Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 roku

Protokół Nr XXXVIII/18
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
28 marca 2018 roku

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad sesji Rady Miejskiej zebrani wysłuchali utworu Ignacego Jana Paderewskiego "Menuet g-dur", wykonanego przez Adama Trelę z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Namysłowie.

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Ewelinę Małko.

Nad obsługą informatyczną sesji czuwał Sławomir Idzi z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący powitał: Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, sekretarza gminy Adama Lupę, skarbnik gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów obecnych na sali, Komendanta Straży Miejskiej w Namysłowie Krzysztofa Jankowiaka, obsługę prawną urzędu, prezesów namysłowskich spółek: prezesa ZAN Sp. z o.o. Mirosława Lewandowskiego, prezesa "EKOWOD" Sp. z o.o. Krzysztofa Szyndlarewicza, prezesa ZEC Sp. z o.o. Janusza Nowaka, prezesa NOSIR Sp. z o.o. Arkadiusza Biedę, dyrektora NOK Krzysztofa Balawendera, dyrektorów namysłowskich placówek oświatowych i jednostek pomocniczych, kierownik ŚDS Ewę Koszelę, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Krzysztofa Simlata, przewodniczących namysłowskich osiedli, sołtysów, wszystkich gości i mieszkańców oraz zebranych radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał. Zapytał, czy są uwagi, wnioski, zapytania do przedstawionego porządku obrad. Wobec braku uwag porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja Jednostek Organizacyjnych i Spółek Gminy Namysłów z podjętych i zrealizowanych działań w 2017 roku.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania nazwy ulicy;
  2) nadania nazwy skwerowi;
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Książęca na lata 2018-2024;
  4) podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  5) podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18;
  6) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego";
  7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku;
  8) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów;
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej wspomniał, że na części komisji procedowany był projekt uchwały dotyczący budżetu obywatelskiego, jednak został on wycofany.

Ad. 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej

Burmistrz Julian Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od 22 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Julian Kruszyński wraz z Bogusławą Ciupą, naczelnik wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz radną Danutą Łukasiak, będącą jednocześnie Przewodniczącą Konwentu Sołtysów, podziękowali byłej sołtys Baldwinowic Bożenie Białek za dotychczasową wzorową pracę i zaangażowanie w wypełnianiu funkcji sołtysa.

Ad.3. Informacja Jednostek Organizacyjnych i Spółek Gminy Namysłów z podjętych i zrealizowanych działań w 2017 roku

W niniejszym punkcie porządku obrad sesji Rady Miejskiej prezesi spółek Gminy Namysłów: Arkadiusz Bieda - prezes NOSIR, Mirosław Lewandowski - prezes Zakładu Administracji Nieruchomości, Janusz Nowak - prezes Zakładu Energetyki Cieplnej i Krzysztof Szyndlarewicz - prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD", w krótkich prezentacjach, przedstawili zakres prowadzonej przez spółki działalności, a także informację na temat podjętych i zrealizowanych zadań w 2017 r. Elektroniczny zapis przedmiotowych prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

Wyszedł radny Tomasz Wiciak.

1) nadania nazwy ulicy

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 792/VII/17.

2) nadania nazwy skwerowi

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 793/VII/17.

Wrócił radny Tomasz Wiciak.

3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Książęca na lata 2018-2024

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 794/VII/17.

4) podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 795/VII/17.

5) podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o propozycjach poprawek złożonych podczas komisji do niniejszego projektu uchwały:

Za przyjęciem poprawki głosowało 20 radnych. Poprawka Nr 1 została przyjęta.

Adam Lupa, sekretarz gminy Namysłów, potwierdził, że po dokonaniu stosownej weryfikacji osób uprawnionych do głosowania zostają spełnione wymogi kodeksu wyborczego w omawianej kwestii. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań, aby uwzględnić poprawkę.

Radny Tomasz Wiciak stwierdził, że, oprócz powyższej poprawki, wnioskował także o zmianę siedziby lokalu wyborczego dla Ligotki i Smarchowic Małych i zlokalizowanie jej ponownie w Namysłowie. Podkreślił, że co prawda lokal znajdował się poza obwodem do głosowania, ale mieszkańcy wspomnianych wiosek mieli jednakowy dojazd do niego. Obecna lokalizacja w Ligotce nie zadowala mieszkańców Smarchowic Małych, którzy muszą dojechać do lokalu wyborczego. Jego zdaniem, zasadnym jest zmiana miejsca głosowania i zlokalizowanie go nie tyle na sali gimnastycznej obok NOK i biblioteki, ponieważ dotarły do niego informacje, że lokal ten nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ale na drugiej kondygnacji namysłowskiej biblioteki, pod warunkiem spełnienia wymogów względem osób niepełnosprawnych. Zauważył także, że na poprzedniej sesji zwracał się do burmistrza z prośbą o spotkanie z radnymi w momencie, kiedy będą konstruowane obwody i okręgi.

Sekretarz Gminy poinformował, że lokal został przeniesiony z sali gimnastycznej do Ligotki właśnie dlatego, że zgodnie z nowymi przepisami kodeksu wyborczego 50% lokali wyborczych musi być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Poza tym liczba osób uprawnionych do głosowania w Ligotce jest większa niż w Smarchowicach Małych. Przekazał też, że biblioteka, zarówno na pierwszej, jak też na drugiej kondygnacji, spełnia wszelkie wymogi nałożone przez kodeks wyborczy i może mieścić się w niej lokal wyborczy.

Radny Tomasz Wiciak zapytał, czy w związku z taką opinią lokal z Ligotki może zostać przeniesiony do biblioteki.

W przedmiotowej sprawie głos zabrał sołtys Smarchowic Małych, który wyraził niezadowolenie mieszkańców z podjęcia takiej decyzji w projekcie uchwały.

