Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXIX/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXIX/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
16 czerwca 2017 roku

Przed rozpoczęciem sesji wystąpili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie: Mateusz Kozieł - marimba oraz Katarzyna Wochal - marimba wraz z p. Piotrem Iwasyszynem - nauczycielem klasy fortepianu. Opiekunem uczniów jest p. Marcin Kozieł.

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 20 radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Przewodniczący powitał: delegacje miast partnerskich: z niemieckiego Nebelschütz, z ukraińskiego Jaremcze, z węgierskiego Kisköre, z czeskiego Hlučina, zaproszoną, ale będącą jeszcze w drodze, delegację z rumuńskiego Zagonu, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazę, mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 r. Władysława Kozakiewicza, olimpijczyka w skoku o tyczce z Moskwy w 1980 r., z pochodzenia namysłowianina, radnego wojewódzkiego, Janusza Trzepizura, lekkoatletę Marka Wrzecińskiego, Wiesława Janiszewskiego burmistrza miasta i gminy Czerwionka - Leszczyny, burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, mecenasa Michała Bednarskiego, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, komendanta powiatowego policji mł. insp. Rafała Pniewskiego, komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej kpt. mgr inż. Tadusza Kmiecia, komendanta straży miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa NOSIR Sp. z o.o. Arkadiusza Biedę, dyrektor ZAN Sp. z o.o. Jolantę Chojnę - Ćwikłę, radnych Namysłowskiej Rady Seniorów, radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, przewodniczących namysłowskich osiedli, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego mec. Michała Szeligę wraz z członkami komitetu, mieszkańców Namysłowa, wszystkich gości oraz zebranych radnych.

Podczas wstępnych powitań Przewodniczący poinformował o kolejnych gościach, którzy dojadą do Namysłowa w dniu jutrzejszym, a mianowicie o Irenie Szewińskiej, która przybędzie wraz z mężem, mistrzach olimpijskich: Tomaszu Majewskim i Szymonie Ziółkowskim, prezesie PZLA Henryku Olszewskim i dyrektorze Departamentu Infrastruktury Sportowej z PZLA Zbigniewie Polakowskim.

Przewodniczący zakomunikował, że przybył radny Jakub Włodarczyk, w związku z czym radni obradują w pełnym, 21-osobowym składzie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie wniósł o zmianę i wprowadzenie do porządku obrad:

Wyszedł radny Marek Sroga.

"Za" zmianą porządku obrad i wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały nr 16 głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było. Wniosek został przyjęty.

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Akty odnowienia umów partnerskich - 20-lecia współpracy między Namysłowem a Nebelschütz (Niebielczycami) oraz 15-lecia współpracy między Namysłowem a Jaremczem.
 3. Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie w latach 2016-2017.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
  2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2016 rok;
  3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa;
  4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska;
  5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów;
  6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe;
  7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice;
  8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice;
  9) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych;
  10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Namysłów a Powiatem Namysłowskim, dotyczącego realizacji przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych;
  11) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój;
  12) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku;
  13) Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Namysłów na lata 2017 - 2021;
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
  16) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

Ad.2. Akty odnowienia umów partnerskich - 20-lecia współpracy między Namysłowem a Nebelschütz (Niebielczycami) oraz 15-lecia współpracy między Namysłowem a Jaremczem

Podczas uroczystej sesji podpisane zostały akty odnowienia umów partnerskich:

Po podpisaniu aktów przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast: burmistrz Nebelschütz Thomas Zschornak i mer Jaremcza Wasyl Onutczak, a także burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński podziękowali za dotychczasową owocną współpracę, obejmującą wszystkie dziedziny gminnej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki, żywiąc nadzieję na dalsze sukcesy w realizacji wspólnych projektów dla dobra wszystkich zainteresowanych stron. Burmistrz Kruszyński, w swojej wypowiedzi, wspomniał o czynionych działaniach, których celem ma być powstanie muzeum Jana Skali w Nebelschütz i izby pamięci poświęconej Janowi Skali w namysłowskim muzeum. Zwracając się natomiast do przedstawicieli z Jaremcza, zapewnił o wsparciu i pomocy zarówno swojej, jak i całego samorządu, który w miarę możliwości finansowych wspierać będzie społeczność ukraińską.

