Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Nr XLI/18 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 8 października 2018 roku

    Protokół Nr XLI/18
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
8 października 2018 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Zabielny otworzył sesję, stwierdzając, na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), że uczestniczy w niej 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący poinformował, że na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący powitał Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego wraz z zastępcą Rafałem Nowowiejskim, skarbnika gminy Iwonę Wilczyńską, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, radcę prawnego Monikę Wojnowską, prezesów spółek gminnych: Mirosława Lewandowskiego z ZAN, Janusza Nowaka z ZEC i Krzysztofa Szyndlarewicza z Ekowodu, przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierza Kosa, dyrektorów placówek oświatowych, Annę Gałczyńską - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Krzysztofa Balawendera - dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury, przedstawicieli Fundacji "Elementarz" w tym Prezesa Andrzeja Jabłońskiego, przedstawicieli generalnego wykonawcy Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie, mieszkańców gminy Namysłów oraz radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie do pkt. 4. uchwały nr 14) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad ww. projektu uchwały głosowało 19 radnych.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Andrzejowi Tomczykowi,
  2) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok",
  3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18,
  4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja - przyszłością" numer projektu RPOP.09.01.01-16-0005/18,
  5) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18,
  6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska,
  8) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  9) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  10) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  11) stanowiska-apelu Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z występami objazdowych przedstawień i pokazów, wykorzystujących dzikie zwierzęta, na nieruchomościach będących własnością Gminy Namysłów,
  12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok,
  14) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów za rok szkolny 2017/2018.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 8. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Kruszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 14 sierpnia 2018 r. do 8 października 2018 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XL sesji 14 sierpnia 2018 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Następnie Burmistrz podziękował radnym za współpracę, determinację i aktywność. Życzył radnym powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych. Podziękował współpracownikom z Urzędu Miejskiego, w szczególności Pani Skarbnik, a także prezesom spółek, radnym Namysłowskiej Rady Seniorów, przewodniczącym zarządów osiedli, sołtysom oraz  dyrektorom jednostek organizacyjnych.

Rafał Nowowiejski Zastępca Burmistrza Namysłowa podziękował wszystkim za 4 lata współpracy i wspólnych doświadczeń. Podziękował za rozmowę i dialog, dzięki którym udało się w Namysłowie pobudzić mieszkańców do współdecydowania o Gminie Namysłów - dzięki Namysłowskiej Radzie Seniorów czy Młodzieżowej Radzie Miejskiej; za odpowiedzialność i mądrość, które pozwoliły na realizację zamierzonych spraw; za śmiałość i pomysły, które udało się zrealizować. Życzył powodzenia 21 października i zachęcił do udziału w wyborach.

Przewodniczący Rady przekazał na ręce Burmistrza książkę pt. "Sztuka afirmacji" z życzeniami, aby Burmistrz nadal "afirmował życie" i uwalniał uśmiech.

Burmistrz Kruszyński podziękował mieszkańcom gminy Namysłów za 4-letnią kadencję. Osobne podziękowania złożył p. Zdzisławowi Zabornemu i p. Józefowi Sypce, którzy utrwalają chwile na fotografiach.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady powitał Panie Barbarę Krupnik i Beatę Wiszniewską - Ksel z namysłowskiego Veluxa oraz p. Tomasza Balcerowskiego - Prezesa firmy EKOINBUD.

Andrzej Jabłoński Prezes Fundacji Velux poinformował, że Innowacyjny Żłobek Integracyjny zostanie wybudowany w Namysłowie wiosną 2019 r. dzięki funduszom Fundacji Elementarz i dzięki sponsorom.