Radny Tomasz Wiciak złożył wniosek formalny, aby lokal wyborczy dla obwodu Ligotka i Smarchowice Małe był przeniesiony do biblioteki.

Sekretarz gminy zakomunikował, że w budynku biblioteki mieści się już siedziba jednej obwodowej komisji wyborczej Nr 1, a zgodnie z zapisami kodeksu wyborczego w budynku może być siedziba tylko jednej komisji wyborczej.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, czy w takiej sytuacji możliwe jest zlokalizowanie lokalu wyborczego na sali gimnastycznej, tak jak podczas poprzednich wyborów.

Sekretarz gminy odpowiedział, że jest to możliwe, ale nie wie, czy otrzyma on takie środki finansowe, które wystarczą na doposażenie przedmiotowego lokalu celem przystosowania go dla osób niepełnosprawnych.

Radny Maciej Nawrot, zabierając głos w dyskusji, przekazał, że niepotrzebnie stwarzany jest problem, ponieważ w większości okręgów wyborczych wyborcy z jednej miejscowości muszą dojechać do lokalu wyborczego, zlokalizowanego w innej miejscowości.

Przewodniczący Rady zapytał, czy biorąc pod uwagę powyższe wypowiedzi, radny Wiciak podtrzymuje swój wniosek formalny.

Radny Tomasz Wiciak stwierdził, że wycofuje swój wniosek, ponieważ w świetle przedstawionych opinii staje się on bezzasadny.

Radni przystąpili do głosowania nad wprowadzeniem poprawki Nr 2 do omawianego projektu uchwały.

Za przyjęciem poprawki głosowało 20 radnych. Poprawka została uwzględniona.

"Za" przyjęciem projektu uchwały, z uwzględnionymi dwiema poprawkami, głosowało 20 radnych. Głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie stwierdzono.
Uchwała została podjęta - Nr 796/VII/17.

6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 797/VII/17.

7) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 798/VII/17.

8) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2018 roku

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 799/VII/17.

9) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów

"Za" podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 800/VII/17.

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 801/VII/17.

Radny Tomasz Wiciak zapytał o kształtowanie się wydatków majątkowych na przestrzeni lat 2018 - 2020 w sytuacji, kiedy inwestycje zostaną zrealizowane w 100%. Interesowało go też, czy jest prawdą, że w tym roku wspomniane wydatki wyniosą ok. 32.000.000 zł, a w roku 2022 ok. 20.000 tys. zł.

Iwona Wilczyńska, skarbnik gminy poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa jest tak konstruowana, aby odzwierciedlała najbardziej realne wpływy dochodów, realizację wydatków, wpływy po stronie przychodów, a także planowane do wykonania rozchody w danym roku budżetowym. Zauważyła też, że, jak wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych, wieloletnią prognozę finansową planujemy na okres 1 roku plus trzy kolejne lata, bądź też, w sytuacji zaciągniętych zobowiązań finansowych, na terminy dłuższe. Dlatego też prognoza finansowa gminy opiewa na okres do 2035 r., a założone planowane wydatki majątkowe są oznaczone w takiej wysokości, aby przy konstruowaniu budżetu nie wychodziły wolne środki.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 801/VII/17.

11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy

Radny Lech Konopka zapytał o cel przeznaczenia kwoty 120.000 zł w zakresie inwestycji, która uwzględniona została w pkt. 2b Gospodarka Komunalna w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, a także przeznaczenie kwoty 110.000 zł w dziale 900 również w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że pierwsza pozycja odnosi się do realizacji zadania renowacji schodów do baszty, które trzeba wymienić razem z podestami. Druga związana jest z placami zabaw przy placówkach oświatowych, zarówno na wsiach, jak też w mieście.

Radny Tomasz Wiciak zapytał o zwiększenie kwoty o 300.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe. Interesowało go, na co wskazana kwota zostanie przeznaczona.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że środki zostaną przeznaczone na wymianę ogrodzenia stadionu.

Radny Tomasz Wiciak zapytał, czy pieniądze pochodzić będą z rezerwy, czy też inwestycja zostanie sfinansowana z kredytu.

Burmistrz Namysłowa stwierdził, że pieniądze pochodzą z wolnych środków.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu. Głosów "przeciw" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 802/VII/17.

Po podjęciu uchwał przez radnych Rady Miejskiej salę opuścili radna Lucyna Medyk i radny Kazimierz Drapiewski.

Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w niniejszym punkcie są jakieś uwagi, wnioski oraz pytania.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez żadnych wniosków, uwag i pytań.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej sesji na ręce Burmistrza wpłynęło kilka wniosków, zapytań i interpelacji:

Radni Jakub Włodarczyk i Krzysztof Grzyb zapytali o formę zatrudnienia dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Odpowiedź na wniosek została już udzielona.

Radny Jakub Włodarczyk poprosił o udzielenie informacji o udział gminy Namysłów w konkursach o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w okresie od kwietnia 2017 roku do 26 marca 2018 r. Odpowiedź na zapytanie jest przygotowywana.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o sprawę podania przyczyn i wskazanie osób, które podejmowały decyzję obniżenia puli pieniężnej przeznaczonej na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w bieżącym roku w stosunku do roku 2017. Radny otrzymał odpowiedź na pytanie.

Radny Tomasz Wiciak pytał o sprawę podania planowanych w 2018 roku oszczędności w skali całej gminy w związku ze zmniejszeniem dodatku motywacyjnego w stosunku do 2017 r. Odpowiedź została przygotowana i przekazana radnemu.

Radny Lech Konopka poinformował o wejściu w życie nowej ustawy ze stycznia 2018 roku, która zwiększa kompetencje radnych w kwestii dostępu do informacji i materiałów z działalności urzędu gminy, a także jednostek jej podległych, o ile nie narusza to dóbr osobistych innych osób. Zapytał, w jakiej formie radni powinni zwrócić się o umożliwienie wejścia i wglądu w działalność wydziałów urzędu gminy oraz jednostek podległych.

Burmistrz Julian Kruszyński przekazał, że odpowiedź na pytanie radnego zostanie przekazana na piśmie.

Radny Maciej Nawrot zapytał, czy podjęta została już decyzja w sprawie budowy chlewni i czy zaszły w tej sprawie jakieś nowe okoliczności.

Burmistrz Julian Kruszyński stwierdził, że na tę decyzję trzeba jeszcze poczekać, ponieważ zajęcie stanowiska przez "Wody Polskie" wymaga głębszych badań i zostanie określone do 15 kwietnia br. Burmistrz zauważył również, że wkrótce ma wpłynąć stanowisko Komisji Urbanistycznej, którą prosił o ustosunkowanie się do tematu. Podał też, że koniec kwietnia będzie terminem, kiedy wyda decyzję dotyczącą obu obiektów.

Radny Tomasz Wiciak zapytał o kwestię uchwały podjętej 22 lutego 2018 r., która odnosiła się do sprawy uchwalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wskazał, że sporo rodziców zaniepokojonych jest sytuacją, gdzie pomimo nieobecności dziecka w placówce, pobierana jest opłata z zakresu żywienia dziecka. Zapytał, dlaczego radni, podejmując uchwałę, nie zostali poinformowani o takim zapisie i czy jest prawdą, że takie działania są praktykowane.

Mecenas Monika Wojnowska odpowiedziała, że zmiana odnosząca się do opłat za wyżywienie dzieci nie wynika z uchwały, nad którą radni głosowali, ale z zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadziła zapis, że opłaty są publicznoprawne. Poinformowała też, że gmina Namysłów zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób należy w takiej sytuacji postępować. Nadmieniła, że  pobierane pieniądze są "zamrożone" na kontach  w budżecie gminy. Jeżeli udzielona zostanie odpowiedź w przedmiotowej kwestii, wszystko zostanie uregulowane.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że uchwała musiała zostać podjęta, ponieważ wymaga tego zmiana ustawy o finasowaniu zadań oświaty. Nie różni się ona niczym od uchwały, która była zmieniona tą uchwałą, ponieważ ustawodawca nakazał jednostkom samorządu terytorialnego ustalić stawkę za korzystanie przez jedną godzinę z wychowania przedszkolnego. Radni, podejmując przedmiotową uchwałę, podtrzymali wcześniej ustaloną stawkę 1,00 zł. Wspomniała też, że drugą kwestią, która nie wynika z uchwały, ale z zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jest określenie przez ustawodawcę zarówno stawki za korzystanie z przedszkola, jaki też stawki za korzystanie z wyżywienia, jako opłaty publicznoprawnej, co różni się od dotychczasowej interpretacji wyroków sądowych, wskazujących, że przedmiotowe stawki są należnościami cywilnoprawnymi i dlatego należy je traktować jako ekwiwalentność za korzystanie z każdej godziny wychowania przedszkolnego odpłatnego, jak również za korzystanie z wyżywienia. Potwierdziła, że, w związku z problem interpretacyjnym przepisu, zostało wysłane zapytanie do RIO, które ma wyjaśnić, jak traktować wspomnianą stawkę.

Radny Tomasz Wiciak podziękował za rzeczowe wyjaśnienie sprawy.

Radny Krzysztof Grzyb zapytał, czy kolejne zadania, jakie zaplanowane zostały na stadionie, a mianowicie: wymiana nawierzchni tartanowej, wyburzenie starego budynku i naprawa siedzisk oraz oświetlenie, będą wykonane w tym roku i z jakich środków.

Burmistrz Julian Kruszyński, ustosunkowując się do pytania, poinformował, że będą czynione starania, aby stopniowo przywracać go do pełnej sprawności. Prace rozpoczną się od wymiany ogrodzenia, a jeżeli wystarczy środków, rozebrana zostanie szatnia, a następnie wymienione siedziska. Zauważył jednak, że te zadania mogą zostać rozłożone w czasie i nie zostaną wykonane w tym roku.

Radny Jakub Włodarczyk, powracając do tematu konsultacji społecznych w kwestii wyboru wariantu "grzybka", ponownie zapytał o osobę, która wydała polecenie usunięcia danych z przebiegu konsultacji z serwera.

Burmistrz Namysłowa przekazał, że to on osobiście wydał takie polecenie i jako administrator danych nakazał skasowanie wyników tego głosowania, po odpowiednim upływie czasu, zgodnie z obowiązującym prawem.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, czy nad przebiegiem głosowania czuwała komisja i czy istnieje protokół z głosowania. Poprosił o podanie osób, które w niej zasiadały.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że istnieje protokół końcowy, sporządzony po odczycie wyników głosowania. Zauważył też, że system komputerowy automatycznie zliczał wszystkie głosy, dlatego też nie było potrzeby powoływania specjalnej komisji.

Radny Jakub Włodarczyk spytał, kto się podpisał pod protokołem.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że pod protokołem widnieje jego podpis.

Radny Jakub Włodarczyk poprosił o okazanie kopii protokołu na sesji, a jeżeli nie jest to możliwe przesłanie jej z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, uzupełniając wypowiedź Burmistrza, stwierdził, że głosowanie było w pełni transparentne, liczone przez system komputerowy.

Radny Krzysztof Grzyb odniósł się do głosowania i regulaminu przeprowadzonych konsultacji społecznych. Zapytał jak można zinterpretować zapisy pkt. 3. i 4. regulaminu, a mianowicie możliwości oddania kilku głosów przez tę samą osobę, skoro oddajemy głos przez imię, nazwisko i pesel.

