Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt protokołu Nr XXXIII/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 listopada 2017 roku

Projekt protokołu Nr XXXIII/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
7 listopada 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXXIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, wicestarostę Konrada Gęsiarza, sekretarza gminy Adama Lupę, obsługę prawną Urzędu Miejskiego, naczelników oraz zastępców naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa NOSIR Arkadiusz Biedę, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, Ewę Koszelę - kierownika ŚDS w Namysłowie, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych radnych.

Minutą ciszy uczczona została pamięć Eugeniusza Wołoszczuka, który był radnym Rady Miejskiej, a także jej przewodniczącym, pełnił również funkcję radnego Powiatu Namysłowskiego.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektem uchwały.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej: "W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów".
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 26 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII sesji Rady Miejskiej 26 października 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poinformował, że przed rozpoczęciem sesji odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych  Rady Miejskiej w Namysłowie, podczas której opiniowany był projekt uchwały będący przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie:

1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był "przeciw", 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 746/VII/17.

Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza nie wpłynął żaden pisemny wniosek czy interpelacja.

W związku z powyższym zapytał radnych, czy radni maja jakieś pytania.

Radny Jakub Włodarczyk poprosił, w imieniu mieszkańców Osiedla Leśnego, o podrównanie jednej z dróg, ponieważ, po ostatnich deszczach, uległa ona rozmyciu. Ponadto zapytał, na jakim etapie jest realizacja inwestycji budowy ścieżki i chodnika na ul. Brzeskiej.

Odpowiedź na zadane pytanie zostanie udzielona na piśmie.

Radna Lucyna Medyk zapytała, czy w okresie jesienno-zimowym były zgłoszenia zanieczyszczania środowiska poprzez spalanie w piecach śmieci i czy w tej kwestii były nakładane jakieś mandaty.

Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Jankowiak odpowiedział, że na każde zgłoszenie podejmowane są działania sprawdzające, których celem jest zweryfikowanie podanej informacji. Strażnicy na miejscu oceniają stan zagrożenia i, w razie konieczności, nakładają mandaty. Komendant podkreślił także, że mandatów jest kilka, ponieważ, w większości przypadków, po przybyciu na miejsce zdarzenia, okazuje się, że ślady zostały zatarte albo też spalane są śmieci dozwolone.

Radna Lucyna Medyk zapytała, jak mieszkańcy dokonują zgłoszeń, czy odbywa się to  w formie telefonicznej, czy osobiście, np. okazując zdjęcia.

Komendant Krzysztof Jankowiak poinformował, że niektóre straże miejskie mają specjalnie przeszkolonych pracowników do podejmowania działań w omawianej kwestii. W Namysłowie odrębnych jednostek do spraw ochrony środowiska nie ma, w związku z tym my podejmujemy określone czynności. Same zgłoszenia odbywają się w różnej formie: telefoniczne, poprzez osobiste zgłoszenie i okazanie zdjęcia, czy nawet podczas spotkania na ulicy. Każde zgłoszenie jest jednak weryfikowane i sprawdzane.

Radny Lech Konopka usprawiedliwił się, dlaczego głosował przeciwko podjęciu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. W swojej wypowiedzi stwierdził, że jego głos podyktowany był brakiem finansowania. Nie zgadza się on, aby inwestycja w całości finansowana była przez gminę. Uważa on, że zaciągnięcie dodatkowego kredytu, przy obecnym zadłużeniu, jest niedopuszczalne. Jego zdaniem, bardziej celowe jest dokończenie kanalizacji w gminie oraz dokończenie dróg na osiedlach miasta Namysłów.

Ad. 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Namysłowie, przedstawiając dokładny program obchodów wspomnianej uroczystości.

Zaprosił także na spektakl "Urodziny Marszałka", który odbędzie się 2 grudnia 2017 r., w sobotę, o godz. 17.00. Spektakl ten przygotowuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Pilsudskiego w Namysłowie. Podczas spektaklu dokonana będzie zbiórka publiczna, podczas której będzie można wesprzeć inicjatywę.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił również do wiadomości opinię Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku, w  sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonania pracy przez skazanych w 2018 r. Burmistrz ustosunkował się do wskazanego pisma, wskazując pięć podmiotów, w których będzie wykonywana kara pozbawienia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski

Radny Krzysztof Dzidowski pogratulował otwarcia, na Dzień Wszystkich Świętych, kaplicy cmentarnej przy ul. Oławskiej. Poinformował, że słyszał wiele pochlebnych opinii i chociaż inwestycja wymaga jeszcze sporo nakładów, prezentuje się imponująco.

Sołtys Przeczowa Kazimierz Pękał zapytał o sprawę chlewni, które mają powstać w Przeczowie.

