Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu

Organy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 Organami zespołu są:

1. Dyrektor Zespołu

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd Uczniowski

4. Rada Rodziców

Kompetencje Dyrektora Zespołu

1. Dyrektor zespołu w szczególności:

1) Kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w szczególności:

a) planuje, organizuje i przeprowadza nadzór pedagogiczny, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy badaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów , tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;

c) opracowuje program rozwoju placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy placówki i terminy jej realizacji:

d) - obejmujący 5 lat szkolnych;

e) - obejmujący rok szkolny,

f) analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w placówce, a także podejmuje stosowanie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;

g) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych;

h) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę   z placówkami doskonalenia nauczycieli;

i) gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonywania pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

j) zatwierdza i monitoruje dokumentacje nauczyciela przedmiotu i wychowawcy,

k) we współdziałaniu z radą pedagogiczną opracowuje i wdraża plan nadzoru pedagogicznego;

l) przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku szkolnego,

3) Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców występuje do ministra właściwego ds. oświaty   i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu; wniosek składa dyrektor za pośrednictwem kuratora oświaty i dołącza swoją opinię;

4) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz realizuje uchwały podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

7) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych:

a) odpowiada za przestrzeganie procedur związanych z pozyskiwaniem wyższych stopni awansu zawodowego nauczycieli,

b) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydaje decyzje administracyjne           w zakresie zezwalania na realizację obowiązku szkolnego i przedszkolnego poza placówką,

c) przestrzega postanowień statutu w sprawie rozdziału nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

d) podejmuje decyzję o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

e) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

8) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec oddziału klasy szóstej przeprowadzonego w szkole;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

2. Dyrektor Zespołu może w uzasadnionych przypadkach wnioskować o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje Kurator Oświaty.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;

4) Przyznaje nauczycielom dodatek motywacyjny z godnie z obowiązującym w placówce regulaminem;

5) Wydaje polecenia służbowe;

6) Dba o powierzone mienie.

4. Dyrektor Zespołu w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

5. W przypadku nieobecności dyrektora zespołu zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

6. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

7. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 8. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych .

 Kompetencje Rady Pedagogicznej :

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu złożonym z nauczycieli szkoły i przedszkola, działającym w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym rady jest Dyrektor Zespołu. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania RP oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad.

3. Zebrania rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, na zakończenie roku szkolnego oraz wg potrzeb. Zebrania rady są protokołowane.

4. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru lub co najmniej 1/3 członków rady.

5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

6. Uchwały podjęte na zebraniach plenarnych są prawomocne jeżeli zostały przyjęte zwykła większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków.

7. Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem zebrań, a jej uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

8. Opracowuje regulamin swojej działalności.

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę placówki;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły;

 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego placówki, składanego przez Dyrektora Szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) wyraża opinię o pracy dyrektora zespołu w przypadku dokonywania oceny jego pracy.

11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu zespołu oraz jego zmian.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora. Organ prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

13. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu.

14. W zebraniu rady mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

15. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu zespołu.

16. Rada Pedagogiczna ponadto ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. W placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie placówki.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnych i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7) Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

8) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu

 Kompetencje Rady Rodziców

1. Rada Rodziców jest organem działającym w imieniu ogółu rodziców i wychowanków zespołu. Tworzą ją klasowe rady rodziców i grupy przedszkolnej składające się z trzech osób.

2. Uczestniczy w nanoszeniu zmian do statutu zespołu.

3. Ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

4. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych i opiniuje plan finansowy zespołu.

5. Z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan placówki w danym roku szkolnym

6. Opiniuje plan pracy zespołu, programy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

7. Rada Rodziców jeśli nie uzyska w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego porozumienia z radą pedagogiczna w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego program ten ustala dyrektor szkoły.

8. Występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

9. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek na konto rady rodziców, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. Fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

10. Współdecyduje o formie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych i o trudnej sytuacji materialnej.

11. Wyraża opinię o pracy nauczyciela.

12.Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora zespołu.

13.Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

14.Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

15.Opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły. 

Wersja XML