Sławomir Stramski, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, poinformował, że zapisy regulaminu mają charakter ogólny, a system jest identyczny z systemem głosowania przy budżecie obywatelskim, gdzie mamy do czynienia z możliwością oddania więcej niż jednego głosu. W tym przypadku fizycznie nie było takiej możliwości, więc wspomniany zapis nie ma zastosowania do omawianego przypadku. Stwierdził też, że e-mail stanowił jedynie sposób na potwierdzenie, natomiast weryfikatorem był numer pesel. Osoba, która posłużyła się danym numerem pesel, nie mogła zagłosować dwukrotnie.

Radny Krzysztof Grzyb zwrócił uwagę, że regulamin nie był dostosowany do głosowania, które odbywało się w ramach konsultacji.

Radny Jakub Włodarczyk zgodził się z radnym Grzybem i stwierdził, że zapis regulaminu odnośnie sposobu głosowania mógł być różnie interpretowany.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski, odnosząc się do tematu, potwierdził, że w przypadku przedmiotowego głosowania weryfikatorem był nr pesel. Natomiast istniała możliwość oddania głosów za pośrednictwem jednego e-maila. Odbywało się to w sytuacji, kiedy nie było możliwości zagłosowania poprzez swój komputer i swojego e-maila, wówczas zainteresowani mogli przychodzić do urzędu miejskiego i miały możliwość oddania głosu w punkcie informacyjnym.

Radny Lech Konopka zauważył, że wykluczona została część osób z możliwości oddania głosu, ponieważ nie było informacji wskazującej, że można zagłosować w urzędzie. Jego zdaniem wszystko odbyło się za szybko, tym bardzie, że dopiero teraz ogłoszony został konkurs na centrum bioróżnorodności nad Widawą. Zaproponował ponowne przeprowadzenie głosowania.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski poinformował, że czynności podejmowane względem omawianego zadania nie są pośpiechem, ale celowym i zaplanowanym działaniem, które zakończyło się konsultacjami społecznymi w formie głosowania internetowego, co było zapowiedziane. Podkreślił, że były to bardzo szerokie konsultacje, co podkreślone zostało także przez Urząd Marszałkowski. Informacje na temat konsultacji były dostępne wszędzie i każdy, kto chciał zagłosować, mógł to zrobić. W swojej wypowiedzi wiceburmistrz zaznaczył, że nie widzi konieczności przeprowadzania ponownego głosowania. W wyniku głosowania wygrał "grzybek" w nowoczesnej formie i należy przyjąć się to do wiadomości.

Burmistrz Julian Kruszyński dopowiedział, że, w związku ze skargami, proces konsultacji głosowania był sprawdzany zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak Urząd Wojewódzki, jednak nie stwierdzono żądnych uchybień.

Radny Krzysztof Dzidowski zapytał, czy pojemniki na odzież, które są rozstawione na terenie całego miasta mogłyby być oznaczone numerem telefonu kontaktowego firmy, która nimi zarządza, ponieważ często wokół nich panuje nieporządek, a odzież porozrzucana jest wokół nich. Poruszył też sprawę remontu schodów na basztę i zadaszenia, które nie ma rynny odprowadzającej wodę, która spływa na przechodniów i chodnik. Poprosił o zajęcie się tą sprawą.

Burmistrz Julian Kruszyński poinformował, że zadanie naprawy schodów prowadzić będzie dyrektor NOK. Opracowana jest już wizja wykonania tych schodów razem z orynnowaniem i odprowadzaniem wody.

Radny Maciej Nawrot zapytał prezesa spółki "Ekowod", czy istnieją już plany uproduktywnienia terenu zdewastowanego przez wiatr na byłym lotnisku, ponieważ zalega tam bardzo dużo suchych gałęzi, a zbliża się okres zagrożenia przeciwpożarowego i należałoby w jakiś sposób zabezpieczyć teren. Poruszył też temat transportu odpadów plastikowych, gdzie po przejeździe transportu z takimi śmieciami więcej ich pozostaje niż jest zebranych. Zaproponował uszczelnienie samochodów.

Krzysztof Szyndlarewicz, prezes spółki "Ekowod", odpowiedział, że zwróci uwagę pracownikom odpowiadającym za zbieranie tych odpadów na większą staranność przy wykonywaniu pracy, ponieważ każdy pojazd posiada specjalne siatki zabezpieczające, które, przy przejeździe z jednej miejscowości do drugiej, powinny być obowiązkowo zakładane. Odnosząc się natomiast do pierwszego pytania, odnośnie terenu po lotnisku, poinformował, że w miesiącu kwietniu będzie on mulczowany, a na działkach leśnych będą trwały przygotowania do posadzenia lasu, natomiast pozostały teren zostanie przeorany i przygotowany pod uprawy rolne celem wydzierżawiania.

Radny Jakub Włodarczyk, powracając do tematu "grzybka", zapytał, czy można było wprowadzać zmiany do umowy o dofinansowanie, skoro była już wstępna koncepcja, że w tym miejscu powstanie nowy obiekt.

Wiceburmistrz Rafał Nowomiejski przekazał, że przygotowując się do konsultacji społecznych, również przy realizacji tego projektu, zawsze pozostaje się w kontakcie z przekazującym dotacje, w tym przypadku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, który w niniejszej kwestii poinformował, że nawet jeżeli nastąpi zmiana związana z realizacją zupełnie innego rodzaju obiektu, ale przy zachowaniu funkcji, to była szansa, żeby projekt zmienić. Do Urzędu Marszałkowskiego przekazywany był wniosek z planem funkcjonalno - użytkowym, co nie stanowi projektu budowlanego, ale swego rodzaju koncepcję tej inwestycji.