Prezes firmy EKOINBUD Tomasz Balcerowski przedstawił prezentację obrazującą powstanie żłobka w budownictwie prefabrykowanym z drewna. Przedstawił informację na temat energooszczędności, ekologii. Pokazał zdjęcia dotychczasowych obiektów, które powstały w opisywany sposób i w jakich terminach. Porównał również koszty finansowe budowy obiektów murowanych oraz tych, powstałych w technologii energooszczędnej. Poinformował, że 5 października br. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę żłobka w Namysłowie, który ma się składać z 4 sal bawialnych, sali ćwiczeń i sali dydaktycznej oraz kuchni cateringowej.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji:

 1. Tomasz Wiciak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie między sesjami, odbyła się 2 października. Przedmiotem obrad komisji były projekty uchwał na bieżącą sesję, które zostały zaopiniowane pozytywnie.
  Maria Teodorczyk - Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że od czasu ostatniej sesji odbyły się 2 posiedzenia Komisji.
  Tomasz Wiciak podziękował radnej Teodorczyk za prowadzenie Komisji. Następnie, jako członek Gminnej Komisji Szacowania Szkód spowodowanych suszą, stwierdził, że panuje chaos w komunikacji z Państwowym Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Przekazał informację dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach.
 2. Urszula Łyżniak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki poinformowała, że członkowie komisji obradowali 2 razy. 11 września br. realizowali temat dotyczący realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2018 r., pozytywnie ocenili funkcjonowanie spółki Ekowod za 2017 r. oraz analizowali zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów w latach 2014-2017. Natomiast na posiedzeniu 2 października br. członkowie komisji pozytywnie ocenili działalność spółki ZEC za 2017 r. oraz zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję. Przewodnicząca podziękowała radnym za pracę w Komisji, Burmistrzowi, Skarbnikowi, urzędnikom, prezesom za udział w posiedzeniach Komisji.
 3. Maria Teodorczyk - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że 11 września br. członkowie komisji realizowali temat dotyczący funkcjonowania spółki NOSiR w związku z zarządzanymi obiektami sportowymi. Na posiedzeniu 2 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Namysłowskiej Rady Seniorów oraz Uniwersytetu III Wieku. Podczas tego posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na bieżącą sesję.
 4. Krzysztof Dzidowski - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja obradowała 2 razy. 10 września br. oceniła realizację zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2018 r. 4 października br. omówiła temat dotyczący zabezpieczenia osób bezdomnych i samotnych w okresie zimowym oraz zaopiniowała projekty uchwał. Podziękował naczelnikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, prezesom spółek oraz Burmistrzom za udział w komisjach i merytoryczną współpracę.
 5. Leokadia Czarny - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że od czasu ostatniej sesji Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych obradowała dwukrotnie. Na posiedzeniu 13 września br. członkowie komisji zapoznali się z tematem dotyczącym współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie tworzenia i wdrażania projektów mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Na posiedzeniu 5 października br. członkowie komisji realizowali temat dotyczący stanu bazy lokalowej placówek zdrowia i pomocy społecznej oraz zaopiniowali projekty uchwał na bieżącą sesję. Podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniach komisji.
 6. Danuta Łukasiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja, od ostatniej sesji, obradowała po raz pierwszy 17 września. Na posiedzeniu rozpatrzono 3 skargi na działalność Burmistrza Namysłowa i stwierdzono, że są one nieuzasadnione, a także zapoznano się z informacją na temat efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy Namysłów. Na posiedzeniu 5 października br. zapoznano się z informacją na temat dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy za 2017 i I półrocze 2018 roku oraz zaopiniowano projekty uchwał na bieżącą sesję. Podziękowała członkom Komisji za zaangażowanie i współpracę.

Radna Teodorczyk podziękowała Burmistrzom i urzędnikom za okazaną pomoc, współpracę, wsparcie.

Skarbnik gminy Iwona Wilczyńska przyznała, że nie spodziewała się takich podziękowań i miłych słów. Podziękowała wszystkim współpracownikom z Wydziału Finansowego, sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych, naczelnikom, Burmistrzom oraz radnym.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Andrzejowi Tomczykowi:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 849/VII/18.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę, aby na obrady sesji dołączył p. Tomczyk, któremu wręczony zostanie tytuł i statuetka.