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Namysłowie w latach 2016-2017

Mec. Michał Szeliga - przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Namysłowie przedstawił sprawozdanie z budowy pomnika za lata 2016 - 2017 r. Wspomniał o wzmożonej pracy przy realizacji omawianego projektu i podejmowaniu wielu ważnych decyzji we wskazanym okresie. Przybliżając zakres wykonanych zadań, przypomniał, że Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Namysłowie powstał 1.02.2016 r., a jego celem jest godne upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę poprzez stworzenie miejsca pamięci poświęconego twórcy niepodległego państwa polskiego, które ponadto pełnić ma rolę integracyjną lokalnej społeczności, a także pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców ziemi namysłowskiej oraz krzewienie patriotyzmu u kolejnych pokoleń. Przedstawiony został także skład członków komitetu oraz dokonania w 2016 - 2017 r., skupiające się m.in. na: nawiązaniu współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a także z czołowymi przedstawicielami Związku Piłsudczyków w Polsce oraz muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, organizacji konkursów plastycznych, prezentacji multimedialnych i wystaw o przedmiotowej tematyce. Dokonano również wyboru miejsca lokalizacji pomnika, którym jest skwer obok Namysłowskiego Ośrodka Kultury, a także zatwierdzono ostateczny jego projekt  autorstwa znanego artysty rzeźbiarza Tomasza Radziewicza. Na zakończenie sprawozdania mecenas podziękował włodarzom gminy oraz mieszkańcom za wsparcie w realizacji inicjatywy. Poprosił także o pomoc finansową w budowie pomnika, która przyczyni się do szybszej realizacji zadania.

Ad.4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Przed przedstawieniem informacji z działalności w okresie między sesjami mistrz olimpijski, Władysław Kozakiewicz, wręczył przedstawicielom gminy swoje książki wraz z dedykacją.

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 18 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII sesji 18 maja 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;

Przewodniczący Rady odczytał sentencję Uchwały Nr 3/30/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z 18 maja 2017 r. w  sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz Uchwałę Nr 166/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 r.

Radny Tomasz Wiciak zwrócił uwagę na wątpliwe, jego zdaniem, wydatkowanie kwoty 150.000 zł na projekt hali, która ostatecznie ma stanąć w innym miejscu. Zwrócił się także z prośbą o udzielenie informacji o wielkości środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez gminę w 2016 r., nie licząc projektów edukacyjnych.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że odpowiedź na pytanie przygotowana zostanie na piśmie i doręczona radnemu.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, czy audyt, który został przeprowadzony w Namysłowskim Ośrodku Kultury, obejmował także wydatkowanie środków na rok 2016.

Burmistrz Julian Kruszyński stwierdził, że audyt obejmował wydatkowanie środków w latach 2015 - 2016.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, kiedy radni będą mogli zapoznać się z wynikami wspomnianego dokumentu.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że możliwe fragmenty audytu, do udostępnienia radnym, zostaną przedstawione w możliwie najbliższym czasie.

Radny Konrad Gęsiarz, ponownie zabierając głos, spytał dlaczego udostępnione zostaną fragmenty, a nie całość audytu.

Burmistrz Julian Kruszyński zauważył, że trwają konsultacje prawnicze, czy cały zapis z audytu można przedstawić do wglądu. Ustalenia w tej kwestii nie są jeszcze ostateczne.

Radny Konrad Gęsiarz zapytał, czy audyt przeprowadzony w NOK wyszedł pozytywnie czy negatywnie, ponieważ ma to wpływ na wykonanie budżetu za 2016 r.

Burmistrz Julian Kruszyński zauważył, że w każdym audycie są elementy pozytywne, jak również takie, które wymagają korekty, zmiany, a więc są negatywne, głównie chodzi tutaj o kwestie dokumentacyjne. Takie sytuacje pociągają z kolei konsekwencje finansowe. Audyt w każdym badanym obszarze wyszedł różnie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych było "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 672/VII/17.

2) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2016 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych było "przeciw", 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 673/VII/17.

3) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa;

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa oraz sentencję Uchwały Nr 244/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu za 2016 r.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, 3 radnych było "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 674/VII/17.

Burmistrz Kruszyński podziękował za udzielenie zaufania oraz złożył na ręce skarbnik gminy Iwony Wilczyńskiej bukiet kwiatów, jako wyraz wdzięczności i uznania dla pracy zarówno jej, jak też wszystkich urzędników, pracowników merytorycznych, zaangażowanych w realizację budżetu 2016. Zauważył ponadto, że cieszy go brak jednomyślności podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium, mając nadzieję, że ci, którzy nie są do końca przekonani co do trafności decyzji oraz zasadności realizacji niektórych zadań budżetowych, do końca kadencji zostaną przekonani. Podkreślił również, że we wskazanym okresie zastał wykonany ogrom pracy, w którą wchodziło ponad 12 zadań inwestycyjnych na ponad 7.000.000,00 zł.

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska;

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska radni zajęli stanowisko w kwestiach:

Wyszedł Radny Tomasz Wiciak.

Wrócił Tomasz Wiciak

Głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 4

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 675/VII/17.

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów radni zajęli stanowisko w kwestiach:

Głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 5

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 676/VII/17.

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe:

 

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe radni zajęli stanowisko w kwestiach:

 

Głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 6

"Za" podjęciem uchwały, łącznie z zatwierdzonymi uwagami, głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 677/VII/17.

