Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Protokół Nr XXXV/17
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
28 grudnia 2017 roku

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXXV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcami Arturem Włodarczykiem i Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, obsługę prawną Urzędu, prezesów namysłowskich spółek: prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Jankowiaka, prezesa NOSIR Arkadiusza Biedę, Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, reprezentującego Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie kom. Krzysztofa Simlata, przedstawicieli Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, przewodniczących namysłowskich osiedli, sołtysów, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych, Kierownik OPS - Annę Gałczyńską, Kierownik ŚDS - Ewę Koszelę, pełniącego obowiązki dyrektora NOK Jacka Korzenia, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych radnych.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad sesji Rady Miejskiej radna Maria Teodorczyk zaśpiewała kolędę.

Następnie wszystkich zebranych, w rozmowie telefonicznej, z odległej Nowej Zelandii pozdrowiła i życzyła wszystkiego dobrego w Nowym Roku radna Danuta Łukasiak.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy w związku z tym są jakieś uwagi, pytania oraz propozycje do przedstawionego porządku obrad. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący uznał porządek obrad sesji za przyjęty.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;
  2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;
  6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;
  7) nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie;
  8) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów;
  9) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
  10) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2018 roku;
  11) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;
  14) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  15) uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok, tj.:
  1) Komisji Rewizyjnej,
  2) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  3) Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
  4) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
  5) Komisji Budżetu i Gospodarki,
  6) Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 30 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej 30 listopada 2017 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Włodzimierz Putowski, Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębiu wraz z  Iwoną Matłosz z Rady Pedagogicznej, w imieniu całej społeczności szkolnej, dyrekcji, grona pedagogicznego, rady rodziców oraz uczniów, podziękował prezesom dwóch jednostek gminnych: Krzysztofowi Szyndlarewiczowi, prezesowi spółki "EKOWOD" oraz Januszowi Nowakowi, prezesowi spółki "ZEC" za pomoc, współpracę i wsparcie, jakiego udzielali placówce szkolnej w minionym roku.

Ad. 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 759/VII/17.

2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 760/VII/17.

3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 761/VII/17.

4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 762/VII/17.

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 763/VII/17.

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 764/VII/17.

7) nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Namysłowie;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 765/VII/17.

8) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 766/VII/17.

9) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 767/VII/17.

10) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2018 roku;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 768/VII/17.

11) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

Radny Tomasz Wiciak zapytał, czy dokumenty względem tej skargi mogły być wysłane przed podjęciem uchwały, ponieważ zastanawia się, co będzie, jeżeli uchwała nie przejdzie. Interesowało go również, kto wysłał przedmiotowe dokumenty.

Przewodniczący Rady poinformował, że była to czynność następcza. O pełne wyjaśnienie poprosił mecenas Monikę Wojnowska.

Monika Wojnowska zauważyła, że zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów, w postępowaniu przed Sądem Administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała Rady Gminy, zdolność procesową ma Wójt, Burmistrz oraz Prezydent miasta, dlatego też wszystkie czynności związane ze skargą, w tym przekazanie skargi, wykonał Burmistrz. Poinformowała też, że skarga została wysłana przez nią osobiście w dniu 19.12.2017 r. Skarga w chwili obecnej jest w sądzie, gdzie została zarejestrowana w dniu 22 grudnia. Sąd ma 14 dni na rozstrzygnięcie. Odniosła się także do kwestii podjęcia omawianego projektu uchwały, która jest czynnością podejmowaną z ostrożności procesowej, która wynika z zapisów ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawodawca w tej sytuacji nie pozostawia wyboru, a radni są jedynie wykonawcą woli ustawodawcy.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 769/VII/17.

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" odgłosu. Głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 770/VII/17.

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" odgłosu. Głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 771/VII/17.

14) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

Przed przystąpieniem do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która, Uchwałą 568/2017, postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2018-2035.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali Autopoprawkę Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zapytał, czy w związku z przedłożonym dokumentem są jakieś pytania. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Autopoprawką Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały

"Za" przyjęciem Autopoprawki Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 17 radnych. 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Głosów "przeciw" nie stwierdzono.
Autopoprawka Burmistrza Namysłowa została przyjęta.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi i pytania do omawianego projektu. Uwag i pytań nie było.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" odgłosu. Głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 772/VII/17.

15) uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Uchwałą nr 567/2017, pozytywnie zaopiniowała możliwość finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2018 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa, Uchwałą Nr 566/2017, pozytywnie zaopiniowała również przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że do projektu budżetu Burmistrz Namysłowa złożył dwie Autopoprawki.

Głosowanie nad Autopoprawką Nr 1 Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania i uwagi do powyższego dokumentu. Uwag i pytań nie było.

"Za" przyjęciem Autopoprawki Nr 1 Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Namysłów na 2018 rok głosowało 17 radnych. 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Głosów "przeciw" nie stwierdzono.
Autopoprawka Nr 1 Burmistrza Namysłowa została przyjęta.

Głosowanie nad Autopoprawką Nr 2 Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania i uwagi do powyższego dokumentu. Uwag i pytań nie było.

"Za" przyjęciem Autopoprawki Nr 2 Burmistrza Namysłowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Namysłów na 2018 rok głosowało 17 radnych. 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Głosów "przeciw" nie stwierdzono.
Autopoprawka Nr 2 Burmistrza Namysłowa została przyjęta.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi i pytania do omawianego projektu.

Radny Lech Konopka podziękował za odpowiedź na jego interpelację. Zauważył jednak, że nie wszystkie informacje w niej zawarte są zgodne. Miał zastrzeżenia do części pisma odnoszącego się do stanu zatrudnienia Urzędu Miejskiego, ponieważ według przekazanych informacji wynikało, że wszelkie dane w tej kwestii dostępne są na stronach BIP. Jego zdaniem tego typu odpowiedź jest arogancją w stosunku do radnego.

Stwierdził też, że w Gminie znacznie wzrosło zatrudnienie, co może wpływać na wzrost funduszu płac. Niepokojący dla niego jest także wzrost dotacji dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury, która wzrosła 2,5-krotnie. Odniósł się również do umieszczonego w "Gazecie Namysłowskiej" artykułu o inwestycjach, z którego wynika, że mamy znaczny wzrost dochodów Gminy z tego tytułu w porównaniu do lat poprzednich. Jego zdaniem, wzrost z 73 mln zł do planowanych 105 mln zł jest znaczący, ale wynika także z wpływów z 500+. Ponadto w swojej wypowiedzi ustosunkował się do sprawy wydatków, które, według niego, stanowią poważne zadłużenie, a także do dysproporcji budżetu w odniesieniu miasto - wieś oraz rozproszenia środków w samym mieście, gdzie nieuwzględnione są wszystkie potrzeby, zwłaszcza na budowę dróg osiedlowych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg na osiedlu za parkiem oraz na osiedlu "Na Skarpie", ponieważ ich stan jest tragiczny. Podsumował, że takie ułożenie budżetu skłóciło radnych, którzy są podzieleni i każdy walczy o to, co może wziąć dla siebie, żeby przypodobać się swoim wyborcom. Poruszył także sprawę budowy hali sportowej, zaznaczając, że podjęcie takiej inwestycji bez sponsorów z Opola i z Warszawy nie rokuje, że będzie miała szansę powodzenia, podobnie jak niezrealizowane zadanie budowy Stobrawskiej Strefy Rekreacyjnej. Stąd jego obawy, że tego typu działania będą źle służyły realizacji budżetu, a brak pozyskania na naszym terenie nowych inwestorów nie daje nadziei na zwiększenie przychodu gminy, a tym samym nie może pozytywnie potraktować takiego zadłużenia gminy na koniec kadencji, które będzie przekazane następnym pokoleniom i zarządzającym gminą.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o kwestię szpitala i planowany wykup akcji  w kwocie ponad milion złotych Interesowało go, czy były w tej sprawie przeprowadzane już jakieś rozmowy z pozostałymi akcjonariuszami, i czy będzie to tylko wykup akcji, czy także zakup jakichś urządzeń medycznych.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że jest zapisany w wydatkach majątkowych milion złotych na zakup akcji, wynika to z rozmów na początku kadencji, że corocznie milion zostanie skierowany na ochronę zdrowia. W chwili obecnej przyjęte zostały do wiadomości sugestie prezesa NCZ S.A. o potrzebach szpitala i rozważane są różne opcje najbardziej efektywnego wydatkowania omawianych środków finansowych, które miałyby w jak najlepszy sposób służyć ochronie zdrowia mieszkańców. Decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał o boisko w Głuszynie czy w tym przypadku opracowany został plan działania i co ma być na tym obiekcie wykonane. Zapytał też o modernizację przedszkola w Bukowie Śląskiej, gdzie przewidziane zostało 250 tys. zł. Co za tę kwotę zostanie wykonane i ewentualnie czy jest już plan całkowitego kosztu remontu budynku. Zaproponował również, w związku z dużą ilością inwestycji przewidzianych na rok 2018, aby wzmocnić Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji o dodatkowego pracownika celem wspomożenia realizacji zamierzonych planów.