Radny Lech Konopka zapytał, czy na cmentarzu przy ul. Oławskiej udostępnione zostaną toalety. Zapytał też o stan realizacji żłobka.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że przekaże sprawę firmie "Nekro", która jest administratorem i zarządzającym na cmentarzu.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski odniósł się do tematu żłobka, przekazując, że pozostaje w  stałym kontakcie z Fundacją "Elementarz", która będzie realizować pomysł i później nim zarządzać. W swoje wypowiedzi przedstawił poszczególne etapy działań inicjujących zadanie. Wskazał, że Fundacja VELUX przekazała fundusze na realizację żłobka, sam wniosek został złożony przez Fundację "Elementarz", przy udziale i wsparciu Gminy Namysłów. Po roku oczekiwań wniosek został pozytywnie oceniony. Gmina Namysłów przekazała grunt. Odniósł się także do zagadnienia realizacji zadania, stwierdzając, że faktycznie fundacja obiecywała zakończyć inwestycję do końca tego roku, jednak występuje problem z pozyskaniem wykonawcy. Zgłosiło się dwóch oferentów, jednak proponowali sumy większe niż przeznaczony na zadanie budżet, dlatego też Fundacja "Elementarz" nie zdecydowała się na rozstrzygnięcie przetargu. Poinformował, że w chwili obecnej fundacja ponownie będzie wyłaniać generalnego wykonawcę, co ma nastąpić do końca kwietnia, a na początku maja ma zostać podpisana umowa. Projekt ma być etapowany i może się zdarzyć, że prace się przeciągną, ale zadanie na pewno będzie zrealizowane. Zapewnił też, że pieniądze przekazane na budowę żłobka nie trafią do innego miasta, a sama fundacja nie ma żadnych problemów finansowych.

Radna Urszula Łyżniak zapytała o realizację zadania doświetlenia posesji nr 26, po byłej weterynarii, gdzie znajduje się parę mieszkań. Wspomniała, że wielokrotnie poruszała ten problem, ponieważ jest tam bardzo ciemno, co zagraża bezpieczeństwu mieszkającym tam osób. Zapytała też o działkę przylegającą do wskazanej posesji od strony ul. Sybiraków, która jest bardzo zaniedbana i zaśmiecona. Ponadto poprosiła o doświetlenie ul. Na Skarpie chociaż jedną latarnią, ponieważ jest także bardzo ciemno w tamtej części osiedla.

Roman Kania, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ustosunkowując się do pierwszego pytania, odnośnie oświetlenia, odpowiedział, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami tego terenu, którzy zostali poinformowani o planach względem nieruchomości, która w tym roku ma być doświetlona. Zadanie zostało zapisane w budżecie gminnym.

Bogusława Ciupa, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, wypowiedziała się w kwestii drugiego pytania, informując, że przedmiotowa działka zostanie uprzątnięta.

Radny Tomasz Wiciak zapytał, czy w związku z oddaniem do użytkowania nowej kaplicy mogłyby odbywać się w niej Msze Święte. Zapytał też, czy jest prawdą, że Wojewoda Opolski uchylił częściowo uchwałę w sprawie zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu, który został zamieniony pod halę widowiskowo - sportową, i czy jeżeli Burmistrz zobowiązał się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a tego nie dokonano, ciążą na gminie jakieś konsekwencje finansowe.

Naczelnik Ciupa wyjaśniła, że studium jest podjęte i zmiana w studium nastąpiła. Natomiast uchwała została uchylona częściowo, ponieważ wskazana działka - teren zielony, nie miała oznaczonej odpowiedniej wysokości. Zauważyła też, że w samym studium działka ta jest przeznaczona już pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Burmistrz Julian Kruszyński, odpowiadając na pytanie w sprawie Mszy w kaplicy na cmentarzu, poinformował, że odbyła się już rozmowa z proboszczem Bartoszem Barczyszynem, który bardzo pozytywnie odniósł się do tematu. Ten temat, w chwili obecnej, jest rozstrzygany na poziomie kurii.

Radny Krzysztof Grzyb ponownie odniósł się do tematu "grzybka". Zapytał, na jakiej podstawie prawnej przeprowadzane konsultacje społeczne były ogłoszone.

Wiceburmistrz Nowowiejski odpowiedział, że konsultacje społeczne są jednym z elementów transparentnego zarządzania i w związku z tym nie ma potrzeby sięgać po przepisy prawa, żeby rozpisać konsultacje społeczne. Była to jedynie dobra wola i praktyka konsultowania z mieszkańcami przeprowadzanych zadań, ponieważ robione jest to wszystko dla nich.

Radny Maciej Nawrot zapytał, dlaczego bieg "Żołnierzy Wyklętych", którego organizatorem w tym roku była spółka NOSIR, zakończył się takim niepowodzeniem pod względem frekwencji, w stosunku do lat poprzednich.

Arkadiusz Bieda, prezes spółki NOSIR, odpowiedział, że ocena biegu jest oceną subiektywną każdego i każdy ma do tego prawo. Zauważył też, że w tym roku bieg miał trochę inną formę, a na samą frekwencję nie ma wpływu.

Radny Krzysztof Dzidowski odniósł się do stanu ul. Brzechwy. Stwierdził, że ulica wyłożona jest kostką, a podczas remontu ulic Moniuszki, Kopernika i Sejmowej stanowi drogę dojazdową, dlatego poprosił o jej wyrównanie po zakończonej inwestycji.

Prezes Szyndlarewicz odpowiedział, że na pewno, po zakończonej budowie, wszystko zostanie przywrócone do stanu poprzedniego. Poinformował też, że spółka, na okres remontu ulic, wykonała dodatkową drogę z dodatkowymi parkingami.

