Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Przedszkola w Bukowie Śląskiej

CELEM PRZEDSZKOLA JEST:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata, czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

2) Prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie: ustalenia sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy;

3) Podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji, poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra od zła;

4) Tworzenie równych szans rozwoju, budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników, niepełnosprawnych, cierpiących z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych,

5) Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6) Wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych;

7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym: przedsiębiorczości i umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji;

8) Wzmocnienie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnych niedogodnych sytuacji życiowych;

9) Wspieranie twórczej aktywności dzieci poprzez zabawę;

10) Tworzenie warunków sprzyjających zgodnej zabawie;

11) Kształtowaniu poczucia przynależności społecznej;

12) Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

 

DO ZADAŃ PRZEDSZKOLA W BUKOWIE ŚLĄSKIEJ NALEŻY:

1) Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2) Zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) Stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) Realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) Zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

6) Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych

7) Rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

8) Tworzenie optymalnych warunków uczenia się w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczucia bezpieczeństwa oraz przygotować dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu;

9) Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

10) Rozwijanie wrażliwości moralnej, kulturę ogólną i zasady dobrego zachowania;

11) Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

12) Kształtowanie umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym;

13) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji, werbalnej, muzycznej, plastycznej i ruchowej;

14)Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

15) Umożliwienie wszystkim dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii;

16) Wspieranie działania wychowawcze rodziny, zapewnić dzieciom opiekę w czasie pobytu w przedszkolu;

17) Wspomaganie rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, rzetelnie, obiektywnie informować rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach i zdolnościach i zainteresowaniach, mocnych stronach i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem;

18) Objąć wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci od trzeciego roku życia roku życia do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

19) Dążyć do osiągnięcia przez dziecko „gotowości szkolnej” w zakresie: rozwijania sprawności do nauki pisania, czytania, pojęć matematycznych, dojrzałości emocjonalnej, podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów, samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, odpowiedzialności za wykonanie podjętych działań;

20) Rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka i dążyć do podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej;

21) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), udzielić dziecku lub dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

22) Dla każdego dziecka lub dzieci o podobnych potrzebach wsparcia powołać zespół i wyznaczyć osobę koordynującą pracę zespołu;

23) Współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami w zakresie przeprowadzenia pogłębionej specjalistycznej diagnozy, konsultacji metod i form pracy psychologiczno- pedagogicznej, udzielanej dzieciom, rodzicom, nauczycielom;

24) Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, organizować indywidualne obowiązkowe nauczanie dla dzieci, objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, którym względy zdrowotne uniemożliwiają lub utrudniają uczęszczanie do przedszkola w ilości co najmniej 4 godzin tygodniowo;

25) Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

26) Wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

27) Rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

28) Upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

29) Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć;

30) Rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

31) Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

32) Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

33) Zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

34) Prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania wychowanków do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

35) Egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu

36) Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.

Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka;
 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

Wersja XML