Roman Kania, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, odnosząc się do pytania radnego, stwierdził, że w kwestii budowy boiska w Głuszynie prace będą uzależnione od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan będzie uchwalony najprawdopodobniej w połowie roku. Zauważył jednak, że wie, jak przedmiotowy teren ma być zagospodarowany, ponieważ podręcznik licencyjny dla III ligi jest znany. Nawiązując z kolei do propozycji wzmocnienia kadry pracowników podległego mu wydziału, podkreślił, że nie jest łatwą sprawą znalezienie na rynku pracowników, którzy zaplanowane inwestycje mogliby prowadzić kompleksowo, mając wszystkie wymagane uprawnienia, ponieważ oferowane wynagrodzenie jest za małe. Nadmienił też, że nie wyklucza możliwości zatrudnienia inspektorów zewnętrznych.

W sprawie remontu przedszkola w Bukowie Śląskiej zakomunikował, że w placówce zaplanowany został I etap, czyli wymiana pokrycia dachowego z deskowaniem, obróbki blacharskie i wykonanie nowych czy remont istniejących kominów. W przypadku kompleksowego remontu przedszkola szacunkowy koszt takiej inwestycji wyniósłby 600 - 800 tys. zł.

Radny Tomasz Wiciak wyraził obawy odnośnie zaplanowanych w budżecie inwestycji. Zauważył, że spora ilość w poprzednim roku nie została wykonana z powodu braku wykonawców przy ciągłym wzroście kosztów pracy i braku wykwalifikowanych pracowników. Podzielił zdanie w kwestii zatrudnienia dodatkowej osoby, nawet z kompletem uprawnień i zaoferowaniu wyższego wynagrodzenia, ponieważ sprzyjać będzie to wykonaniu zaplanowanych zadań. Zaproponował spotkanie odnośnie omawianej problematyki celem godnego nadzoru i realizacji inwestycji. Zdziwiła go kwota 600 tys. zł, zaplanowana na przebudowę skweru obok Namysłowskiego Ośrodka Kultury, z czego 300 tys. zł przeznaczonych zostanie na fontannę, a 80 tys. zł na dofinasowanie brakujących funduszy na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego. Natomiast podkreślił, że w listopadzie, na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NOK poinformował, że na place zabaw na wsi zostanie przeznaczone 50 tys. zł na 32 sołectwa.

Radny Lech Konopka stwierdził, że ma również mieszane uczucia odnośnie wydatkowania 1 mln. zł dla NCZ S.A., ponieważ czasami nieodpowiednio dany, bardzo drogi sprzęt medyczny jest później niewykorzystywany przez naszych lekarzy, którzy nie mają odpowiednich kompetencji do jego obsługi. Taki sprzęt (np. USG 3D) stoi i staje się przyrządem zarobkowania lekarza, który przyjeżdża z zewnątrz i przyjmuje prywatnie. Poprosił o dokładne uzgodnienie i z lekarzami, i z Zarządem szpitala, jaki to ma być sprzęt. Zaproponował reaktywację programu szczepień dzieci, które zapobiegają różnego rodzaju chorobom oraz leczenie czy wspomaganie leczenia osób starszych. Odniósł się również do remontu placówki w Bukowie Śląskiej. Jego zdaniem, wątpliwy jest całościowy remont za 800 tys. zł, a bardziej praktyczne zlikwidowanie tego ośrodka i przeniesienie go do innej miejscowości czy wybudowanie nowego obiektu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że prezesi NCZ S.A. wystąpili do Burmistrza Namysłowa z prośbą o informację dotyczącą podziału kwoty 1 mln. zł, przeznaczonych na dofinansowanie szpitala. Przedstawiona została także ich propozycja podziału środków, z których 300 tys. przeznaczonych zostałoby na podwyższenie kapitału Spółki, 300 tys. zł na zakup usług zdrowotnych, a kwota 400 tys. zł na remont oddziału chirurgicznego oraz wykonanie pracowni endoskopowej.

Radny Jakub Włodarczyk wyraził swoje obawy odnośnie remontu przedszkola w Bukowie Śląskiej. Jego zdaniem jest to bardzo kosztowna inwestycja. Zapytał, ile osób zatrudnionych jest w placówce, i jaki jest roczny koszt utrzymania placówki.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk odpowiedział, że roczny koszt utrzymania jednostki wynosi ok. 600 tys. zł. Dotacja na przedszkola wynosi około 35-36 tys. zł. Zatrudnionych jest 6 osób obsługi i 4,35 etatu nauczycielskiego.

Radny Tomasz Wiciak zauważył, że takie jednostki, jak przedszkola czy szkoły na wsiach, są miejscami, które integrują osoby. Likwidacja takich miejsc budzi sprzeciw społeczny, ponieważ wówczas dzieci  muszą być dowożone do innych placówek. W takiej sytuacji należałoby zastanowić się, co jest ważniejsze: ekonomia czy dobro dziecka. Poprosił, aby Burmistrz przedstawił obecnym na sesji sołtysom przebieg wizyty w Ministerstwie Sportu w Warszawie celem pozyskania dotacji.

Radna Urszula Łyżniak poparła zdanie radnego Tomasza Wiciaka w kwestii remontu placówki w Bukowie Śląskiej. Jej zdaniem, nie można robić rozgraniczeń pomiędzy małym a dużym przedszkolem czy szkołą, ponieważ wszyscy  mieszkańcy miasta i gminy są ważni. Chciałaby, aby kadencja została zakończona sukcesami, chociażby w postaci remontu wspomnianej placówki, ponieważ każdemu dziecku na wsi należy się godne życie.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał, dlaczego została podjęta decyzja o remoncie starego budynku, ponieważ, z pewnością, rozpatrywane były różne opcje, włącznie z wersją wyburzenia starego i wybudowania nowego budynku.

Burmistrz Julian Kruszyński odniósł się do zadanych powyżej pytań i wątpliwości.

W pierwszej kolejności odpowiedział na pytanie w kwestii zatrudnienia. Poinformował, że zatrudnienie w Urzędzie wynika z koniecznych potrzeb. Przypomniał, że powstał całkiem nowy Wydział Promocji i Rozwoju Gminy, gdzie są 4 etaty. Również Wydział Edukacji, Kultury i Sportu nie byłby w stanie wdrożyć założeń reformy edukacji i poradzić sobie z natłokiem spraw, gdyby nie dwa dodatkowe etaty. W Straży Miejskiej zlikwidowany został jeden etat, ale przybyły etaty związane z monitoringiem, gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich. Stwierdził, że cieszy go stanowisko niektórych radnych, którzy wnoszą o zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie bezpośrednio pod potrzeby. W swojej wypowiedzi zajął także stanowisko odnośnie planowanych inwestycji. Nie zgadzając się ze stanowiskiem radnego Lecha Konopki, mówiącego o bardzo niezrównoważonym budżecie pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi, jednoznacznie stwierdził, że nie jest to prawdą, ponieważ czynione są podczas tej kadencji starania, aby ten budżet równoważyć. Wystarczy dokładna analiza projektu budżetu. Nawiązując do tematu remontu przedszkola w Bukowie, zauważył, że jest to jeden z najładniejszych budynków w Bukowie Śląskiej o bardzo ciekawej architekturze, w tym wielofunkcyjny, ponieważ nie mieści się w nim wyłącznie przedszkole, ale również punkt biblioteczny, świetlica, które służą mieszkańcom. W remont placówki zainwestowanych zostanie tyle pieniędzy, na ile będzie stać gminę. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace na dachu, całe jego poszycie oraz poprawione kominy. W dalszych etapach, corocznie, małymi krokami, będziemy inwestować środki po to, aby obiekt ten zachować. Zaznaczył też, że nie jest powiedziane, że koszt kompleksowego remontu placówki wyniesie 800 tys. zł, ponieważ jest to kwota szacunkowa. W kwestii boiska w Głuszynie poinformował, że planowane są środki na boisko w Głuszynie, ponieważ mieszkańcy wsi zadeklarowali, że dołożą się do budowy boiska, aby wspólnie je wybudować. Gmina zainwestuje w materiały, a mieszkańcy wykonają prace remontowe, a więc tzw. "robociznę". Burmistrz odniósł się ponadto do zadania zagospodarowania skweru przy NOK w Namysłowie, na modernizację którego zarezerwowanych jest około 600 tys. zł,  a także do projektu budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wypowiedział się też odnośnie zagadnienia wydatkowania 1 mln. zł na szpital. Uspokoił, że w tej kwestii nie ma zakupów nieprzemyślanych i przypadkowych. Jeżeli sprzęt, który jest przekazywany NCZ S.A., nie jest w pełni wykorzystywany, źle świadczy to o władzach spółki. Wyraził w związku tym zaniepokojenie, ponieważ wiele szpitali, w takiej sytuacji, zabiegałoby o pozyskanie takiego sprzętu. Zakomunikował, że każdy zakupywany sprzęt medyczny jest uzgadniany z władzami spółki, który w przedmiotowej kwestii wyraża swoje zapotrzebowanie. Nadmienił, że na początku stycznia przekazany zostanie nowy sprzęt. Zauważył również, że budzi jego niepokój sytuacja, w której gmina została uznana za "skarbonkę" dla szpitala, czyli przekazywany jest milion zł, jednak nie można uzyskać informacji, jak te pieniądze "pracują" w szpitalu, nie można uzyskać żadnej informacji, zasłaniając się tajemnicą handlową. Podsumował, że na ten temat rozmawiać będzie z władzami szpitala. Odnośnie budowy hali sportowej przypomniał, że delegacja z Namysłowa była w Ministerstwie Sportu po to, aby pokazać projekt hali, który został pozytywnie oceniony. Stwierdzono wręcz, że jest krojony na miarę miasta powiatowego. Projekt przewiduje ok. 1000 miejsc siedzących, w szczególnych sytuacjach nawet 2000 osób. Zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego. Projektant w kwestii projektu budowy hali sportowej, dostał zadanie nie przekroczyć 35 mln. zł brutto, jeżeli chodzi o projekt całego ośrodka, w którego zakres wchodzić będzie: stadion, hala, hotelik, parkingi i drogi dojazdu. Poinformował, że bezpieczny stopień zadłużenia wynosi 10 mln zł i do takiej kwoty możemy zadłużyć gminę. Resztę stanowić ma dofinansowanie z zewnątrz, czyli Ministerstwa. Burmistrz kompleksowo omówił procedurę ubiegania się o dofinansowanie. Stwierdził też, że realizacja zadania nie przekracza możliwości gminy. Odniósł się też do kwestii zadłużenia gminy.

