Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Żłobka w Namysłowie

Przedmiot działalności Żłobka w Namysłowie

Cele Żłobka to: 

 1. zapewnienie opieki, wychowania i edukacji dzieci uczęszczających do Żłobka;
 2. zapewnienie fachowego wsparcia rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie jego wczesnego rozwoju.

Do zadań Żłobka należy: 

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 
 5. sprawowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej nad dziećmi zakwalifikowanymi do grup dyspanseryjnych i dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka lub stopnia niepełnosprawności; 
 6. rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku lub stopnia niepełnosprawności, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie; 
 7. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami dziecka, w szczególności poprzez udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem.

Sposób realizacji zadań: 

 1. stosowanie odpowiednich metod adaptacji dzieci w nowym środowisku; 
 2. wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie oraz kształtowanie procesów uspołeczniania z zastosowaniem odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych; 
 3. odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka z uwzględnieniem także rodzaju niepełnosprawności dziecka; 
 4. realizowanie programów dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka, w tym dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowoczesnych metod pracy z małym dzieckiem; 
 5. prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia dziecka; 
 6. organizowanie wyżywienia z uwzględnieniem norm żywieniowych, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków dziecka; 
 7. współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci; 
 8. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie opieki nad dzieckiem uczęszczającym do Żłobka; 
 9. organizowanie zajęć otwartych oraz uroczystości okazjonalnych, zarówno dla rodziców, jak i członków rodziny dziecka.
Wersja XML