Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej

Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna składająca się z nauczycieli przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

Cele i zadania Zespołu

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) określone dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Cele i zadania Przedszkola

 1. W Przedszkolu realizuje się cele określone w § 11, a w szczególności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
 1. kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie ich do nabywania umiejętności pisania,
 2. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 b ust.2 pkt 2 , oraz jeżeli                           z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, tych także związanych z łagodnym znoszeniem stresów i porażek,
 4. rozwijanie u dzieci  umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, a tym samym zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
 1. Do głównych zadań przedszkola należy:
 1. udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
  z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 2. sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 3. włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

 

Cele i zadania Szkoły Podstawowej

 1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone  w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie, a także zawartych w Programie Wychowawczym Zespołu i Programie Profilaktyki, w szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 1. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej placówki.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w placówce.
 3. Umożliwia spełnianie obowiązku szkolnego poprzez organizację dowozów szkolnych dla dzieci i uczniów:

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

 1. 3 km- w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
 2. 4 km- w przypadku uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
 1. Zaopatruje uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe na poszczególnych poziomach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 2. Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych.
 3. Rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości
  z okazji rocznic państwowych, w naszej placówce przyjęto do realizacji:
  1. Święto Edukacji Narodowej – 14.10,
  2. Rocznicę Odzyskania Niepodległości – 11.11,
  3. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.,
  4. Święto Patrona Szkoły  (Program wychowawczy).
 4. Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowanego zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa zasady przeprowadzania sprawdzianów (WZO – zał. nr 1 do Statutu),
 5. Szkoła podstawowa zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia szkoły w skróconym czasie, udziału w konkursach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie placówki.
 7. Zapewnia upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
 8. Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 9. Reprezentuje chrześcijański i etyczny  system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych.
 10. Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców/prawnych opiekunów. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji.
 11. Wychowuje dla pokoju i demokracji.
 12. Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć.
 13. Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej.
 14. Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie, muzyczne, przyrodnicze i inne.
 15. Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.
 16. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie indywidualne  po wydaniu orzeczenia PPP.
 17. Określa zasady i formy współdziałania Zespołu z rodzicami/ prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględnia ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.
 18. Określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
 19. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w placówce podczas zajęć  obowiązkowych i pozalekcyjnych.
 20. Zespół sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami:, a zwłaszcza nad:
  1. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych na podstawie odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub orzeczeń PPP;
 21. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc doraźna poprzez zapewnienie bezpłatnego dożywiania, pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków.
 22. Zespół realizuje zadania z zakresu profilaktyki poprzez Program Profilaktyki. oraz zadania wychowawcze poprzez Program Wychowawczy.
 23. Zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych  dla uczniów, którzy pozostają w placówce dłużej ze względu na czas pracy rodziców- na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2.  Działania szkoły podstawowej dotyczą:

 1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
 2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
 3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
 4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 5. zarządzania placówką.
Wersja XML