Radny Lech Konopka zauważył, że w sytuacji braku konkretnych danych, cyfr dochodzi do sytuacji, że np. odnośnie NOK dopiero kontrola zewnętrzna wykazuje nieprawidłowości. Zabierając głos w kwestii przekazywanego sprzętu medycznego, stwierdził, że sprzęt - USG 3D został przekazywany na siłę i nie jest potrzebny naszemu szpitalowi, dla którego bardziej przydatne byłyby trzy normalne USG.

Radna Maria Teodorczyk ustosunkowała się do budowy hali sportowej, stwierdzając, że taki obiekt jest nam potrzebny. Zauważyła również, że bez kredytu, w obecnych czasach, wielu obywateli nie byłoby w stanie zrealizować wielu planów. Uważa ona, że warto zaryzykować i dążyć do tego, aby powstała tego rodzaju inwestycja, ponieważ hala sportowa jest społeczeństwu potrzebna.

Radna Leokadia Czarny poinformowała, że środki przekazywane dla NCZ S.A. są wykorzystywane w konkretny sposób i z przeznaczeniem na konkretny cel. Odnosząc się do słów radnego Lecha Konopki w sprawie zakupu USG-3D, poinformowała, że nigdy nie  usłyszała, że sprzęt nie jest potrzebny. Należy jedynie zadbać o odpowiednie nagłośnienie możliwości korzystania z niego oraz odpowiedniego fachowca, który będzie umiał go obsługiwać. Poprosiła, żeby radny Konopka zastanowił się nad tym, co mówi. Przypomniała również o innych zadaniach, jakie zrobione zostały w kwestii zdrowia dla dobra mieszkańców gminy.

Radna Urszula Łyżniak, zapytała, dlaczego radny Lech Konopka, jako członek Komisji Budżetu i Gospodarki, podważa, że na Komisji nie ma konkretnych danych i cyfr. Zauważyła, że powinien odróżniać kwestię sprawozdania merytorycznego od sprawozdania finansowego, dlatego nie zgadza się z takimi twierdzeniami, ponieważ nie są one zgodne z prawdą.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" odgłosu. Głosów "przeciw" nie było .
Uchwała została podjęta - Nr 773/VII/17.

Burmistrz Julian Kruszyński podziękował za dyskusję, za wszystkie głosy, ale przede wszystkim za przegłosowanie budżetu w takiej formie i w taki sposób. Stwierdził, że budżet ten został zebrany z przedkładanych propozycji i sugestii. Na 51 wniosków, które wpłynęły do Urzędu, 41 zostało ujętych w budżecie, dlatego też po dodaniu do niego wniosków sołtysów, Rad Sołeckich i przewodniczących osiedli, uchwalony budżet zawiera 88% Państwa potrzeb i wniosków. Podkreślił też, że jest to budżet zrównoważony, który jednakowo traktuje obszary wiejskie i miejskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o poprowadzenie punktu 4. i 5. porządku obrad Wiceprzewodniczącego Edwarda Marka.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok, tj.:

1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
3) Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,
4)  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
5) Komisji Budżetu i Gospodarki,
6)  Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Radni Rady Miejskiej zapoznali się z treścią sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji za 2017 rok na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w  Namysłowie w dniu 27 grudnia 2017 r. Przedmiotowe sprawozdania znajdują się w biurze rady Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez wniosków i uwag.

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Marek poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji.

Radna Urszula Łyżniak poprosiła o interwencję w sprawie oświetlenia ul. ppor. Stanisława Sworowskiego. Sprawa została przekazana do opracowania służbom Burmistrza Namysłowa.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu poprosiła o zestawienie inwestycji zawartych w budżecie Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Sprawa została przekazana do opracowania pracownikom NOK Namysłów.

Radny Maciej Nawrot, w związku z dużą ilością przybyłych na sesje mieszkańców Przeczowa, zapytał o sprawy budowy chlewni w Przeczowie. Interesowało go, czy przyszła już opinia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w przedmiotowej kwestii i czy zaszły w tej kwestii jakieś nowe okoliczności.

Burmistrz Julian Kruszyński, odpowiadając na pytanie, zauważył, że rzecz dotyczy zarówno Przeczowa, jak te Minkowskiego, ponieważ są to sprawy bliźniacze. Poinformował, że ta sama firma chce budować chlewnie i w Minkowskiem, i w Przeczowie, w bliskim sąsiedztwie domostw. Rzecz została przez mieszkańców oprotestowana, co jego zdaniem jest bardzo słusznym działaniem, ponieważ z jego doświadczenia i zawodowego i życiowego wynika, że obiekt zlokalizowany w takim miejscu będzie uciążliwy dla mieszkańców. Przekazał również, że niestety, w tej sprawie wydane zostały pozytywne opinie tak SANEPIDU, jak i RDOŚ. Stwierdził, że gmina powoła dodatkowo biegłego rzeczoznawcę, uprawnionego do wydawania opinii, z listy Ministra Ochrony Środowiska, w kwestii uciążliwości zapachowych z tego typu obiektów. Stwierdził, że będzie zabiegał o to, aby inwestor oddalił te obiekty tak daleko jak się uda, od miejsc zamieszkania ludzi. zarówno w Minkowskiem, jak też w Przeczowie. Podkreślił też, że temat jest niezwykle złożony, ponieważ odmawiając takiej inwestycji, narażamy się na proces sądowy o utratę spodziewanych korzyści, w związku z tym musimy mieć sprawę mocno uargumentowaną. Stąd zabiegi o wydanie opinii przez wspomnianego rzeczoznawcę, który potwierdzi nasze obawy. Z drugiej strony należy mieć na uwadze fakt, że tego typu obiekty muszą być lokowane na obszarach wiejskich, jednak w jak największej odległości od domostw. W prawie polskim nie ma norm odległościowych czy lokalizacyjnych dla tego typu przedsięwzięć. W tej sytuacji możemy tylko polegać na doświadczeniach osób, które zamieszkują w pobliżu budynków, które powstały w takiej technologii budownictwa i produkcji. Burmistrz wyraził nadzieję, że inwestor zmieni swoje plany i wspólnie z mieszkańcami znajdzie się odpowiednią lokalizację.

Radny Maciej Nawrot zapytał, czy opinia z RDOŚ jest do wglądu i można otrzymać jakieś ksero.

Mecenas Wojnowska poinformowała, że jeżeli opina stanowi element postępowania administracyjnego, to na tym etapie powinna być w aktach sprawy, a radni nie mają dostępu do akt sprawy wszystkich postępowań administracyjnych, które toczą się w urzędzie, dlatego w chwili obecnej nie ma możliwości otrzymania żadnych kserokopii wspomnianych dokumentów.

Radny Lech Konopka zapytał, na ile możemy pomóc mieszkańcom Przeczowa wybudować dłuższą drogę, pociągnąć sieć elektryczną, żeby inwestor chciał się wybudować dalej od osiedli. Jego zdaniem, wszyscy radni byliby zgodni co do tego, żeby ponieść pewne koszty i odsunąć niebezpieczeństwo uciążliwego smrodu dla mieszkańców wsi.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że z pieniędzy publicznych nie można dofinansowywać inwestycji prywatnych, którą z pewnością jest budowa chlewni. To inwestor musi zadbać o właściwą lokalizację, taką, która nie będzie społecznie uciążliwa. Dlatego też budowa drogi dojazdowej na prywatnym gruncie jest  po stronie inwestora i nie ma innej możliwości.

Radny Tomasz Wiciak, w imieniu sołtysów, zapytał, czy możliwy byłby powrót do tego, aby opłata za śmieci regulowana była przez mieszkańców przy płatnościach rat podatku rolnego. Czy istnieje możliwość dokonania powyższej zmiany uchwałą Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy Iwona Wilczyńska stwierdziła, że jest to możliwe, ponieważ to radni podejmują uchwały. Jednak zwróciła uwagę na fakt, że jeżeli dany podmiot będzie miał więcej do zapłaty, to będą większe zaległości i trudniej będzie odzyskać należności.

Radny Tomasz Wiciak wystąpił z wnioskiem formalnym, aby sprawozdania z sesji były zamieszczane w "Gazecie Namysłowskiej". Zapytał też, na jaki czas przewidywany jest remont SP nr 5 i gdzie w tym czasie będą przebywać dzieci.

Wiceburmistrz Artur Włodarczyk odniósł się do kwestii remontu SP nr 5. Poinformował, że remont szkoły rozpocznie się na początku maja. Dzieci, które uczęszczają do tej placówki, będą przez miesiąc ulokowane w  Zespole Szkół Rolniczych  i w Zespole Szkół Mechanicznych, ponieważ będzie to okres matur. Natomiast w czerwcu będą to zielone szkoły, wyjazdy i zajęcia poza obiektem szkolnym. Ma nadzieję, że do końca sierpnie uda się oddać budynek do użytku.

Radny Tomasz Wiciak zadeklarował możliwość udostępnienia dodatkowych dwóch sal w internacie.

Radna Lucyna Medyk, odnosząc się bezpośrednio do radnego Lecha Konopki, wyraziła swój smutek z faktu, że pomimo iż wcześniej zarzucał brak dróg na terenie osiedla za parkiem, twierdząc, że mieszkańcy taplają się w błocie, w sytuacji, kiedy projekt budżetu przewiduje zabezpieczenie pieniędzy na realizację wspomnianego zadania, wstrzymał się od głosu.

Radny Lech Konopka odpowiedział, że nie chce wyciągać spraw, jak głosują niektórzy radni. Stwierdził, że wielu jest powiązanych finansowo z gminą oraz z projektami i mówią wprost, że muszą głosować tak, ponieważ mają projekt, który musi być zrealizowany. Poprosił o zakończenie dyskusji, a samo wstrzymanie się od głosu, jego zdaniem, jest polem do popisu dla pana Burmistrza. Zobaczy, jak planowane inwestycje zostaną zakończone.

Radny Tomasz Wiciak nawiązał do słów radnego Kazimierza Drapiewskiego, który na ostatnich komisjach przypomniał, że w roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości, że będzie rocznica podpisania pokoju w Namysłowie, dlatego dobrze byłoby uczcić ten moment podpisania pokoju w Namysłowie. Jego zdaniem, fajnym akcentem byłoby uczcić te dwie rocznice. Zaproponował też, aby akcent podpisania pokoju w Namysłowie znalazł swoje miejsce na skwerze koło Placu Wolności.

Radny Jakub Włodarczyk, nawiązując do sprawy poruszonej przez radnego Tomasza Łuczaka na sesji 30 listopada br., a odnoszącej się do zimowego odśnieżania dróg zarówno na terenach wiejskich, jak i na terenie miasta, zwłaszcza ulic nieutwardzonych, zapytał, czy poczynione zostały już jakieś kroki w tej sprawie, aby rozwiązać problem.

Naczelnik Roman Kania przypomniał, że umowa na odśnieżanie, w ramach przetargu nieograniczonego, podpisana jest z firmą "EKOWOD", Faktem jest, że w tej umowie nie ma uwzględnionych terenów wiejskich, poza dwoma wyjątkami, dlatego też w ramach wskazanej umowy nie możemy powiększać budżetu czy zmieniać zakresu przedmiotu zamówienia. Poprosił, aby w ramach funduszu sołeckiego czynione były starania, aby poradzić sobie w 2018 roku. Zadeklarował też pomoc w trudnych przypadkach.