Radny Włodarczyk zaproponował, aby dokończyć głosowanie nad projektami uchwał.

2) przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok":

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 850/VII/18.

3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja bez barier" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0004/18:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 851/VII/18.

4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Edukacja - przyszłością" numer projektu RPOP.09.01.01-16-0005/18:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 852/VII/18.

5) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. "Moja szkoła, mój sukces!" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0006/18:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 853/VII/18.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Włodarczyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 854/VII/18.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Włodarczyk. W sesji brało udział 19 radnych).

7) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 855/VII/18.

8) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 856/VII/18.

9) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 857/VII/18.

10) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 858/VII/18.

11) stanowiska-apelu Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z występami objazdowych przedstawień i pokazów, wykorzystujących dzikie zwierzęta, na nieruchomościach będących własnością Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 14 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 859/VII/18.

12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 860/VII/18.

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

Radny Wiciak zapytał, co zostanie wykonane za kwotę 160 tys. zł w sołectwie Smogorzów.

Naczelnik Kania odpowiedział, że roboty budowlane w zakresie budowy parkingu na terenie należącym do Parafii Rzymskokatolickiej.

Radny Włodarczyk zapytał, czy 20 mln zł z zaciągniętego kredytu zostało wykorzystane.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że gmina nie zaciągnęła żadnych środków z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Radny Grzyb zapytał o plan wydatków inwestycyjnych; jakie inwestycje nie zostały zrealizowane i czy zostaną przeniesione na kolejny rok.

Skarbnik gminy poinformowała, że w budżecie na planowane wydatki majątkowe jest zaangażowanych ponad 27 mln zł, planowane niecałe 34 mln zł, natomiast wydatkowanych ponad 10 mln zł. Wyjaśniła, że poprzez "zaangażowanie" należy rozumieć zapłacone faktury, podpisane umowy z wykonawcą w celu realizacji.

Przewodniczący Rady powitał "Zasłużonego Obywatela Gminy Namysłów" Pana Andrzeja Tomczyka.

Radny Grzyb zapytał o realizację inwestycji strategii niskoemisyjnej, stworzenie centrum bioróżnorodności i budowę skate parku.

Naczelnik Kania poinformował, że skate park powstanie w Namysłowie w bieżącym roku. Projekt dotyczący strategii niskoemisyjnej jest w trakcie realizacji, a na projekt bioróżnorodności zostały ogłoszone dwa przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte i Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z wnioskiem o zmianę strategii rozpisywania projektu.

Radny Włodarczyk zapytał, czy linia kredytowa zostanie uruchomiona w momencie, gdy wszystkie zadania inwestycyjne zostaną rozliczone i okaże się, że brakuje środków własnych.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że tak. Odsetki naliczane z kredytu to wydatek bieżący, więc ważne jest to, aby uruchomić go jak najpóźniej.

Radny Włodarczyk zapytał, ile zadań wymienionych w załączniku inwestycyjnym do budżetu zostało już rozliczonych.

Ze względu na brak możliwości odpowiedzi na pytanie podczas sesji uzgodniono, że odpowiedź zostanie radnemu udzielona na piśmie.

Radny Wiciak zapytał o budowę świetlicy wiejskiej w Żabie i Nowym Folwarku, modernizację boiska w Głuszynie i modernizację stadionu, budowę ciągu pieszo-rowerowego ze Smarchowic Wielkich do Namysłowa.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone w sprawach różnych.

Radny Włodarczyk zapytał, ile Gminę będzie kosztowało wprowadzenie linii autobusowej.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że odpowiedź zostanie udzielona w sprawach różnych.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 861/VII/18.

14) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów:

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 862/VII/18.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 849/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" Panu Andrzejowi Tomczykowi, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie tytułu oraz statuetki.

