Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Przedszkola w Bukowie Śląskiej

INFORMACJE OGÓLNE:

 KIEROWNICTWO:

ORGANIZACJA JEDNOSTKI:

Godziny pracy: 7:00 - 16:00

Zasady funkcjonowanie przedszkola:

Zasady funkcjonowanie przedszkola określa statut, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

W przedszkolu jest 50 miejsc - dwa oddziały:

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Organ Nadzoru pedagogicznego: Opolski Kurator Oświaty w Opolu

FORMA PRAWNA:

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Namysłów i stanowi część jej majątku, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.

SPOSÓB FINANSOWANIA:

  1. Obsługę administracyjno - finansową sprawuje Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka
  2. Przedszkole jako jednostka budżetowa ma wydzielony własny rachunek dochodów
  3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przedszkola.

Wersja XML