Burmistrz Namysłowa, w pierwszej kolejności, podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację zadania modernizacji kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej, aby była ona oddana do użytku na Mszę św. podczas Dnia Wszystkich Świętych. Burmistrz podkreślił, że nie została ona jeszcze skończona i wymaga dokonania wielu prac, jednak już teraz wygląda dobrze. Wspomniał także o zamierzeniach budżetowych, których koncepcja jest wstępnie kształtowana i o planie zabezpieczenia środków na kontynuację działań na cmentarzu, które polegać będą na odnowieniu całego ogrodzenia, przebudowie centralnej alejki i doświetleniu obiektu. Wspomniał, że ławy zewnętrzne będą zamontowane jeszcze w tym roku. Poprosił o przychylność, aby można było dokończyć inwestycję i poszerzyć teren cmentarza poprzez dokupienie kilku hektarów lasku. W tej sprawie prowadzone będą stosowne rozmowy z nadleśnictwem.

Następnie ustosunkował się do pytania sołtysa Przeczowa. Poinformowała o zorganizowanym w Minkowskiem spotkaniu z mieszkańcami, które odnosiło się do kwestii budowy chlewni we wspomnianej miejscowości. Podkreślił, że w spotkaniu uczestniczyło wiele osób, m.in. pracownicy urzędu, poseł Bartłomiej Stawiarski, Mariusz Jabłoński, radny z Wilkowa, przedstawiciele spółki, która ma zamiar wybudować chlewnie, a także osoby przez nią zaproszone. Zauważył, że całe spotkanie było swoistym protestem mieszkańców przeciwko budowie chlewni. Podczas spotkania szansę na ustosunkowanie się do zarzutów miał prezes spółki, który stwierdził, że ma prawo dokonać inwestycji na terenie, którego jest właścicielem, i będzie czynił wszelkie starania, aby ten zamiar zrealizować. Jednak nie chce robić tego na siłę, wbrew mieszkańcom, ale chce dojść do jakiegoś porozumienia. Zaproponowana została więc lokalizacja wraz z całą analizą uwarunkowań środowiskowych, która została przedstawiona gminie. Po otrzymaniu niniejszego projektu gmina zwróciła się z zapytaniami do trzech instytucji: do Marszałka Województwa, do Sanepidu i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wojewoda stwierdził, że nie jest kompetentny w tej sprawie, ze względu na ilość hodowanych świń. Sanepid z kolei wypowiedział się pozytywnie, nie widząc żadnych przeszkód, aby chlewnie powstały we wskazanej lokalizacji. RDOŚ zadał kilkanaście pytań, gdzie dopiero po ustosunkowaniu się na nie wyda stosowną opinię. Co prawda decyzję środowiskową wydaje Burmistrz, po zgromadzeniu wszystkich opinii, jednak wskazana lokalizacja, bez względu na opinie RDOŚ, jest nie do przyjęcia, ponieważ jest źle zaprojektowana, za blisko i nie bierze pod uwagę interesu społecznego. Burmistrz zauważył, że w przedmiotowej sprawie konieczne są dalsze pertraktacje, ponieważ spółka nie zrezygnuje ze swoich zamierzeń, ale są gotowi do rozmów i negocjacji. Nadzieja w tym, że inwestorzy zaproponują inne lokalizacje, nad którymi będziemy się wspólnie zastanawiać. Aktem końcowym jest zgoda środowiskowa wydana przez Burmistrza, i jeżeli nie ma przeszkód prawnych, to taka decyzja musi być wydana. Podkreślił więc, że należy dokonać wszelkich starań, aby nie dopuścić do zbyt bliskiej lokalizacji tych obiektów, nie narażając się przy okazji na skarżenie przez spółkę o utracone wartości.

Radna Danuta Łukasiak zapytała, czy przy rozwiązywaniu tej kwestii wzięto pod uwagę opinie mieszkańców, gdzie takie chlewnie już funkcjonują, np. Krzykowa.

Burmistrz Kruszyński stwierdził, że podczas spotkania wysłuchane zostały opinie mieszkańców wskazanych terenów, którzy potwierdzają uciążliwość lokalizacji chlewni, która, jak podkreślił, nie działa zgodnie z prawem.

Radna Danuta Łukasiak zaapelowała, żeby, mając na uwadze opinie mieszkańców, nie dopuścić do tego, aby tego rodzaju obiekty powstały.

Radna Lucyna Medyk podzieliła stanowisko radnej Łukasiak.

Radny Tomasz Wiciak, ustosunkowując się do omawianej kwestii, podkreślił, że dochodzi do pewnych paradoksów, ponieważ żadne rozwiązanie nie jest dla wszystkich zadowalające, więc gdzie produkować, zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem. Poruszył także kwestię zimowego utrzymania dróg. Zapytał również, kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg na remont ul. Szkolnej w Kowalowicach.

Roman Kania, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, odpowiedział, że przetarg we wspomnianej sprawie odbędzie się 13 listopada o godz. 11.00.

Burmistrz Julian Kruszyński, kończąc temat budowy świniarni, stwierdził, że dzisiejsze technologie nowoczesnej hodowli powodują minimalizowanie uciążliwości prowadzonego chowu zwierząt, dlatego też można sobie z tym tematem poradzić. Jednak nie można narzucać tego społeczności lokalnej, a dojść do wspólnych ustaleń, które zadowalają wszystkie strony.

Ad. 7. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML