Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie

Organy  szkoły i ich kompetencje

 

§ 19

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor;
  2. Rada  Pedagogiczna;
  3. Samorząd Uczniowski;
  4. Rada Rodziców Zespołu.
 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa
  o  systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zespołu zastępuje go inny nauczyciel pełniący funkcję społecznego wicedyrektora lub inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 20

DYREKTOR

 1. Kieruje placówką oświatową:
  1. prowadzi bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą ZSP i  reprezentuje go na zewnątrz;
  2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  3. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
  4. realizuje uchwały rady pedagogicznej;
  5. w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i rodzicami.
 2.  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej:
  1. przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej;
  2. wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór.
 3. Jest organem administracji oświatowej:
 1. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć
  w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;                                                                                         
 2. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, którym mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;
 3. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły bądź odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 4. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub          w formie indywidualnego nauczania;
 5. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem           o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminy ósmoklasisty lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);
 6. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 7. zezwala na indywidualny program lub tok nauki;
 8. zwalnia  ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz z nauki drugiego języka ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia;
 9. organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia;
 10. decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, nauką w klasach integracyjnych oraz o ich zakończeniu;
 11. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej;
 12. ustala po zasięgnięciu opinii   Rady Pedagogicznej, uczniów z najlepszymi wynikami w nauce,  do nagrody Burmistrza;
 13. zapewnia bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów zespołu;
 1. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:
 1. dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania;
  po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
 2. na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania;
 3. ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych;
 4. może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe;
 5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty.
 1. Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela:
 1. zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
 2. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
 3. ocenia dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu;
 4. opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy i innymi nauczycielami
  w zespole oraz  planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły;
 6. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań 
  w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 7. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;
 8. ocenia pracę nauczycieli;
 9. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 1. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy:
 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;
 3. dokonuje co najmniej  dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
 4. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników obsługi i administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

      i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria  oceny;

 1. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

      w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników;

 1. organizuje pracę w szkole, opracowuje regulaminy obowiązujące

      w placówce;                                                                

 1. opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły;
 2. opracowuje projekt planu finansowego szkoły;
 3. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
 4. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły

      i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 1. właściwie gospodaruje mieniem zespołu;
 2. stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole;
 3. powołuje społecznego wicedyrektora zespołu;
 4. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 5. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem

 

 

§ 21

RADA PEDAGOGICZNA

 1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu.
 2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 3.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza Plan Pracy Zespołu na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola;
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy;
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 7. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.
 8. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 9. podejmuje uchwały w sprawie promowania ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
 2. opiniuje program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,
 3. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 4. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

      i innych wyróżnień;

 1. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 2. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 3. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 4. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 5. opiniuje tygodniowy plan lekcji.

 

           5. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do Statutu i WSO oraz upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. wykonuje zadania Rady Rodziców, jeśli taka nie została powołana;
 4. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły,
 5. wyraża zgodę na utworzenie oddziału międzynarodowego lub cofnięcie tej zgody.
 6. Wnioskuje o przyznanie nauczycielom nagrody dyrektor
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub
  w miarę potrzeb. Harmonogram posiedzeń RP opracowuje dyrektor ZSP. 
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 22

RADA RODZICÓW

 

 1. W Zespole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkola         i szkoły podstawowej.
 5. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (kiermasze, festyny i inne imprezy szkolne). Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.
 9. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
  1. uchwala regulamin swojej działalności;
  2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki.
 10. Programy, o których mowa w § 28 ust. 9 pkt b i c Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia    

         z Radą Pedagogiczną.

 1. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu
  Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  w porozumieniu  
  z Radą Pedagogiczną.
 2. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
 2. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego    nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej  ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje   postępowania;
 3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania                i  kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

 

 

§ 23

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 1. Samorząd Uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie zespołu.
 2. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. na szczeblu klas: samorządy klasowe;
 2. na szczeblu szkoły podstawowej: samorząd uczniowski (SU).
 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,                  a w szczególności realizowania  podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
  i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;                                                       
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 1. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 2. Samorząd klasowy składa się z:
 1. przewodniczącego;
 2. zastępcy przewodniczącego;
 3. skarbnika.
 1. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
 2. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
 1. ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
 2. reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
 3. reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
 4. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
 5. udział w pracach organizowanych przez  samorząd uczniowski;
 6. informowanie klasy o postanowieniach  samorządu uczniowskiego;
 7. inne zadania nałożone przez klasę lub SU.
 1. Samorząd uczniowski składa się z uczniów wybieranych w wyborach  tajnych, bezpośrednich i równych.

9.  W skład SU wchodzą:

 1. przewodniczący:
 2. zastępca;
 3. skarbnik;
 4. sekretarz.

10.Kadencja SU trwa jeden rok (rok szkolny).

11. Przewodniczący SU koordynuje pracę samorządu i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

12. Samorząd uczniowski obraduje na zebraniach zwoływanych przez  przewodniczącego lub opiekuna samorządu (minimum raz w miesiącu).

13. Pierwsze zebranie nowo wybranego samorządu uczniowskiego zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu jednego miesiąca  od rozpoczęcia roku szkolnego.

14. Do zadań podstawowych SU należy:

 1. przygotowanie planu pracy na dany rok szkolny;
 2. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
 3. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;
 4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły;
 5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.

Szczegółowe zasady działania samorządu  są zawarte w regulaminie SU.

                                                                                                

§ 24

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.  Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego proponuje:

 1. SU;
 2. rada pedagogiczna;
 3. samorządy klasowe.

2.  Opiekuna samorządu uczniowskiego zatwierdza dyrektor szkoły w porozumieniu z SU

      i radą pedagogiczną.

3.  Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad SU

     i koordynatora jej działalności.

4.  Kadencja opiekuna trwa do odwołania:

 1. na wniosek opiekuna SU
 2. na wniosek przewodniczącego SU.

 

§ 25

Zasady współpracy organów szkoły

 

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca października. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych  z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.  W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

6.  Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa,   w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialnie wybierają swego przedstawiciela do Komisji.  Komisję powołuje się po wpłynięciu pisemnej skargi. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykła większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.

Wersja XML