Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.
Dyrektor – Katarzyna Jóźwiak
Zastępca Dyrektora – Malwina Jabłońska
Główny Księgowy - Bożena Sikora 


Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Namysłowie  kieruje Dyrektor, który zarządza jednostką na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Namysłowa. Dyrektor zarządza OPS i reprezentuje go na zewnątrz.


Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Namysłowa za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji OPS oraz organizację i skuteczność pracy OPS. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.


Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników OPS. Jako kierownik OPS, Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami OPS oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.


Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz zawiera umowy cywilnoprawne w sprawach dotyczących zadań statutowych.


Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Wykonując powierzone zadania, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań, wynikających z zakresu działania OPS, w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych oraz nadzorują i koordynują ich działalność.


Podczas nieobecności Dyrektora  Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Zastępca  Dyrektora.  Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich  zadań  działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

Wersja XML