Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXX/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr XXX/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
10 sierpnia 2017 roku

Przed rozpoczęciem obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie wystąpiły, przebywające na wypoczynku letnim w Namysłowie, dzieci i młodzież z Ukrainy, z Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży "Haliczyna" we Lwowie. Po występie gości głos zabrał Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Namysłowie Jarosław Iwanyszczuk, który, zwracając się do wszystkich zebranych, podziękował za organizację i udział w Jarmarku Kresowym. Szczególne podziękowania skierował do Zoji Bogdan, Nazara Sawki i nieobecnego Jarosława Leskiva. Ponadto słowa uznania skierował do Piotra Lechowicza - dyrektora SP Nr 4 w Namysłowie oraz Arkadiusza Oleksaka - pracownika Urzędu Miejskiego w Namysłowie, którzy, poświęcając swój czas wolny, zawsze służą pomocą podczas pobytu gości ze Ukrainy. Wspomniał również o wzajemnej współpracy pomiędzy Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Lwowa a Namysłowskim Ośrodkiem Kultury, która, poprzez utrzymywanie wzajemnych kontaktów i dobrych relacji, sprzyja krzewieniu kultury pomiędzy sąsiednimi narodami.

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, naczelników oraz zastępców naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, mec. Michała Bednarskiego, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa NOSIR Arkadiusza Biedę, dyr. ZAN Sp. z o.o. Jolantę Chojną - Ćwikłę, pełniącego obowiązki dyrektora NOK Jacka Korzenia,  Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, przewodniczących namysłowskich osiedli, byłego Komendanta Powiatowego PSP Krzysztofa Gacka, prezesa i zawodników LZS "Orzeł" Namysłów, Bartosza Malugę, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych  radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Następnie wniósł o zmianę i wprowadzenie do porządku obrad:

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barzyna na lata 2017-2023;
  2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2017-2023;
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Śląskie na lata 2017-2023;
  4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2017-2023;
  5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice;
  6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża;
  7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice;
  8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie;
  9) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów;
  10) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy;
  11) likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie;
  12) określenia przeznaczenia mienia oraz należności i zobowiązań placówek oświatowych Gminy Namysłów;
  13) zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16;
  14) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  15) skargi na działalność Burmistrza;
  16) skargi na działalność Burmistrza;
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
  19) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary w Namysłowie;
  20) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 7-7A zlokalizowanej w Namysłowie;
  21) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 8 zlokalizowanej w Namysłowie;
  22) przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 12 zlokalizowanej w Namysłowie;
  23) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych;
  24) przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach;
  25) przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach;
  26) przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu;
  27) przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 16 czerwca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX sesji Rady Miejskiej 16 czerwca 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Julian Kruszyński podziękował dzieciom i młodzieży ze Lwowa za występ, a także udział w organizowanym w sierpniu Jarmarku Kresowym. Podziękował również Jarosławowi Iwanyszczukowi, Arkadiuszowi Oleksakowi oraz Piotrowi Lechowiczowi za to, że, poświęcając swój wolny czas, angażują się w organizację wypoczynku dla gości z Ukrainy.

Następnie Burmistrz wspomniał o wizycie w Warszawie, kiedy to, wspólnie z innymi przedstawicielami gminy, 19 czerwca br. towarzyszył Danucie Łukasiak, radnej namysłowskiej oraz Przewodniczącej Konwentu Sołtysów podczas odbywającej się w Senacie uroczystości nadania tytułu "Sołtysa Roku 2016". Na ręce laureatki jeszcze raz złożył gratulacje i podziękowania za trud i zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków, które docenione zostały w Polsce, mając jednocześnie nadzieję, że całą posiadaną wiedzą podzieli się z innymi sołtysami, co zaowocuje w przyszłości kolejnymi tytułami.

Radna Danuta Łukasiak podziękowała za miłe słowa i docenienie wykonywanej przez nią pracy. Zapewniła również, że podzieli się swoją wiedzą, dzieląc się uwagami i spostrzeżeniami z wykonywania obowiązku sołtysa.

