych kwestii, które przeniesie na forum parlamentu.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał Burmistrza, czy p. Marcin Piekarek przestał pełnić funkcję dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz Julian Kruszyński zaprzeczył. Poinformował, że p. Piekarek nadal pełni funkcję dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Ad. 10. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML