Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie rozpoczął swoją działalność w 1996 roku na mocy Uchwały Nr XIX/205/96 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 marca 1996 r. - PDFpobierz.pdf

Uchwała Nr XIX/205/96
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 marca 1996 r.

w sprawie utworzenia "Środowiskowego Domu Samopomocy".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 76, poz. 390, Nr 124, poz. 601, Nr 132, poz. 640) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1
Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy" stanowiącą jednostkę budżetową.

§ 2
Przedmiot działania "Środowiskowego Domu Samopomocy" i jego organizację oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Namysłów.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 1996 r.


Statut Środowiskowego Domu Samopomocy został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/212/12 Rady miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. i zmieniony Uchwałą Nr 132/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. oraz uchwałą Nr 158/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy
(Tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, zwany dalej ŚDS, jest jednostką organizacyjną Gminy Namysłów.

§ 2. Siedziba ŚDS znajduje się w Namysłowie, przy ul. Kolejowej 1.

§ 3. 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej Uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2. ŚDS świadczy usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Namysłów oraz innych gmin, które w drodze porozumienia z Gminą Namysłów powierzyły realizację zadania publicznego.

§ 4. ŚDS przeznaczony jest maksymalnie dla 38 osób, w tym:
1) przewlekle psychicznie chorych - typ A;
2) z niepełnosprawnością intelektualną - typ B;
3) wykazujących inne przewlekłe zaburzenia - typ C;
4) ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - typ D.

§ 5. Strukturę ŚDS oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 6. Do zakresu działania ŚDS należy w szczególności:
1) organizowanie i realizacja działań sprzyjających rehabilitacji społecznej Uczestników;
2) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji Uczestników;
3) organizowanie zajęć terapeutycznych dostosowanych do stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej Uczestników;
4) organizowanie zajęć prowadzących do optymalizacji funkcjonowania Uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej i społecznej;
5) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
7) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym celem kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. Pracą ŚDS kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zadań kierownika ŚDS należy w szczególności:
1) zarządzanie i reprezentowanie ŚDS;
2) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy ŚDS;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ŚDS.
3. Kierownika podczas nieobecności zastępuje pracownik ŚDS, któremu kierownik powierzył obowiązki związane z jego zastępowaniem.

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa

§ 8. 1. W celu organizacji całokształtu działań statutowych ŚDS posiada w trwałym zarządzie 27/100 części nieruchomości położonej w Namysłowie, przy ul. Kolejowej 1.
2. Kierownik ŚDS zarządza powierzonym majątkiem, dba o jego ochronę, zapewnia właściwe gospodarowanie i należyte wykorzystywanie.

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy ustalono Zarządzeniem Nr 2/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 5/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy
(Tekst jednolity)

§ 1. 1. Ustala się Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin określa:
1) organizację pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie;
2) zadania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ŚDS rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie.

§ 3. ŚDS jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.

§ 4. 1. ŚDS w zakresie swojej działalności świadczy usługi:
1)   treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
      a) treningu higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
      b) treningu gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
      c) treningu kulinarnego,
      d) treningu w zakresie samoobsługi (umiejętności praktycznych);
2)   treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
3)   treningu umiejętności komunikacyjnych;
4)   treningu umiejętności spędzania czasu wolnego;
5)   terapii zajęciowej;
6)   terapii ruchowej;
7)   poradnictwa socjalnego;
8)   poradnictwa psychologicznego;
9)   pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
10) niezbędnej opieki.
2. ŚDS obejmuje wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi skierowane na podstawie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
3. Uczestnik ŚDS ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, który czuwa nad przebiegiem procesu terapeutycznego i jest odpowiedzialny za realizację indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Terapeuta prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo Uczestników podczas zajęć.

§ 5. Pracownicy ŚDS w wykonywaniu swoich obowiązków:
1) postępują zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i decyzje;
2) wykonują swoją pracę tak, aby ich działania prowadziły do efektywnego świadczenia usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) stale podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności;
4) są otwarci na problemy Uczestników, które rozwiązują bez zbędnej zwłoki, używając dostępnego i zrozumiałego języka;
5) postępują z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

§ 6. 1. Pracą ŚDS kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności ŚDS.
2. Do zadań kierownika należy w szczególności:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji ŚDS;
2) reprezentowanie ŚDS na zewnątrz;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ŚDS.
3. Kierownika podczas nieobecności zastępuje pracownik. któremu kierownik powierzył obowiązki związane z jego zastępowaniem.

§ 7. 1. W skład struktury organizacyjnej ŚDS wchodzą następujące komórki organizacyjne z obsadą jedno- lub wieloosobową:
1) zespół wspierająco-aktywizujący;
2) stanowisko finansowo-administracyjne.
2. Strukturę organizacyjną ŚDS określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8. 1. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzą:
1) terapeuci;
2) technik fizjoterapii;
3) psycholog;
4) asystent osoby niepełnosprawnej:
5) opiekun.
2. Do zadań pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego należy w szczególności:
1) świadczenie usług wymienionych w § 4 ust. 1;
2) przygotowanie i realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego Uczestnika ŚDS;
3) prowadzenie na bieżąco i rzetelnie dzienników dokumentujących pracę;
4) prowadzenie dokumentacji indywidualnej Uczestników ŚDS;
5) zapobieganie społecznej dekompensacji Uczestników ŚDS.

§ 9. Do zadań wieloosobowego stanowiska finansowo-administracyjnego należy w szczególności:
1)   prowadzenie punktu kancelaryjnego;
2)   prowadzenie akt osobowych pracowników;
3)   kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników;
4)   organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej;
5)   sporządzanie planów budżetu;
6)   prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości;
7)   sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej;
8)   prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz inwentaryzacją składników majątkowych;
9)   prowadzenie ewidencji obecności osób korzystających z pobytu dziennego w ŚDS;
10) wykonywanie czynności administracyjno-gospodarczych.

§ 10. skreślony

§ 11. Szczegółowe zakresy czynności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy ustala Kierownik ŚDS.

§ 12. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 13. 1. Czynności kancelaryjne oraz postępowanie z dokumentacją reguluje instrukcja kancelaryjna.
2. Postępowanie z wszelką dokumentacją spraw zakończonych. niezależnie od techniki jej wytworzenia. postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych reguluje instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.
3. W ŚDS obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.
4. Obieg i kontrolę dowodów księgowych określa odrębna instrukcja.

§ 14. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i finansowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

 

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML