Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

CELE I ZADANIA

 przedszkola

 

§ 2

 1. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest według podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 1. objęcie opieką wszystkie dzieci, także niepełnosprawne i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju i ich działania;
 2. wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
 3. tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej”;
 4. wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;
 5. poznawanie i rozumienie siebie i świata;
 6. nabywanie umiejętności poprzez działanie;
 7. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
 8. budowanie systemu wartości;
 9. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

      10.Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-edukacyjnego uwzględniając                         Konwencję Praw Dziecka.

 

§ 3

 1. Do zadań przedszkola należą:
  1. a. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
 2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 3. nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;
 4. integrowanie treści edukacyjnych;
 5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 6. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;
 7. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;
 8.  zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.

 

CELE I ZADANIA

                                                                                                             szkoły

 

§ 4

 1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone systemie Ustawie o systemie oświaty oraz   w przepisach wydanych   na jej podstawie.
 2. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program  Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 3. Realizując swoje cele szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno emocjonalny i fizyczny zgodny z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  i wyznaniowej.
 4. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne  ONZ  z 20.11.1989r. ratyfikowanej dnia 30.04.1991r.:
 1. opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole  i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych;
 3. umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka poprzez organizacje niewielkich liczebnie oddziałów klasowych – liczących do 25 uczniów;
 4. umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego;
 5. przygotowuje do życia w społeczności, rodzinie, szkole, środowisku. Umożliwia nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez prowadzenie dialogu;
 6. tworzy warunki równego startu np. nadrabianie zaległości spowodowanych długą nieobecnością w szkole;
 7. kształci wrażliwość na piękno, bogacenie doznań i potrzeb estetycznych, dbanie o czystość i piękno języka ojczystego, rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez przygotowanie i udział w konkursach plastycznych, żywego słowa, przeglądach teatrzyków szkolnych;
 8. uczy tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
 9. włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę   i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska, tworzy więź  dziecka  z naturą;
 10. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 11. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia    i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 12. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.  W szczególności:
 13. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów  i olimpiad;
 14. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
 15. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
 16. Szkoła kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem.
 17. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami    w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy  

Wersja XML