Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski,
 4. Rada Rodziców.

Zadania i kompetencje Dyrektora szkoły:

Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, a w szczególności:

Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

Rada Pedagogiczna ponadto:

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

5. Samorząd Uczniowski ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora - pracę nauczycieli, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

7. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu uczniowskiego na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 5. Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, reprezentowanie jej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 6. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

    Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami w sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
 4. delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 4, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
Wersja XML