Przed przystąpieniem do dalszej części obrad sesji Burmistrz Namysłowa wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim wręczył przyznane stypendia młodym namysłowskim zapaśnikom oraz lekkoatlecie. Zauważył, że są to stypendia, które wytypowani zawodnicy otrzymywać będą co miesiąc, a otrzymane pieniądze stanowić będą czynnik motywujący do dalszej wytężonej pracy i wysiłku w zakresie treningów i osiągania coraz lepszych wyników sportowych.

Stypendia sportowe otrzymali:

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barzyna na lata 2017-2023;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 688/VII/17.

2. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michalice na lata 2017-2023;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 689/VII/17.

3. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smarchowice Śląskie na lata 2017-2023;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 690/VII/17.

4. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Józefków na lata 2017-2023;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 691/VII/17.

5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 692/VII/17.

6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 693/VII/17.

7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasowice;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 694/VII/17.

8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 695/VII/17.

9. uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 696/VII/17.

10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 697/VII/17.

11. likwidacji Przedszkola w Kowalowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Smogorzowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, 1 był "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 698/VII/17.

12. określenia przeznaczenia mienia oraz należności i zobowiązań placówek oświatowych Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 699/VII/17.

13. zatwierdzenia realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0027/16;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 700/VII/17.

14. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 701/VII/17.

15. skargi na działalność Burmistrza Namysłowa;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 702/VII/17.

16. skargi na działalność Burmistrza Namysłowa;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 703/VII/17.

17. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 704/VII/17.

18. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciwnych" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 705/VII/17.

19. przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu i Św. Piotra z Alkantary w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 706/VII/17.

20. przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 7-7A zlokalizowanej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 707/VII/17.

21. przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 8 zlokalizowanej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 708/VII/17.

22. przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ulicy Rynek nr 12 zlokalizowanej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 709/VII/17.

23. przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościeleparafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 710/VII/17.

24. przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Michalicach;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 711/VII/17.

25. przyznania dotacji na prace konserwatorskie witraży w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 712/VII/17.

26. przyznania dotacji na roboty budowlane w kościele filialnym pw. Św. Wawrzyńca w Jastrzębiu;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 713/VII/17.

27. przyznania dotacji na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 714/VII/17.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji:

Radny Edward Marek złożył interpelację w sprawie placu zabaw przy ul. B. Prusa z prośbą o zadbanie o estetykę i doposażenie miejsca zabawy dla dzieci.

Radny Jakub Włodarczyk poprosił o naprawę lub ustawienie nowych witaczy przy wjazdach do Namysłowa na ul. Oławskiej. Wniósł także o usunięcie na stałe kontenerów na odzież usytuowanych przy cmentarzu na ul. Oławskiej, a także o naprawienie ławki znajdującej się przy parkingu obok cmentarza przy wskazanej powyżej ulicy. Ponadto radny Włodarczyk poprosił o wymianę na nowe oraz ustawienie lub przestawienie we właściwe miejsce tabliczek z nazwami ulic, które znajdują się w obrębie Osiedla Nr 6 w Namysłowie. Odpowiedzi na powyższe zagadnienia zostaną przygotowane i przekazane zainteresowanemu.

Radny Tomasz Wiciak zapytał o sytuację ul. Krótkiej w Kowalowicach i ustanowienie zakazu całkowitego postoju na całej szerokości ulicy, ponieważ jest to droga pożarowa, gdzie wyjeżdża straż pożarna.

Burmistrz Julian Kruszyński obiecał rozpatrzyć tę sprawę.

Radna Danuta Łukasiak zapytała, kiedy będzie uzupełniona tłuczniem ul. Leśna i część ul. Dworcowej w Jastrzębiu.

Andrzej Kilan z Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że naprawa wspomnianych dróg, w ramach bieżącego utrzymania, zostanie wykonana w najbliższym okresie.

Radna Urszula Łyżniak poprosiła o ustawienie większej ilości ławek na terenie miasta, ponieważ takie zapotrzebowanie zgłaszają mieszkańcy.

Radna Maria Teodorczyk poprosiła o szybsze wystąpienie z odpowiedzią odnośnie wyceny utwardzenia drogi, która jest niezbędna w sprawie, dotyczącej naprawienia części drogi, o której przekazanie zwróciła się Rada Sołecka do Agencji Nieruchomości Rolnej. Zaprosiła również na dożynki do Woskowic Małych, które odbędą się 26 sierpnia br.

Radny Tomasz Wiciak poprosił o ustawienie toalety na placu zabaw "Małpi gaj". Poprosił także, w imieniu mieszkańców Kowalowic, aby realizacja remontu ul. Szkolnej została zrealizowana w tym roku.

Radny Krzysztof Dzidowski poprosił, aby, w związku z informacją uzyskaną od Prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o., że z terenu wsi Smarchowice Śląskie wywożone są tylko trzy beczkowozy ścieków w ciągu roku, wydział zajmujący się ochrony środowiska zapoznał się bliżej z tą wiadomością i sprawdził, co się dzieje w tej kwestii.

Prezes Krzysztof Szyndlarewicz dopowiedział, że sprawa nie dotyczy tylko wsi Smarchowice Śląskie, ale jest to problem w skali całej gminy, ponieważ wręcz znikome ilości ścieków beczkowozami trafiają na oczyszczalnię.

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, informujące o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych wniosku o wzniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wszemil przysiółek wsi Jastrzębie.

Następnie Przewodniczący zaprosił na przygotowaną przez Muzeum Śląska Opolskiego wystawę pt.: "Ważki - zabójcy dwóch środowisk", której otwarcie nastąpiło w dniu dzisiejszym w holu Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Wystawa potrwa do 10 września br.

Zaprosił także, w imieniu Proboszcza i Rady Parafialnej kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ligocie Książęcej, na uroczystości 60-lecia erygowania kościoła i 20-lecia koronacji patronki parafii, które odbędą się 15 sierpnia o godz. 13.00, jak również w imieniu społeczności z Nowych Smarchowic na dożynki organizowane 19 sierpnia br.

W dalszej kolejności Przewodniczący poinformował o dwóch koncertach organowych, które odbędą się 20 sierpnia i 17 września br. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie. Zakomunikował też o organizowanym 26 sierpnia br. "Biegu Namysłowian". Zaprosił również na Dożynki Gminne i Wojewódzkie, które odbędą się 2 i 3 września br. na Błoniach Namysłowskich oraz na organizowane przez NOSIR 23 września br. I Namysłowskie Dni Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych,

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej nie uczestniczyła radna Leokadia Czarny.

"Za" przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 20 radnych.

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski

Radna Urszula Łyżniak pogratulowała Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Lucynie Medyk zdobycia tytułu "Człowiek roku 2016" w kategorii "Samorządność i społeczność lokalna" w organizowanym przez NTO plebiscycie, dziękując jednocześnie za pracę i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków na rzecz społeczeństwa.

Radna Lucyna Medyk podziękowała za wyróżnienie i gratulacje.

Burmistrz Julian Kruszyński, przyłączając się do wcześniejszych słów Przewodniczącego Rady Miejskiej, zaprosił radnych, sołtysów, wszystkich mieszkańców na tegoroczne dożynki. Odnośnie organizacji dożynek poinformował, że w tym roku będą one miały charakter dożynek wojewódzkich, których gospodarzem będzie Marszałek Województwa Opolskiego, a gmina Namysłów będzie całemu przedsięwzięciu asystować. W swojej wypowiedzi podkreślił, że będzie to impreza dwudniowa, gdzie 2 września odbędą się Dożynki Gminne, natomiast 3 września będą miały miejsce Dożynki Wojewódzkie. Przedstawił też pokrótce program ceremonii dożynkowych. Zauważył również, że organizacja takiej imprezy promować będzie naszą gminę na zewnątrz, a dzięki zaangażowaniu wielu ludzi stanowić będzie czynnik sprzyjający wzajemnej integracji i współpracy mieszkańców.

Radna Danuta Łukasiak podziękowała Burmistrzowi Julianowi Kruszyńskiemu za pomoc w realizacji projektu przebudowy dachu w kościele oraz wszystkim radnym za pozytywne głosowanie, ponieważ przyznane środki były niezbędne do zabezpieczenia dachu, który chroni bezcenne zabytki wewnątrz kościoła.

Radna Maria Teodorczyk podziękowała Burmistrzowi za pochylenie się nad kościołem w Woskowicach Małych i przyznanie środków na renowację ołtarza głównego.

Radny Tomasz Wiciak poinformował o organizowanej 4 września br. w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego oraz zaplanowanej na 30 września br.  uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, na którą w imieniu dyrekcji szkoły już dzisiaj serdecznie zaprasza.

Ad. 8. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML