Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Przedszkolu Nr 4 w Namysłowie

Kompetencje dyrektora przedszkola

 1. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji
  i obsługi. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola                     
  b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola
  c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników
 2. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.
 3. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji określonych w statucie przedszkola skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą przedszkola i radą rodziców.
 5. Do kompetencji dyrektora przedszkola należy:
  a) reprezentowanie placówki na zewnątrz , opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny i częstotliwości wykonywania czynności wynikających z zadań nadzoru
  b) powołanie opiekuna stażu dla nauczycieli: stażysty i kontraktowego ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
  c) wstrzymanie uchwał rady przedszkola i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy
  d) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  e) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

Zakres zadań dyrektora przedszkola:

 1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola.
 2. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne.
 3. Realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz uchwały rady przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 4. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 5. Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny , który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
 6. Przekazuje informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej i radzie rodziców, przed zakończeniem każdego roku szkolnego, zawierającą: zakres wykonania planu oraz wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad wychowankami, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o i skutkach.
 7. Opracowuje roczny plan pracy przedszkola, wykorzystując wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 9. Przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola, przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
 10. Organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników przedszkola
 11. Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz organami nadzorującymi i kontrolującymi.
 12. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z listy przedszkolaków (nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym);
  • przygotowanie projektu statutu przedszkola i ewentualnych jego zmian;
  • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

3. Rada Pedagogiczna może wnioskować w następujących sprawach:

4.Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdza:


Cele, zadania i uprawnienia Rady Przedszkola

 1. Dobro społeczności przedszkolnej, a szczególnie dobro wychowanków Przedszkola, są nadrzędnymi wartościami, ku którym skierowane są wszystkie działania Rady.
 2. Rada uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich istotnych spraw wewnętrznych Przedszkola, w szczególności:
 1. uchwala statut Przedszkola i jego zmiany,
 2. opiniuje projekt planu finansowego Przedszkola,
 3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu,
 4. opiniuje plan pracy Przedszkola, projekty eksperymentów pedagogicznych,
 5. ocenia sytuację oraz stan Przedszkola i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,
 6. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola,
 7. może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej,
 8. opiniuje powierzenie stanowiska Dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli do konkursu na to stanowisko nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
 9. opiniuje powierzenie przez Dyrektora stanowiska Wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwołania z nich,
 10. opiniuje wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola,
 11. opiniuje podjęcie przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w Przedszkolu,
 12. wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 13. wyraża opinię na temat pracy Dyrektora,
 14. wnioskuje o nadanie Przedszkolu przez organ prowadzący imienia.
 15. Rada Przedszkola przeprowadza raz do roku (na końcu roku szkolnego, w maju lub w czerwcu lub w innym terminie – na wniosek jednego z organów Przedszkola) ocenę sytuacji i stanu Przedszkola, szczególnie w sprawach realizacji planu pracy Przedszkola i planu finansowego.
 16. Rada Przedszkola zobowiązana jest do przyjmowania, rozpatrywania i ustosunkowania się do wszystkich wniosków i opinii składanych do niej przez inne organy Przedszkola i jego Dyrektora.
 17. Działalność Rady Przedszkola nie może naruszać kompetencji Dyrektora, Rady Pedagogicznej .
Wersja XML