Włodzimierz Putowski poinformował, że p. Tomczyk był jednym z inicjatorów działań namysłowskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej; kiedyś Prezesem, a obecnie honorowym członkiem. Podkreślił zaangażowanie p. Tomczyka we wszystkie organizowane uroczystości.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kowalczyk. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Pan Andrzej Tomczyk stwierdził, że każda praca społeczna musi wynikać z potrzeby serca. W jego przypadku jest to również obowiązek patriotyczny i chęć spłacenia długu tym wszystkim, którzy mieli odwagę stanąć w obronie ojczyzny. Podziękował tym, którzy dostrzegli jego zasługi i złożyli wniosek o nadanie tytułu.

Ad. 5.

Informacja została przyjęta.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji 2 pisma złożyła radna Urszula Łyżniak. Oba dotyczyły wniosków do projektu budżetu gminy na 2019 r.

Przewodniczący Rady prosił o odpowiedź na pytania radnych zadane wcześniej na sesji.

Naczelnik Kania poinformował, że ze względu na brak otrzymania dofinansowania na budowę świetlic z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina będzie budować świetlicę w Żabie. Modernizacja stadionu sportowego w Głuszynie uzależniona jest od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi.

Radny Wiciak zapytał o budowę ciągu pieszo-rowerowego  z Namysłowa do Smarchowic Wielkich oraz o plany budowy pozostałych ciągów pieszo-rowerowych.

Naczelnik Kania wyjaśnił, że ciągi pieszo-rowerowe przy ul. Sworowskiego, w Objaździe oraz I etap prac na odcinku Bukowa Śl. - Michalice zostaną zrealizowane zgodnie z planem. Naczelnik Kania poinformował, że jeśli chodzi o budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Smarchowice Wlk. - Namysłów to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przedmiotowego ciągu, jak również przebudowy ul. Jana Pawła II z budową 3 rond. Gmina ma dofinansować przedsięwzięcie kwotą 450 tys. zł, ale ma to nastąpić w 2019 r.

Radny Węglarz zapytał o budowę drogi w Nowych Smarchowicach.

Naczelnik Kania odpowiedział, że zadanie polegające na budowie drogi wraz z kanalizacją sanitarną zostanie złożone do projektu budżetu na 2019 r.

Radna Wolska zapytała o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od wsi Kamienna do szkoły podstawowej.

Naczelnik Kania odpowiedział, że może być zagrożony termin zakończenia prac omawianego ciągu.

Radna Łukasiak poinformowała, że przed sesją sołtysi Wereszczyński i Pękał zgłosili uwagi do uruchomionego dowozu autobusowego. Następnie, w odniesieniu do słów radnego Włodarczyka, stwierdziła, że nie można ludzi z terenu wiejskiego gminy pozbawić połączenia z Namysłowem.

Radna Łyżniak zgodziła się ze słowami radnej Łukasiak odnośnie konieczności połączenia Namysłowa z 32 wioskami. Zapytała o zamontowanie oświetlenia ulicznego na ul. 1 Maja i  Na Skarpie.

Naczelnik Kania odpowiedział, że przy ul. 1 Maja zostaną zamontowane 4 lampy.

Radny Włodarczyk poinformował, że nie jest przeciwny uruchomieniu dowozów na terenie gminy. Przyznał, że zastanawiają go koszty; czy taniej jest zlecać wykonanie zadania zewnętrznej firmie, czy kupić przez gminę własny autobus. Prosi o odpowiedź na piśmie. Zapytał, co z inwestycjami, na które przeprowadzone były postępowania przetargowe, a nie zostały rozstrzygnięte.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że na niektóre zadania będą ogłaszane kolejne przetargi, pozostałe zadania zostaną przeniesione na kolejny rok.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kowalczyk. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Radna Czarny poruszyła prośbę mieszkańców, aby na placu zabaw w Parku im. Kopernika zamontować urządzenie zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto zwróciła uwagę, że na ww. placu zabaw nie ma żadnej ławki z oparciem.

Burmistrz Kruszyński przyznał, że ideą było, aby place zabaw były dostępne również dla dzieci niepełnosprawnych. Stwierdził, że w kolejnym roku budżetowym powstałe place zabaw zostaną uzupełnione o urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Radny Grzyb poruszył temat konieczności "wyposażenia" nowo powstałych dróg w znaki drogowe. Podał przykład drogi w Apostołach.

Naczelnik Kania odpowiedział, że wykonawca budowy ul. Apostołów w Smarchowicach Wielkich zamontował wszystkie znaki, jakie obejmował projekt.

Radna Medyk poruszyła temat dotyczący zanieczyszczenia rzeki Widawy.

Radny Włodarczyk zapytał o przebudowę Placu Powstańców Śląskich, na który Gmina wydała ponad 600 tys. zł. Zapytał, co z planowaną fontanną. Zapytał, czy "źródełko", które się tam znajduje, ma spełniać jakąś funkcję.

Naczelnik Kania stwierdził, że jest to kwestia gustu i poinformował, że fontanna na Pl. Powstańców Śląskich od początku miała mieć przedstawioną formę. Następnie naczelnik poruszył problem zakazu kąpania w fontannach.

Radny Wiciak zapytał o losy hali widowiskowo-sportowej.

Prezes Szyndlarewicz poinformował, że na ukończeniu są prace projektowe. Hala ma powstać przy ul. Braterskiej. Poinformował, że trwają ostatnie uzgodnienia i został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.

Radny Włodarczyk zapytał, czy znana jest suma, jaką gmina musiała dołożyć do zadań inwestycyjnych, w celu rozstrzygnięcia przetargów.

Skarbnik gminy poinformowała, że odpowiedzi udzieli na piśmie.

Radna Teodorczyk przypomniała, że podczas kończącej się kadencji miała miejsce kontrowersyjna reforma oświaty. Zapytała, ile kosztowała gminę reforma oświatowa.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że jest to kwota ponad 1 mln zł.

Radny Wiciak prosił Burmistrza o podsumowanie mijającej kadencji. Prosił o informację, co Burmistrz uznaje jako swój największy sukces, a co traktuje za porażkę.

Burmistrz Kruszyński odpowiedział, że nie będzie obecnie prowadził kampanii wyborczej.

Radny Węglarz podziękował sołtysowi Smarchowic Wielkich oraz mieszkańcom za organizację tegorocznych dożynek gminnych.

Burmistrz Kruszyński zwrócił uwagę na wzorową współpracę między radnym Węglarzem a sołtysem Paczkowskim i stwierdził, że gdyby nie ich zaangażowanie, to nie udałoby się zorganizować tak wspaniałej uroczystości. Pogratulował im organizacji. Za pomoc i zaangażowanie przy organizacji dożynek Burmistrz podziękował również Namysłowskiemu Ośrodkowi Kultury, Wydziałowi Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziałowi Promocji i Rozwoju Urzędu.

Radna Teodorczyk stwierdziła, że sukcesem Burmistrza była Rada Miejska.

Radny Marek poinformował, że eksponaty dożynkowe można oglądać w Muzeum Techniki Młynarskiej.

Burmistrz Kruszyński poinformował, że w mijającej kadencji jego priorytetem było łączenie radnych, a nie dzielenie. Wyraził radość ze wszystkich wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć.

Radna Łukasiak zapytała, kiedy radni mają oddać tablety.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na pewno podany będzie w tej sprawie komunikat.

Radny Włodarczyk złożył prośbę, aby w "Gazecie Namysłowskiej" został umieszczony artykuł dotyczący zakazu spalania odpadów komunalnych w piecach.

Radny Łuczak podziękował Naczelnikowi Kani za zamontowanie oświetlenia w Głuszynie.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady poinformował, że:

Przewodniczący Rady, w imieniu radnych, podziękował pracownikom biura obsługi Rady Miejskiej za pomoc, wsparcie i współpracę przez ostatnie 4 lata. Podziękował Burmistrzowi i jego służbom, kierownikom, dyrektorom, sołtysom, przewodniczącym osiedli za obecność i możliwość współpracy. Podsumował mijającą kadencję - ogrom pracy, ok. 850 podjętych uchwał, 41 sesji, 6 komisji stałych i 1 doraźna powstanie Namysłowskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Konwentu Sołtysów. Następnie przeprosił za wszelkie niedociągnięcia i urazy. Na zakończenie wszystkim obecnym na sali życzył codziennego spełniania marzeń.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Wiciak. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Ad. 8.