Radny Krzysztof Grzyb odniósł się do wypowiedzi wiceburmistrza Nowowiejskiego w kwestii obowiązku prawnego przeprowadzenia konsultacji, przytaczając zapis ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi o możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w ważnych sprawach dla gminy, a także o obowiązku podjęcia uchwały Rady Gminy, która ustalałaby zasady i tryb przeprowadzania niniejszych konsultacji. Interesowało go, czy została taka uchwała podjęta.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski stwierdził, że faktycznie Rada Gminy czy Burmistrz może ogłosić konsultacje zgodnie z pewną procedurą przyjętą w regulaminie i uchwale. Poinformował też, że takiej uchwały nie ma. Podkreślił jednak, że są to działania dynamiczne i jego zdaniem zastanawiające jest, czy nakładać na siebie takie ograniczenia, ponieważ ustalenie jednolitej procedury może nie przystawać do innego rodzaju głosowań.

Radny Jakub Włodarczyk odpowiedział, że ustawa nie nakłada obowiązku sporządzenia jednej ogólnej uchwały określającej zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych, ale może być podejmowana za każdym razem, kiedy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia konsultacji. Stwierdził on, że w ustawie jest mowa wyłącznie o uchwale, a nie o regulaminie. W związku z taką interpretacją zagadnienia wyraził on wątpliwość, czy konsultacje przeprowadzone w ważnej dla gminy sprawie, jaką z pewnością jest remont "grzybka", zostały  przeprowadzane zgodnie z prawem.

Radny Krzysztof Grzyb, popierając zdanie radnego Włodarczyka, również zapytał, czy konsultacje w przedmiotowej sprawie zostały przeprowadzone zgodnie z prawem, ponieważ nie zostały wypełnione założenia ustawy o samorządzie gminnym. Poprosił o ustosunkowanie się do tematu radcy prawnego.

Wiceburmistrz Nowowiejski stwierdził, że w jego opinii, konsultacje społeczne, które zostały przeprowadzone nad projektem utworzenia centrum bioróżnorodności nad rzeką Widawą, zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Jednak konkretna informacja w tym temacie zostanie przekazana na piśmie.

Radny Tomasz Wiciak zapytał, czy w związku z częściowym uchyleniem uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego ponownie musi być wyłożone studium do tego planu i czy za wykonanie planu ponoszone były jakieś koszty.

Naczelnik Ciupa poinformowała, że studium zostało wyłożone i zatwierdzone. Odnośnie samego planu przekazała, że w chwili obecnej dokument jest opracowywany i będzie dopasowany do studium. Przekazała też, że za przygotowanie planu wpłynęły dwie darowizny na zmianę planu w Kamiennej.

Radny Jakub Włodarczyk, podobnie jak radny Grzyb, poprosił o opinię radcy prawnego w temacie zgodności z prawem przeprowadzonych konsultacji.

Radna Leokadia Czarny, odnosząc się do tematu "grzybka", zauważyła, że wiele osób jest za projektem zachowującym stary jego wygląd. Nie jest też prawidłowe to, że wyniki głosowania zostały skasowane i nie dawały możliwości zweryfikowania ich. Według niej czynności były podejmowane za szybko, a informacja o nich mało rozpowszechniana.

Wiceburmistrz Rafał Nowowiejski ponownie przedstawił procedurę i sposób przeprowadzania konsultacji społecznych nad omawianym projektem zadania. Przekazał, że konsultacje społeczne były przeprowadzane na bardzo szeroką skalę, a ich finałem była sonda, która zakończyła się wynikiem pozytywnym dla nowoczesnej formy "grzybka". W ślad za takimi ustaleniami szły prace odpowiednich wydziałów, aby przygotować gotową dokumentację do przetargu. Cała procedura została wszczęta w marcu i przetarg został ogłoszony już 21 marca. Oczekiwane są dobre oferty, aby wyłonić najlepszego wykonawcę i ruszyć z pracami.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli okaże się, że w związku z wydaniem opinii prawnej trzeba będzie coś powtórzyć, skoro został już ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Zaproponował, aby przetarg ten wycofać, do momentu wydania opinii prawnej.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o harmonogram robót budowlanych, który wiceburmistrz Nowowiejski zobowiązał się przestawić, celem okazania, jak wygląda sytuacja i co zostało zrobione w temacie. Interesowało go, dlaczego zadania, które miały zostać rozpoczęte, nie zostały przekazane do wydziału zamówień publicznych, celem ogłoszenia przetargu.

Wiceburmistrz Nowowiejski poinformował, że pełna informacja, która dotyczy realizacji budżetu w ramach pierwszego kwartału, zostanie przekazana po zakończeniu pierwszego kwartału. Zakomunikował, że na dzień dzisiejszy część zadań została zrealizowana, część zadań ogłoszona, a część pozostaje jeszcze w wydziale zamówień publicznych. W ramach przetargu nieograniczonego złożonych zostało 12 wniosków, na łączną kwotę ok. 9 mln zł. W dalszej części wypowiedzi wskazał przykładowe zadania, które zostały ogłoszone zarówno w tym, jak też w poprzednim roku. Są to duże zadania, które obejmują m.in. przebudowę ul. Kopernika, Moniuszki i Sejmową, pięć zadań związanych z realizacją niskiej emisji, modernizacja SP nr 5 czy budowa drogi w Kowalowicach, a także  termomodernizacja OSP w Głuszynie. Wspomniał też o 9 zadaniach ogłoszonych na podstawie § 4. pkt. 8. prawa zamówień publicznych na kwotę blisko 500 tys. zł, m.in rozbudowa placów zabaw przy ul. Tęczowej, Prusa, Stawowej, Kolejowej, Wileńskiej, Kochanowskiego, a także rozbudowa placów zabaw w sołectwach, montaż brakującego oświetlenia w Baldwinowicach, Mikowicach i Kowalowicach, zagospodarowanie terenu przy ul. Stawowej. Są to postępowania, które zostały ogłoszone i w większości posiadają umowy. Oprócz tego wskazał także zadania, którym został nadany bieg, które zostały rozstrzygnięte, a także podpisane umowy na zadania związane z dostawami i usługami oraz zadania w ramach dostaw i usług, m.in. Usługi transportowe, utrzymanie terenów niezabudowanych oraz zaciągnięcie kredytu. W sumie jest to 46 postępowań.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o zadania ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie planuje przeprowadzić w roku bieżącym gmina. Wspomniał, że w pierwszym kwartale ma być przeprowadzone jeszcze postępowanie dla Smarchowic Śląskich, modernizacja remizy, rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa drogi w Kamiennej, budowa dróg osiedla Oławska - Grunwaldzka, przebudowa ogrodzenia na cmentarzu Jana Pawła, modernizacja szkoły w Bukowie Śl., zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej, budowa świetlicy w Brzozowcu. Interesowało go, kiedy zostaną ogłoszone niniejsze przetargi.

Wiceburmistrz Rafał Nowomiejski odpowiedział, że część zadań została ogłoszona, a część nie i to z bardzo prostej przyczyny, ponieważ nie zmieszczono się w czasie. Zaznaczył jednak, że nie jest to jednoznaczne z niezrealizowaniem budżetu w 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radną Marię Teodorczyk, aby, pod nieobecność jego zastępców współprowadziła z nim obrady sesji Rady Miejskiej.

Wyszedł Przewodniczący Rady Miejskiej.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, czy analizowane były kwoty przetargów, które są planowane, a kwoty, które wykonawcy sobie wyceniają i oczekują. Interesowało go, z których zadań trzeba będzie zrezygnować, jeżeli wszystkie zadania inwestycyjne zdrożeją średnio o 20%. Zapytał też, czy znowu zostanie zrzucone to na radnych, czy jednak możliwe będzie spotkanie celem podjęcia wspólnej decyzji.

Burmistrz Julian Kruszyński odpowiedział, że nic nie jest zrzucane na radnych, ponieważ jest to kwestia kompetencji. Wyraził także nadzieję, że radni tam, gdzie muszą podjąć decyzję, to nie uchylają się od czynności. Stwierdził też, że nie wie, które ze wskazanych zadań, nie zostanie zrealizowane. Prace ciągle trwają i robi się wszystko, aby zrealizować jak najwięcej inwestycji, ale nie wykluczył powstania przeszkód, chociażby w formie sytuacji na rynku wykonawczym, gdzie prace wykonawcze znacznie wzrosły, a co za tym idzie koszt inwestycji jest znacznie większy.

Wrócił Przewodniczący Rady Miejskiej.

Ad. 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za życzenia wielkanocne, jakie wpłynęły na jego ręce oraz samych radnych. Przypomniał też o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w dwóch egzemplarzach do 30 kwietnia.

Przewodniczący Rady poinformował, że do rady wpłynął wniosek podpisany przez rodziców uczniów klasy VI a SP nr 3 w Namysłowie, który wzywa do uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI a SP nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie. Ponadto przekazał, że takie samo pismo przekazane zostało Wojewodzie Opolskiemu, który niniejszej uchwały nie uchylił.

Przewodniczący zaprosił także na Namysłowskie Spotkania Filmowe "Bliżej Gwiazd", które odbędą się 21-22 kwietnia br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury, gdzie swoje ławeczki odsłonią Anna Dereszowska i Michał Żebrowski, a także na II Turniej Kwitnącej Jabłoni do Ligoty Książęcej 28 kwietnia 2018 r.

Ad. 8. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do protokołu z sesji 22 lutego 2018 r. radny Jakub Włodarczyk wniósł uwagę, która odnosiła się do błędnego oznaczenia wyników głosowania nad przedłożeniem informacji jednostek organizacyjnych i spółek gminy Namysłów na późniejszy termin. Uwaga w projekcie protokołu została uwzględniona.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 15 radnych.

"Za" przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej z 22 lutego 2018 r.  głosowało 15 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono. Protokół został przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej z 26 lutego 2018 r.  głosowało 15 radnych. Głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie stwierdzono. Protokół został przyjęty.

Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski

Janusz Czubkowski, mieszkaniec Nowych Smarchowic, zapytał, dlaczego w uchwale odnośnie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi nie został uwzględniony obowiązek czipowania psów. Zapytał też o sprawę chlewni i ekspertyz, jakie oczekiwane są w przedmiotowej kwestii. Według niego Burmistrz nie powinien zwlekać z wydaniem decyzji negatywnej i wydać ją już teraz, bez dodatkowych dokumentów,  jeżeli posiada opinię rzeczoznawców z ochrony środowiska, która całkowicie neguje pomysł realizacji przedmiotowej inwestycji we wskazanych lokalizacjach.

Naczelnik Kania, odniósł się do zagadnienia budowy chlewni. Stwierdził, że procedura wydawania decyzji środowiskowej uwarunkowana jest zapisami ustawy. W tym temacie ustawodawca wymaga, aby wystąpić do trzech organów współopiniujących. Nie jest możliwe wydanie decyzji środowiskowej, jeżeli nie ma opinii z "Wód Polskich", a jej pominięcie możliwe jest wyłącznie w sytuacji upływu terminu ustawowego, a instytucja zwleka z wydaniem stanowiska. Zauważył, że w tym jednym przypadku "Wody Polskie" poprosiły o zwłokę, ponieważ chcą dokładnie rozeznać temat i wydać opinię do 15 kwietnia br. Burmistrz nie może wydać decyzji środowiskowej tylko na podstawie jednego dokumentu, ale musi zebrać wszystkie opinie wymagane prawem. Podkreślił też, że decyzja środowiskowa musi być należycie przygotowana, a uzasadnienie w pełni wyjaśniać, dlaczego Burmistrz chce odrzucić lokalizację tych ferm, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że inwestor będzie się odwoływał od decyzji środowiskowej.

Burmistrz Julian Kruszyński, uzupełniając wypowiedź naczelnika Kani, stwierdził, że Komisja Urbanistyczna ma opinię na ukończeniu i oczekiwana jest ona tuż po świętach. Warto poczekać też na decyzję z "Wód Polskich", ponieważ wówczas posiadać będziemy komplet dokumentów, na podstawie których możemy wydać opinię środowiskową. W swojej wypowiedzi podniósł również temat oszczerczych ulotek, jakie rozprowadzone zostały zarówno w Minkowskiem,  Przeczowie, Niwkach oraz Ligocie Księżącej, gdzie, według anonimowego informatora, Burmistrz dogadał się z inwestorem i po wyborach wyda pozwolenie na lokalizację. Zaznaczył, że jest to szczyt głupoty i polityczne kłamstwo, dlatego też zdecydował się zgłosić incydent na policję z prośbą o ściganie  osoby, która pomawia nie tylko jego, ale również jego rodzinę. Wyraził też nadzieję, że ten, kto produkuje i kolportuje przedmiotowe ulotki, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Uspokoił też mieszkańców Przeczowa i Minkowskiego, że podtrzymuje wszystko, co powiedział na poprzedniej sesji, i po otrzymaniu przedmiotowych opinii wyda decyzję w tej sprawie.

Krzysztof Jankowiak, Komendant Straży Miejskiej, wypowiedział się odnośnie zagadnienia czipowania psów. Poinformował, że taki temat został już podjęty i w tej chwili trwają prace nad opracowaniem jednego systemu rejestracji czipowanych psów. W chwili obecnej istnieje kilka baz, ale są one nieaktywne, dlatego też podejmowanie takich czynności właściwie nie ma sensu. Podkreślił też, że w zapisach uchwały jest mowa o trwałym oznakowaniu psów, a w samej gminie Namysłów zaczipowanych jest ok. 2.5 tys. psów.

Barbara Chodziak, mieszkanka gminy Namysłów, zapytała, jaki jest tok postępowania w sytuacji, kiedy opinię, jakie mają nadejść w kwestii budowy chlewni, okażą się pozytywne dla inwestora. Zapytała też, co z pałacem w Minkowskiem i czy właściciel płaci podatki, ponieważ na spotkaniu z mieszkańcami ustalono, że jeżeli nie są one opłacane, gmina odda sprawę do komornika.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że opinie gremiów, do których wystąpiono o opinie, są dla niego umocowaniem doradczym w podjęciu jak najlepszej decyzji. Poprosił o chwilę cierpliwości w przedmiotowej kwestii. Odnośnie sprawy pałacu stwierdził, że nie  może publicznie udzielać takiej informacji, kto płaci, a kto zalega z płatnościami. Oświadczył, że w tej sprawie wie, że właściciel nieruchomości zmaga się z różnymi dolegliwościami chorobowymi, które uniemożliwiają mu wykonywanie ciążących na nim obowiązków. Podkreślił, że temat należy przeanalizować i po konsultacji z dziećmi wspomnianej osoby, które są współwłaścicielami nieruchomości, podjąć konkretne działania, ponieważ pałac niszczeje.

Radna Danuta Łukasiak podziękowała służbom gminnym za szybką interwencję i pomoc w zabezpieczeniu i umieszczeniu w przytulisku bezdomnego, który mógłby zamarznąć, w związku z nastającymi mrozami.

Prezes Szyndlarewicz odniósł się do tematu ulotek oczerniających Burmistrza Namysłowa, które rozprowadzane były razem z gazetą powiatową. Zauważył, że na sali jest osoba, która zajmuje się kolportażem tej gazety na zlecenie starostwa i jest to radny Rady Miejskiej w Namysłowie. Poprosił radnego o informację, czy osobiście rozprowadza tę gazetę na terenie Minkowskiego i Przeczowa, czy komuś udostępnił pewną ilość egzemplarzy, i wskaże komu, ponieważ to, co się stało, było polityczną podłością.

Radny Marek Sroga odpowiedział, że nie opłacało mu się jeździć z taką ilością egzemplarzy, żeby specjalnie dawać tam jakieś ulotki. Stwierdził, że są to jakieś insynuacje.

Radna Leokadia Czarny, zwracając się do radnego Srogi, poprosiła, żeby odpowiedział na zadane pytanie, chociażby z szacunku do niej.

Radny Marek Sroga odpowiedział, że Burmistrz skierował sprawę do właściwych służb, które wypowiedzą się w temacie, wówczas on się ustosunkuje.

Radny Lech Konopka zauważył, że ta sprawa nie powinna być w tej chwili rozstrzygana. Życząc wszystkim wesołych świąt, poprosił o zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Radny Jakub Włodarczyk pochwalił wykonanie placu zabaw pod "grzybkiem". Według niego jest to najlepszy plac zabaw w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej również zajął stanowisko w sprawie procederu rozprowadzania oszczerczych i anonimowych ulotek, który jest dla niego działaniem porażającym i haniebnym.

Janusz Czubkowski, odnosząc się do pomówień względem Burmistrza Juliana Kruszyńskiego zapewnił, że nie jest mu znana żadna z osób, które występowały przeciwko lokalizacji inwestycji budowy chlewni, która mogłaby dopuścić się takiego czynu.

Radny Maciej Nawrot pogratulował obywatelskiej postawy Kazimierzowi Pękałowi i jego synom, którzy dzięki szybkiej interwencji podjęcia akcji reanimacji uratowali życie mieszkańcowi Niwek, u którego zatrzymała się akcja serca.

Burmistrz Julian Kruszyński złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych.

Ad. 10. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej

Wobec wyczerpania tematów porządku obrad Przewodniczący Rady, przyłączając się do życzeń, zakończył obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Ewelina Małko

Wersja XML