Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jastrzębiu realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Cele  szkoły

 1) Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości        i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2) Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu.

 3) Wychowanie dla pokoju.

4) Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach          z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych. 

5) Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela.

 6) Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących.

 7) Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.

8) Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska.

9) Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianie i uzupełnianie przez działania z zakresy profilaktyki dzieci i młodzieży.

10) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i specjalnych form pomocy dydaktycznej.

11) Możliwość pobierania nauki w naszej szkole s przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 12) Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

 13) Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoła w skróconym czasie.

 14) Zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między miastem a wsią.

 15) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

 16) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

 17) Dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.

18) Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności i przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, innowacyjnych i organizacyjnych.

19) Przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia.

 20) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

 21) Wspomaganie nauczania języka polskiego u uczniów przybywających zza granicy.

 22) Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

 23) Szkoła zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy.

24) Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

 25) Szkoła zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza: a) umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,

b) wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,

c) opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji,

d) zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,

e) doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,

f) posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,

g) nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,

h) rozumiał i cenił wartości własnego życia, bezpieczeństwa i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej. 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły 

 1. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno - społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.

2. Szkoła wyposaża w wiedzę:

1)  o człowieku i społeczeństwie;

2) problemach społeczno - ekonomicznych współczesnego świata i kraju;

3) kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie;

4) nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.

3. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

 4. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.

5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka jako szkoła publiczna, organizuje nauczanie religii.

6. Szkoła respektuje chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

8. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;

10. Organizuje wczesne wspomagania rozwoju dzieci.

11. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

12. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;

13. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;

14. Umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;

15. Zapewnia uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;

16. Umożliwia organizację i realizację działań w zakresie wolontariatu.

17. Organizuje formy pomocy i współdziała z rodzicami w zakresie nauczani, wychowania, opieki i profilaktyki.

18. Współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 19. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

20. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

21. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troska    o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Zadania opiekuńcze szkoły:

 1. Systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się

. 2. Udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej.

3. Organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach.

4. Nauczycieli prowadzący zajęcia szkolne zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

5. W szkole działa świetlica, która zapewnia uczniom zajęcia uwzględniając ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

Sposób wykonywania zadań szkoły  

Zadania dydaktyczne są realizowane poprzez:

1. Stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.

2. Właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych.

3. Zapewnienie uczniom dostępu do pomieszczeń z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, szatni;

4. Zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.

5. Tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.

6. Prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.

7. Stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

8. Przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów.

9. Wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów. 

Zadania wychowawcze są realizowane poprzez:

1. Realizację tematyki lekcji z wychowawcą.

2. Właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.

3. Realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych.

4. Organizacja apeli tematycznych.

5. Organizacja apeli związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi.

6. Stałą pracę wokół patrona szkoły.

7. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

Zadania opiekuńcze są realizowane poprzez:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach , na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych.

2. Dostosowanie zajęć lekcyjnych do rozkładu jazdy autobusu szkolnego i kursowego.

3. Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia i udzielanie mu właściwej pomocy.

4. Stałą współpracę z pielęgniarką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

 Cele i zadania przedszkola: 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

1) Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem  społeczno- kulturalnym i przyrodniczym. Zadania przedszkola są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

2) Cele i zadania w przedszkolu realizowane są w szczególności w zakresie:

a) udzielania przy współpracy z PPP dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

b) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

c) udzielania dzieciom wsparcia w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 Zadania realizowane są poprzez:

a) organizowanie zajęć i zabaw grupowych, zespołowych i indywidualnych z uwzględnieniem treści zawartych w wybranym programie wychowania przedszkolnego w porozumieniu z rodzicami,

b) stosowanie aktywizujących form i metod pracy wykorzystując różne koncepcje pedagogiczne dostosowane do możliwości dzieci,

c) utrzymywanie stałego kontaktu z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i w razie potrzeby zapewnienie konsultacji specjalistycznych,

d) zapewnienie utrzymywania kultury i tradycji regionalnej poprzez zwiedzanie położonych w pobliżu muzeum, zabytków,

e) organizowanie nauki religii na wniosek rodziców,

f) realizowanie zadań zawartych w programach autorskich, wewnętrznych i indywidualnych,

g) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej.

2. W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna polegająca na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych mająca na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

1) grupa powierzona jest opiece nauczycieli;

2) w grupie może być zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki;

 3) w trakcie zajęć poza przedszkolem ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo jednej osoby dorosłej na 10 dzieci;

4) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci;

5) pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż

Wersja XML