"Za" przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych.

Ad. 9.

Radny Sroga poinformował o obecnym na sali i chcącym zabrać głos Grzegorzu Szulakowskim.

Grzegorz Szulakowski poinformował, że dzięki Panu Burmistrzowi podpisał umowę najmu sali przy ul. Dubois na 3 lata. Stwierdził jednak, że sala wymaga remontu i nakładu sporej ilości środków finansowych. Zapytał, czy istnieje możliwość zmiany uchwały, aby umowa najmu została zawarta na dłuższy okres. Następnie zapytał o nieużytkowaną salę mieszczącą się w budynku basenu. Stwierdził, że miał podpisać umowę na wynajem tej sali, ale spółka NOSiR wycofała się z tego. Poinformował, że przekazano mu trzy różne informacje w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Ponadto 4 tygodnie temu złożył pismo z wnioskiem o przedstawienie mu przyczyn wycofania się z planowanej do zawarcia umowy. Nie otrzymał odpowiedzi. Przyznał, że czuje się oszukany.

Prezes Szyndlarewicz poinformował, że pismo zostało wysłane na podany adres, który jest skrytką pocztową. Spółka otrzymała z poczty informację, że skrzynka jest nieaktualna. Stwierdził, że jeśli p. Szulakowski podejdzie do siedziby spółki NOSiR, to na pewno otrzyma odpowiedź.

Pan Szulakowski stwierdził, że był po odpowiedź wcześniej, ale jej nie otrzymał. Stwierdził, że ma dość kłamstw, że mógłby trenować sportowców w innych miastach Polski, ale honor mu na to nie pozwala, bo pochodzi z Namysłowa.

Prezes Szyndlarewicz, jako radny powiatowy, stwierdził, że radni Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, rokrocznie, przekazywali 1 mln zł na dofinansowanie szpitala. Poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu Namysłowskiego ze strony Prezesa szpitala padły słowa podziękowania dla Zarządu Powiatu. Stwierdził, że brakło podziękowań dla Burmistrza i Rady Miejskiej. Przypomniał, że podczas kadencji 2010-2014 gmina ani groszem nie wsparła szpitala. Stwierdził, że to jest wyznacznik budowania wspólnoty, że radni wspólnie podejmowali decyzje w tej sprawie, a Burmistrz, mimo różnic politycznych, zobowiązanie wyborcze wypełnił do końca. Stwierdził, że to sukces wszystkich mieszkańców, że w Namysłowie jest szpital. Następnie, jako Prezes spółki Ekowod, podziękował za współpracę. Poinformował również, że namysłowski szpital ma ponad 800 tys. zł straty, a spółka Ekowod na koniec sierpnia br. ma zysk w kwocie 786 tys. zł.

Radny Namysłowskiej Rady Seniorów Józef Sypko stwierdził, że ławki bez oparć służą mieszkańcom dłużej i nie są niszczone przez młodzież. Na zakończenie stwierdził, że czas mija, a momenty uchwycone na fotografiach można zatrzymać.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów Kazimierz Kos podziękował za mądrość, serce i współpracę.

Mieszkaniec wsi Minkowskie zapytał o odpowiedź na poruszony ok. 2 miesiące temu problem braku kanalizacji we wsi.

Naczelnik Kania odpowiedział, że przy projektowaniu budżetu gminy na 2019 r. w miesiącach październik-listopad wiadomo będzie czy gmina udzieli dofinansowania przy budowie kanalizacji i na jakich zasadach.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady zakończył obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Protokołowała
Justyna Cieślak

Wersja XML