Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Przedszkolu Nr 3 w Namysłowie

Kompetencje dyrektora przedszkola

1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola                    

b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników

2. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.

3. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji określonych w statucie przedszkola skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą przedszkola i radą rodziców.

5. Inne kompetencje dyrektora przedszkola:

a) reprezentowanie placówki na zewnątrz , opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i częstotliwości wykonywania czynności wynikających z zadań nadzoru

b) powołanie opiekuna stażu dla nauczycieli: stażysty i kontraktowego ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

c) wstrzymanie uchwał rady przedszkola i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy

d) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

e) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

Zakres zadań dyrektora przedszkola:

1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola.

2. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne.

3. Realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz uchwały rady przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

4. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

5. Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny , który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

6. Przekazuje informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej i radzie rodziców, przed zakończeniem każdego roku szkolnego, zawierającą: zakres wykonania planu oraz wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad wychowankami, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o i skutkach.

7. Opracowuje roczny plan pracy przedszkola, wykorzystując wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

9. Przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola, przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

10. Organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników przedszkola

11. Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz organami nadzorującymi i kontrolującymi.

12. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

• zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

• ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

• odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z listy przedszkolaków (nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym);

• przygotowanie projektu statutu przedszkola i ewentualnych jego zmian;

• ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

2. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej  należy w szczególności:

• organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

• projekt planu finansowego, opracowanego przez Dyrektora Przedszkola;

• wnioski dyrektora w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

• propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada Pedagogiczna może wnioskować w następujących sprawach:

• odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w jednostce;

• zmianie statutu przedszkola;

• zmianie organizacji pracy przedszkola. Na mocy przepisu art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela Rada Pedagogiczna działająca w przedszkoli, wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdza:

• roczny plan pracy przedszkola;

• wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną;

• programy autorskie i indywidualny tok nauki;

 

Kompetencje  Rady Rodziców

Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich istotnych spraw wewnętrznych Przedszkola, w szczególności:

Wersja XML