7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Igłowice:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 678/VII/17.

8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice:

Odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baldwinowice radni zajęli stanowisko w kwestiach:

Głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 8

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 7 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 679/VII/17.

9) określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Namysłów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 5 radnych "wstrzymało się" od głosu, 3 radnych było "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 680/VII/17.

10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Namysłów a Powiatem Namysłowskim, dotyczącego realizacji przez Powiat Namysłowski zadania własnego Gminy Namysłów, polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły podstawowej dla dorosłych;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 681/VII/17.

11) wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 4 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 682/VII/17.

12) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2017 roku;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 683/VII/17.

13) Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Namysłów na lata 2017 - 2021;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 684/VII/17.

14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 685/VII/17.

15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 686/VII/17.

16) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 687/VII/17.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji:

Radna Urszula Łyżniak, w imieniu mieszkańców Osiedla Nr 3, poprosiła o wydzielenie z zasobów gminy terenu przeznaczonego na plac dla psów (tzw. dog-park). Odpowiedź na przedmiotową interpelację zostanie przygotowana i przekazana radnej.

Radna Ewa Wolska zwróciła się z prośbą o wsparcie podjętej przez nią inicjatywy dotyczącej odrestaurowania placu zabaw we wsi Kamienna. Odpowiedź na prośbę zostanie przygotowana i przekazana radnej.

Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska złożyła kilka wniosków, m.in. w sprawie porządku na ulicach wokół Rynku, uzupełnienia uszkodzonych "szykan", montażu monitoringu po remoncie biblioteki, przesunięcia godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Odpowiedzi na powyższe wnioski zostaną przygotowane i przekazane członkom komisji.

Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska wystosowała również apel do sołtysów gminy Namysłów z prośbą o współpracę w kwestii modernizacji i utrzymania czystości placów zabaw.

Radny Tomasz Wiciak zapytał, dlaczego nie działa wejście na namysłowską basztę.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że wejście jest świeżo po ekspertyzie budowlanej i ze względów bezpieczeństwa było zamknięte. Trwają prace, aby jak najszybciej udostępnić je zwiedzającym.

Ad.7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady przekazał do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej pisma jednej z rodzin gminy Namysłów zawierające skargę na działania Burmistrza.

Poinformował także o proteście przeciwko budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w Minkowskiem. Zaznaczył, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie podjęli już działania w tej sprawie.

Podziękował również, w imieniu Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów, wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji II Namysłowskich Dni Seniora.

Ponadto zaprosił na organizowane 23.09.2017 r. I Namysłowskie Dni Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej, kolejny koncert organowy w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, planowany na 18.06.2017 r. na  godz. 16.00, oraz na III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej.

W dalszej kolejności poinformował o organizowanej w dniach 6-13.07.2017 r. w Izbie Regionalnej przy ul. Szkolnej wystawie Biblii oraz Ekumenicznym Czytaniu Nowego Testamentu i Księgi Psalmów, które odbędzie się 8.07.2017 r. z okazji 500-lecia Święta Reformacji,

Ad. 8. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 21 radnych.

Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza podziękował za zaproszenie i życzył, aby przyszłość pełna była sukcesów, rozwoju i zadowolenia osobistego. Pogratulował również dokonywanych działań inwestycyjnych, które powodują, że w ciągu ostatnich lat Namysłów stał się ważnym punktem na mapie gospodarczej regionu, co wpływa również na promocję miasta. Poinformował także o kilku inwestycjach, które dzięki współpracy z Burmistrzem Namysłowa i całym samorządem, w najbliższym czasie uda się zrealizować, m.in.: remont ul. Oleśnickiej, budowę ścieżek pieszo- rowerowych czy termomodernizację SP nr 5.

Radny Jakub Włodarczyk, zwracając się do Wicemarszałka Ogłazy, poprosił, w imieniu użytkowników drogi 451 w stronę Wrocławia, o dalszy ciąg remontu. Poprosił również, aby Opolskie Przewozy Regionalne wysyłały też nowe pociągi na trasę Namysłów - Wrocław.

Władysław S., mieszkaniec Smarchowic Wielkich, zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie ogrodzonego parku w Smarchowicach Wielkich, zlokalizowanego pod linią wysokiego napięcia, a także o możliwość budowy dodatkowego odcinka drogi o dł. 150 m w kierunku Apostołów.

Radny Lech Konopka zaproponował, aby na przyszłość podzielić uroczystą sesję na dwie części: oficjalną i merytoryczną, co pozwoli na lepszą organizację i realizację porządku obrad. Poprosił też o weryfikację wizerunku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego odnośnie nakrycia głowy.

Radny Tomasz Wiciak poinformował o organizowanej kolonii dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.

Ad. 10. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML