Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Rada Rodziców.

Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:

 1. kierowanie Szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 3. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 4. prowadzenie polityki kadrowej,
 5. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
 6. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju,
 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły,
 9. pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły;
 2. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 3. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 4. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 5. zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
 6. podejmuje uchwały w sprawie innowacji;
 7. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 8. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu;
 10. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno –pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej;
 4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole;
 5. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 6. opiniuje organizacje pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 7. opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 8. opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 9. opiniuje projekt finansowy Szkoły;
 10. opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora;
 11. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 12. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
 13. opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 14. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 15. opiniuje kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych, niniejszego Statutu i Regulaminu Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami Szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Szkoły. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów i uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.

W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 7. opiniowania organizacji Szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.

Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora - pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów Szkoły. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w powyżej stosuje się następującą procedurę:

 1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu - wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi;
 2. Dyrektor może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w Szkole;
 3. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
 4. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
 5. regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

Dyrektor    dr Artur Matkowski

Wicedyrektor mgr Aneta Świlak

Sekretariat szkoły: referent - mgr Małgorzata Nowakowska

Kadra nauczycielska - rok szkolny 2020/2021

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Geografia

Technika

Plastyka

Muzyka

Informatyka

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja Informatyczna

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne

Informatyka nauczana dwujęzycznie

Biologia nauczana dwujęzycznie

Geografia nauczana dwujęzycznie

Doradztwo zawodowe

Psycholog/pedagog

Pedagog

Logopedia

Wersja XML