Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Namysłowie
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 4107500
fax. 77 4107509
NIP: 7521131978, REGON: 004501839
e-mail:
e-mail:
strona internetowa: http://www.opsnamyslow.pl/
bip: http://bip.namyslow.eu/3474/1993/osrodek-pomocy-spolecznej.html  

adres skrzynki ePUAP: OPSNamyslow 


Godziny pracy urzędu:  7:00 - 15:00.

Informujemy, że do dnia 17 maja 2021 r. nastąpiła tymczasowa zmiana siedziby Ośrodka. Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres: Namysłów, ul. Pl. Wolności 1 


Dane do faktur
Faktury prosimy wystawiać na:
Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
NIP: 752-13-59-204, REGON: 531413159
Płatnik
Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie’
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów


OPS jest jednostką budżetową  Gminy Namysłów

Obsługę budżetu OPS w Namysłów prowadzi Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Numery kont bankowych:


Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Namysłowie nr 07 8890 0001 0011 4837 2000 0001
(•odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze, alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, nienależnie pobranych: ◦świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych,)


Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 82 8890 0001 0011 4837 2000 0009 (•nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki  Alimentacyjnej wraz z odsetkami; zwrot świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz Zaliczki Alimentacyjnej za lata ubiegłe)


Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 93 8890 0001 0011 4837 2000 0005
(Wpłaty z tytułu: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, zasiłki stałe, dodatki energetyczne, opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)

Podstawą gospodarki finansowej OPS jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki zatwierdzany prze Burmistrza Namysłowa
Działalność c OPS w zakresie zadań własnych gminy finansowana jest z budżetu Gminy Namysłów oraz otrzymanych dotacji z budżetu państwa
Środki finansowe na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie pochodzą z budżetu państwa


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 77/410-75-09

Wersja XML