Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Szkole Podstawowej Nr 5 w Namysłowie

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Szkole Podstawowej nr 5 im. Św. Jana Pawła II w Namysłowie

 1. Organami szkoły są:
  1. dyrektor szkoły;
  2. rada pedagogiczna;
  3. samorząd uczniowski;
  4. rada rodziców.

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

§ 8

 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności:
  1. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  2. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli wychowawców;
  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  7. przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkolnej;
  8. dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole;
  9. sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

2.10. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem  przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami; 

      2.11. zarządzanie funduszem socjalnym szkoły; 

2.12.  współdziałanie ze szkołami wyższymi   w organizacji praktyk pedagogicznych;

2.13.  nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

2.14. przewodniczenie radzie pedagogicznej;

2.15. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;

2.16. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie  z odrębnymi przepisami prawa;

2.16. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie;

2.17. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;

2.18. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 3. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowaw § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4.

§ 9

1. W szkole  tworzy się stanowisko wicedyrektora na podstawie art. 97 KN .

 1. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

§ 10

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny  z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

3. Zasady funkcjonowania tego organu określa Regulamin rady pedagogicznej.

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w szkole. 

5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy   co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na zebraniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  a także nauczycieli  i innych pracowników szkoły.

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

10. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu przewodniczącemu rady. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka rady na jej zebraniu skutkuje konsekwencjami, o których mowa   w Regulaminie rady pedagogicznej.                                   

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

11.1  podejmowanie uchwał w sprawie:

11.2. zatwierdzania planów pracy szkoły;

11.3. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

11.4. ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego  nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor szkoły.     O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

15. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

15.1. organizację   pracy   szkoły, w tym  tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

15.2. projekt planu finansowego szkoły;

15.3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

15.4 propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

16. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

17. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Rozdział 3

Samorząd uczniowski

§ 11

1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady funkcjonowania samorządu określa Regulamin samorządu uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 4. amorząd uczniowski jest jedynymi reprezentantem ogółu uczniów.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymiw porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 1. prawo wyboru
 2. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 11.

 

 

 

Rozdział 4

Rada rodziców

§ 12

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 1. W skład rady rodziców wchodzą
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

3.1 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

3.2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do: rad oddziałowych, przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców i prezydium rady rodziców.                                           

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkołyz wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

5.1 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

5.2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

5.3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

5.4. opiniowanie projektów eksperymentów i innowacji.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa .
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
Wersja XML