Ad. 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady serdecznie podziękował za życzenia świąteczne przekazane radnym Rady Miejskiej od wielu instytucji, jednostek i osób prywatnych. Również życzył wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnie zaprosił, w imieniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie, na koncert kolęd, który odbędzie się 7 i 14 stycznia br. o godz. 15.00. 7 stycznia koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem  św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, natomiast 14 stycznia w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary.

Przewodniczący Rady poinformował również o piśmie złożonym przez mieszkańców Przeczowa, którzy protestują przeciwko budowie chlewni w ich miejscowości. Przekazał także podziękowania od sołtysa i mieszkańców Minkowskiego za wykonanie drogi asfaltowej.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

W głosowaniu nad projektem uchwały nie wzięli udziału radna Urszula Łyżniak i radny Lech Konopka.

"Za"  przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej głosowało 16 radnych.

Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski

Radna Maria Teodorczyk podziękowała, w imieniu mieszkańców Woskowic Małych, za dofinansowanie renowacji ołtarza w miejscowym kościele.

Kazimierz Pękał, sołtys Przeczowa, zapytał, dlaczego nie była publikowana decyzja z RDOŚ na stronie internetowej. Zapytał też o interpretację stanowisk wydanych przez SANEPID, które są inne w przypadku pierwszego wniosku i drugiego wniosku.

Naczelnik Roman Kania odniósł się do wydania opinii z SANEPIDU, która pozytywnie opiniuje przedłożony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu natomiast jest informacja, że ta inwestycja nie powinna powodować uciążliwości, ale sama opinia jest w tej kwestii pozytywna. Natomiast jeżeli chodzi o uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, to oczywiście na stronie internetowej nie ma zamieszczonego dokumentu. Naczelnik zaprosił do swojego wydziału, gdzie zostanie udostępniona treść dokumentu.

Mieszkańcy Przeczowa zapytali, co ma oznaczać termin "nie powinna".

Naczelnik Kania odpowiedział, że w takiej sytuacji mieszkańcy powinni udać się do SANEPIDU, czyli podmiotu, który przygotowywał projekt tej opinii i tak ją uzasadnił.

Mieszkaniec Przeczowa zapytał, czy istnieje możliwość zaskarżenia wydanej decyzji.

Mecenas Wojnowska zauważyła, że wydany dokumenty nie jest decyzją, tylko opinią. Poinformowała też, że gmina nie ma w tej kwestii możliwości zaskarżania.

Naczelnik Roman Kania poinformował, że wydając decyzję środowiskową, musi wystąpić o opinię i uzgodnienie do wskazanych instytucji. Jednak to Burmistrz, wydając decyzję, będzie brał pod uwagę, czy te opinie uwzględnić, czy zajmie zupełnie odmienne stanowisko.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że odnośnie omawianego zagadnienia, będzie brana pod uwagę także opinia wydana przez powołanego przez Urząd biegłego.

Burmistrz Namysłowa jeszcze raz przypomniał, że stanowisko gminy odnośnie budowy chlewni w takiej lokalizacji jest negatywne.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał, czym podyktowane jest zwiększenie kwoty w budżecie na kulturę fizyczną i czy w związku z tym stowarzyszenia i kluby będą musiały ponosić jakieś dodatkowe opłaty za korzystanie z obiektów sportowych, które należą do NOSIR, czy też będą mogły wykorzystać je na cele własne.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że 200 tys. zł więcej na kulturę fizyczną i sport jest to wynik oczekiwań środowiska sportowego, to jest wynik zabiegań także radnych o to, żebyśmy zwiększyli dotacje do sportu. Należy jednak pamiętać, że wszystkie obiekty sportowe powinny być obiektami odpłatnymi i tak się już dzieje.

Potwierdził, że z części tych dotacji będzie można sfinansować opłaty za korzystanie z obiektów sportowych.

Władysław Siejka, mieszkaniec Smarchowic Wielkich, wyraził sprzeciw przeciwko budowie chlewni w Przeczowie i Minkowskiem.

Kazimierz Pękał, sołtys Przeczowa, zapytał o salę gimnastyczną w Ligocie Książęcej, czy można byłoby liczyć na jakieś inwestycje, zmierzające do poprawy warunków tej sali.

Burmistrz Julian Kruszyński stwierdził, że gmina inwestuje we wszystkie obiekty w sołectwach. Na wspomnianą salę przeznaczone zostały również określone środki na remont. Zauważył, że w tej miejscowości niesprawny jest wprowadzony głębinowy system ogrzewania, który nie spełnia swojej funkcji.

Ad. 9. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej, życząc wszystkim zebranym szczęśliwego Nowego Roku, zakończył obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML